Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing van ambtenaren bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat belast met de opsporing van strafbare feiten (Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 71, onderdeel b, van de Luchtvaartwet en artikel 11.3, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan te wijzen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, zijn aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de Luchtvaartwet, de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet BES .

Artikel 2

Ingetrokken worden:

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen.

Terug naar begin van de pagina