Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz.

Geldend van 25-08-2006 t/m heden

Besluit van 7 augustus 2006, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Kentekenreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-772, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 50, vijfde lid, 111, eerste lid, onderdeel b, 113, eerste lid, 126, vijfde lid, en 127, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 20 juli 2006, nr. W09.06.0178/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 augustus 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1175, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Red: Wijzigt dit besluit en het Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (implementatie richtlijn 91/439/EEG) (Stb. 2004/483).]

Artikel V

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina