Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen

Geraadpleegd op 26-11-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 11, lid 6 Besluit bekostiging WPO, artikel 4 Besluit informatievoorziening WVO;

Besluit:

Artikel 1a

In uitzondering op artikel 1, gebruikt een bevoegd gezag voor de opgave van een geïndiceerde leerling als bedoeld in artikel 28c van de Wet op de Expertisecentra, niet het formulier als bedoeld in het eerste lid, indien de minister van oordeel is dat een bevoegd gezag heeft aangetoond in staat te zijn de leerlinggegevens te leveren op de grond van de in artikel 12 van de Wet register onderwijsdeelnemers bedoelde wijze.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven