Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost-Nederland

[Regeling vervallen per 27-07-2007.]
Geldend van 20-08-2006 t/m 26-07-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 augustus 2006, nr. WJZ 6059525, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van gebiedsgerichte projecten in het gebied Oost-Nederland (Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost-Nederland)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 27-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 27-07-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 27-07-2007]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van deze regeling, ontvangen in de in artikel 3 genoemde periode bedraagt € 4.450.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 27-07-2007]

Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant tot en met 30 september 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Als gebiedsgericht programma voor het gebied Oost-Nederland wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 27-07-2007]

In aanvulling op artikel 11 van de subsidieregeling beslist de minister in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien een gebiedsgericht project niet leidt tot meer bedrijvigheid bij een vestiging van een onderneming in het gebied Oost-Nederland.

Artikel 6

[Vervallen per 27-07-2007]

  • 1 In aanvulling op artikel 12, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de minister voor het gebied Oost-Nederland, gehoord de programmacommissie van het gebied Oost-Nederland, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt:

    • a. indien een gebiedsgericht project een bijdrage levert aan de verwezenlijking van programmalijnen op twee of drie van de kennisgebieden Food&Nutrition, Technology en Health, waarbij een gebiedsgericht project dat een bijdrage levert aan drie kennisgebieden hoger wordt gerangschikt dan een gebiedsgericht project dat een bijdrage levert aan twee kennisgebieden;

    • b. naarmate de financiële bijdrage van ondernemers aan een gebiedsgericht project groter is.

Artikel 7

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost-Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Gebiedsgericht programma Oost-Nederland

[Vervallen per 27-07-2007]

1. Significant meer bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in Oost-Nederland op het gebied van Food & Nutrition

[Vervallen per 27-07-2007]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden onder het ‘kennisgebied Food & Nutrition’ telkens de volgende technologische focusgebieden verstaan: voedingstechnologie, agribusiness (verwerkende industrie), biotechnologie en nutrition (novel foods, functional foods, nutriceutals).

Programmalijn 1.1: Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Food & Nutrition

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling en verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ moet sneller worden doorlopen. De kennis, zoals die bij kennisinstellingen op het kennisgebied Food & Nutrition wordt ontwikkeld, moet door het Food & Nutrition bedrijfsleven sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen en diensten.

Actielijn 1.1.1: Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen kennisinstellingen en het in de regio gevestigde bedrijfsleven op het gebied van Food & Nutrition

Projecten zullen worden geïnitieerd die de benutting van in kennisinstellingen aanwezige kennis op het kennisgebied Food & Nutrition bij het in Oost-Nederland gevestigde Food & Nutrition bedrijfsleven stimuleren.

Actielijn 1.1.2: Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Food & Nutrition

Binnen het Food & Nutrition cluster in Oost-Nederland zullen in samenwerking met kennisinstellingen innovatieprojecten op het kennisgebied Food & Nutrition worden geïnitieerd gericht op pre-concurrentiële ontwikkeling.

Programmalijn 1.2: Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Food & Nutrition

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is de vergroting van het aantal bedrijven in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Food & Nutrition, zowel door het acquireren van nieuwe bedrijven als door het stimuleren en begeleiden van (door)startende bedrijven.

Actielijn 1.2.1: Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zullen worden geïnitieerd met als doel om door gerichte acquisitie het cluster bedrijven in Oost-Nederland rondom of in samenhang met het kennisgebied Food & Nutrition te promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition.

Actielijn 1.2.2: Stimuleren van techno- en doorstarters op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het optimaal faciliteren van kennisintensieve (door)starters in Oost-Nederland op het kennisgebied Food & Nutrition, door bijvoorbeeld de organisatie van vraag en/aanbod van durfkapitaal te stroomlijnen, coachingstrajecten te organiseren en trajecten op te zetten gericht op facility sharing.

Actielijn 1.2.3: Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition

Het – ten behoeve van MKB en grootbedrijf – initiëren van interventieactiviteiten naar overheden en relevante private partijen, gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige fysieke bedrijventerreinen in Oost-Nederland (bijvoorbeeld science parks) ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition.

Programmalijn 1.3: Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Food & Nutrition

[Vervallen per 27-07-2007]

De inzet is er op gericht ervoor zorg te dragen dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Food & Nutrition de beschikking hebben over een in kwalitatieve en kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 1.3.1: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op het versterken van leerwegen van universitaire en HBO-opleidingen door een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het Food & Nutrition bedrijfsleven op het kennisgebied Food & Nutrition in Oost-Nederland, bijvoorbeeld door training van docenten bij deze bedrijven en het zorg dragen voor voldoende stageplaatsen.

Actielijn 1.3.2: Behouden van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zullen worden geïnitieerd om werknemers, die het bedrijfsleven op het kennisgebied Food & Nutrion in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van uitwisselingsarrangementen.

2. Significant meer bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in Oost-Nederland op het gebied van Health

[Vervallen per 27-07-2007]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden onder het ‘kennisgebied Health’ telkens de volgende technologische focusgebieden verstaan: neuroscience, biomedical materials en molecular imaging.

Programmalijn 2.1: Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Health

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling en verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ moet sneller worden doorlopen. De kennis, zoals die bij kennisinstellingen op het kennisgebied Health wordt ontwikkeld, moet door het Health bedrijfsleven sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen en diensten.

Actielijn 2.1.1: Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen kennisinstellingen en het in de regio gevestigde bedrijfsleven op het gebied van Health

Projecten zullen worden geïnitieerd die de benutting van in kennisinstellingen aanwezige kennis op het kennisgebied Health bij het in Oost-Nederland gevestigde Health bedrijfsleven stimuleren.

Actielijn 2.1.2: Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Health

Binnen het Health cluster in Oost-Nederland zullen in samenwerking met kennisinstellingen innovatieprojecten op het kennisgebied Health worden geïnitieerd gericht op pre-concurrentiële ontwikkeling.

Programmalijn 2.2: Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Health

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is de vergroting van het aantal bedrijven in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Health, zowel door het acquireren van nieuwe bedrijven als door het stimuleren en begeleiden van (door)startende bedrijven.

Actielijn 2.2.1: Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Health

Projecten zullen worden geïnitieerd met als doel om door gerichte acquisitie het cluster bedrijven in Oost-Nederland rondom of in samenhang met het kennisgebied Health te promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven op het kennisgebied Health.

Actielijn 2.2.2: Stimuleren van techno- en doorstarters op het kennisgebied Health

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het optimaal faciliteren van kennisintensieve (door)starters in Oost-Nederland op het kennisgebied Health, door bijvoorbeeld de organisatie van vraag en/aanbod van durfkapitaal te stroomlijnen, coachingstrajecten te organiseren en trajecten op te zetten gericht op facility sharing.

Actielijn 2.2.3: Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Health

Het – ten behoeve van MKB en grootbedrijf – initiëren van interventieactiviteiten naar overheden en relevante private partijen, gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige fysieke bedrijventerreinen in Oost-Nederland (bijvoorbeeld science parks) ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Health.

Programmalijn 2.3: Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Health

[Vervallen per 27-07-2007]

De inzet is er op gericht ervoor zorg te dragen dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Health de beschikking hebben over een in kwalitatieve en kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 2.3.1: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Health

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op het versterken van leerwegen van universitaire en HBO-opleidingen door een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het Health bedrijfsleven op het kennisgebied Health in Oost-Nederland, bijvoorbeeld door training van docenten bij deze bedrijven en het zorg dragen voor voldoende stageplaatsen.

Actielijn 2.3.2: Behouden van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Health

Projecten zullen worden geïnitieerd om werknemers, die het bedrijfsleven op het kennisgebied Health in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van uitwisselingsarrangementen.

3. Significant meer bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in Oost-Nederland op het gebied van Technology

[Vervallen per 27-07-2007]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden onder het ‘kennisgebied Technology’ telkens de volgende technologische focusgebieden verstaan: nano en microtechnologie, ICT en telematica, technische materialen en mechat⁠ronica.

Programmalijn 3.1: Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Technology

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling en verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ moet sneller worden doorlopen. De kennis, zoals die bij kennisinstellingen op het kennisgebied Technology wordt ontwikkeld, moet door het Technology bedrijfsleven sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen en diensten.

Actielijn 3.1.1: Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen kennisinstellingen en het in de regio gevestigde bedrijfsleven op het gebied van Technology

Projecten zullen worden geïnitieerd die de benutting van in kennisinstellingen aanwezige kennis op het kennisgebied Technology bij het in Oost-Nederland gevestigde Technology bedrijfsleven stimuleren.

Actielijn 3.1.2: Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Technology

Binnen het Technology cluster in Oost-Nederland zullen in samenwerking met kennisinstellingen innovatieprojecten op het kennisgebied Technology worden geïnitieerd gericht op pre-concurrentiële ontwikkeling.

Programmalijn 3.2: Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Technology

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is de vergroting van het aantal bedrijven in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Technology, zowel door het acquireren van nieuwe bedrijven als door het stimuleren en begeleiden van (door)startende bedrijven.

Actielijn 3.2.1: Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Technology

Projecten zullen worden geïnitieerd met als doel om door gerichte acquisitie het cluster bedrijven in Oost-Nederland rondom of in samenhang met het kennisgebied Technology te promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven op het kennisgebied Technology.

Actielijn 3.2.2: Stimuleren van techno- en doorstarters op het kennisgebied Technology

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het optimaal faciliteren van kennisintensieve (door)starters in Oost-Nederland op het kennisgebied Technology, door bijvoorbeeld de organisatie van vraag en/aanbod van durfkapitaal te stroomlijnen, coachingstrajecten te organiseren en trajecten op te zetten gericht op facility sharing.

Actielijn 3.2.3: Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Technology

Het – ten behoeve van MKB en grootbedrijf – initiëren van interventieactiviteiten naar overheden en relevante private partijen, gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige fysieke bedrijventerreinen in Oost-Nederland (bijvoorbeeld science parks) ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Technology.

Programmalijn 3.3: Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Technology

[Vervallen per 27-07-2007]

De inzet is er op gericht ervoor zorg te dragen dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Technology de beschikking hebben over een in kwalitatieve en kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 3.3.1: Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Technology

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op het versterken van leerwegen van universitaire en HBO-opleidingen door een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het Technology bedrijfsleven op het kennisgebied Technology in Oost-Nederland, bijvoorbeeld door training van docenten bij deze bedrijven en het zorg dragen voor voldoende stageplaatsen.

Actielijn 3.3.2: Behouden van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Technology

Projecten zullen worden geïnitieerd om werknemers, die het bedrijfsleven op het kennisgebied Technology in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van uitwisselingsarrangementen.

Terug naar begin van de pagina