Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 17-08-2006 t/m 31-12-2006

Tijdelijke regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2006 nr. SV/WV/2006/66857, tot verstrekking van een financiële tegemoetkoming aan alleenstaande gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een toeslag op grond van de Toeslagenwet (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Betaling van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Het UWV betaalt in september 2006 een tegemoetkoming van € 1176 aan de persoon die op 1 september 2006:

  • 2 Voor de toepassing van andere wetten dan de Kaderwet SZW-subsidies en de Toeslagenwet en de daarop berustende bepalingen, wordt een tegemoetkoming op grond van deze regeling aangemerkt als een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Artikel 3. Financiering

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De op grond van artikel 2 te betalen tegemoetkomingen en de aan de uitvoering van deze regeling verbonden kosten worden ten laste van het Toeslagenfonds, bedoeld in artikel 31 van de Toeslagenwet, gebracht.

  • 2 Het Rijk voorziet het Toeslagenfonds van de middelen tot dekking van de tegemoetkomingen en kosten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang IOAW naar Toeslagenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 augustus 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina