Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering bromfietsrijbewijs)

Geldend van 01-10-2006 t/m heden

Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Besluit rijonderricht motorrijtuigen in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 juni 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-953, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 110, tweede lid, 111, eerste lid, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede en derde lid, 119, eerste lid, en 120, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en de artikelen 9 en 10 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2006, no. W09.06.0239/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1195, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Indien de aanvrager bij de aanvraag beschikt over een geldig bromfietscertificaat en de aanvraag betrekking heeft op de eerste afgifte van een rijbewijs dat geldig is voor het besturen van bromfietsen, wordt, behoudens de in artikel 33 van het Reglement rijbewijzen genoemde bescheiden, bij de aanvraag tevens dat bromfietscertificaat overgelegd.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de negenentwintigste augustus 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina