Beleidsregel LO2 in het vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 31-08-2006 t/m 31-07-2008

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2006, nr. VO/OK/2006/23591, houdende stimulering van meer sport en bewegen in het vmbo: het vak LO2 als onderdeel van het curriculum (Beleidsregel LO2 in het vmbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 25 en artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en wat het landbouwonderwijs betreft, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. projectscholen: scholen die de afgelopen jaren hebben geparticipeerd in het project LO2 in het vmbo voor de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;

 • c. startende scholen: scholen die ervaring willen gaan opdoen met het programma LO2 in het vmbo in de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;

 • d. LO2 in het vmbo: het conceptexamenprogramma lichamelijke opvoeding 2, zoals door projectscholen, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) te Zeist en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede ontwikkeld als keuzevak voor het vrije deel van de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo.

Artikel 2. Aanvraagprocedure LO2 in het vmbo

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag van een startende school, dat ervaring wil opdoen met LO2 in het vmbo in het schooljaar 2006–2007 kan per vestiging een aanvraag indienen.

 • 2 Het bevoegd gezag van een startende school, dat ervaring wil opdoen met LO2 in het vmbo in het schooljaar 2007–2008 kan per vestiging een aanvraag indienen.

 • 3 Het bevoegd gezag van een projectschool dat LO2 in het vmbo in het schooljaar 2006–2007 wil continueren kan een aanvraag indienen.

 • 4 De aanvragen bedoeld in het eerste en derde lid dienen uiterlijk 15 september 2006 door OCW te zijn ontvangen. Aanvragen na 15 september ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

 • 5 De aanvraag bedoeld in het tweede lid dient uiterlijk 1 maart 2007 door OCW te zijn ontvangen. Aanvragen na 1 maart 2007 ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.

 • 6 Het te gebruiken aanvraagformulier is als bijlage opgenomen bij deze beleidsregel. Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient per post te worden verstuurd naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Directie Voortgezet Onderwijs, afdeling Onderwijskwaliteit

  IPC 2650

  t.a.v. dhr. mr. J. F. van der Vlugt

  Postbus 16375

  2500 BJ Den Haag

 • 7 De minister beslist binnen zes weken op de aanvraag op grond van de beoordelingscriteria, bedoeld in artikel 4.

Artikel 3. Beoordelingscriteria aanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

Bij de beoordeling van de aanvragen, bedoeld in artikel 2, eerste, tweede en derde lid, worden de volgende criteria gehanteerd:

 • a. Het bevoegd gezag beschikt voor de vestiging waar men LO2 in het vmbo wil aanbieden over toestemming voor het verzorgen van de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;

 • b. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met de bevoegdheid lichamelijke opvoeding; en

 • c. Bij het verzorgen van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het door de projectscholen, SLO en KVLO ontwikkelde examenprogramma LO2 in het vmbo.

Artikel 4. Toestemming tot afwijking van de inrichtings- en examenvereisten in de Wet op het voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In het geval de Minister positief beslist op de aanvraag van het bevoegd gezag, houdt deze beslissing tevens in dat de Minister toestaat dat het bevoegd gezag op grond van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de wet mag afwijken van de inrichtings- en examenvereisten in de wet.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De beleidsregel vervalt op 1 augustus 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel LO2 in het vmbo.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage als bedoeld in artikel 2, zesde lid

[Vervallen per 01-08-2008]

Aanvraagformulier behorend bij de beleidsregel ‘LO2 in het vmbo’

[Vervallen per 01-08-2008]

1. Contactpersoon:

Adresgegevens van het bevoegd gezag:

2. Gegevens van vestiging(en) waar de aanvraag betrekking op heeft:

Brinnummer:

Leerweg:

Vestiging:

Per schooljaar 2006–2007 of 2007–2008?:

Leerlingen1 in leerjaar 3:

Leerlingen2 in leerjaar 4:

Bij aanvraag van meerdere vestigingen:

Brinnummer:

Leerweg:

Vestiging:

Per schooljaar 2006–2007 of 2007–2008?:

Leerlingen3 in leerjaar 3:

Leerlingen4 in leerjaar 4:

Etc.

3. Heeft de aanvraag betrekking op een van de projectscholen van het project LO2 in het vmbo?

 • Nee

 • Ja, dit betreft vestiging:

4. Het bevoegd gezag verklaart gebruik te maken van het door het project LO2 in het vmbo ontwikkelde examenprogramma. Het bevoegd gezag verklaart dat het onderwijs in LO2 in het vmbo zal worden verzorgd door docenten met de bevoegdheid LO.

5. Ondertekening

Datum:

Plaats:

Handtekening namens het bevoegd gezag:

Dit aanvraagformulier kan worden gedownload via www.cfi.nl. Het volledig ingevulde formulier dient per post te worden verstuurd naar:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Voortgezet Onderwijs, afdeling Onderwijskwaliteit

IPC 2650

T.a.v. dhr. mr. J. F. van der Vlugt

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

 1. De gevraagde leerlingenaantallen zijn indicatief bedoeld.

  ^ [1]
 2. De gevraagde leerlingenaantallen zijn indicatief bedoeld.

  ^ [2]
 3. De gevraagde leerlingenaantallen zijn indicatief bedoeld.

  ^ [3]
 4. De gevraagde leerlingenaantallen zijn indicatief bedoeld.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina