Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (wijziging procedure aanvraag en afgifte rijbewijzen)

Geldend van 01-10-2006 t/m heden

Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 juni 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-956, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, 113, eerste lid, 116, eerste lid, 118, tweede en derde lid, 119, eerste en vijfde lid, 120, eerste lid, 121, tweede lid, 124, zevende en achtste lid, 126, vijfde lid, en 130, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2006, nr. W09.06.0240/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1194, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

De met de afgifte van rijbewijzen belaste autoriteiten dienen de voorraad blanco rijbewijzen, fotostanstangen en lamineerfolie na inwerkingtreding van artikel I, onderdelen B tot en met D, E, sub 1 tot en met 4, F tot en met J, L, N, sub 1 tot en met 3 en 5, O tot en met R, T, U, sub 1, W, sub 1 tot en met 3, X, Y, AA, CC, EE, GG, HH, II, sub 2 en 3, JJ tot en met LL, NN, OO, sub 1, 3 en 5, PP tot en met BBB, DDD tot en met CCCC, EEEE tot en met PPPP, artikel II, onderdeel B, van dit besluit op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen tijdstip en wijze ter beschikking te stellen aan de Dienst Wegverkeer die voor de vernietiging zorg draagt.

Artikel V

Indien de aanvraag van een rijbewijs geschiedt op 29 september 2006, dient de aanvraag in afwijking van de artikelen 27, 28 en 29 van het Reglement rijbewijzen te zijn gericht tot en te worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

Artikel VI

Onze Minister kan besluiten dat aanvragen van rijbewijzen die geschieden na 1 oktober 2006 in door hem aangewezen gemeenten gedurende een door hem te bepalen termijn in afwijking van de artikelen 27, 28 en 29 van het Reglement rijbewijzen dienen te zijn gericht tot en te worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

Artikel VII

  • 3 Artikel V treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina