Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2007–2008

[Regeling vervallen per 31-08-2010.]
Geldend van 26-08-2006 t/m 30-08-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2006, nr. VO/OK/2006/28457, houdende vaststelling van screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2007–2008 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2007–2008)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 31-08-2010]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2007–2008 worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 31-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2007–2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 31-08-2010]

Alle instrumenten zijn opgenomen met de naam waaronder zij in de Documentatie van tests en testresearch (Evers e.a. 2000) of in de aanvullingen hierop zijn opgenomen.

Lijst toegestane instrumenten 1 Criterium Intelligentie 23

Naam Test

Bereik 4

Opmerkingen

Categorie

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 en klas 1

Aan te raden voor LWOO maar mag niet gebruikt worden voor (potentiële) PrO-leerlingen

I

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2004

Groep 8

Niet genormeerd voor leerlingen klas 1 VO. Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

0

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

Normen 2004

0

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

NSCCT 5: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

 

0

SON-R 5½–17 Niet-verbale Intelligentietest, 1988

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test.

II

SON-R 5½–17 verkort, 2003

5½–17 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken. In het zeldzame geval dat leerlingen worden aangemeld boven de leeftijd van 17, kan met enig vertrouwen gebruik gemaakt worden van deze test.

I

WISC-III NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Voorlopig twee jaar goedgekeurd doordat er nog geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn

0

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek 67 schooljaar 2007–2008

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

AVL: ADHD-Vragenlijst, 2005

4–18 jaar

Nieuwe handleiding 2005

0

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 2002

Groep 8

Observatieschaal/screeningsinstrument. De AVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast de AVL ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken

III

Auti-R Schaal, 1990

1 t/m 12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

IV

CBCL 4–18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 1997

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL/TRF/YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

CBSK: Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen, 1997

8–12 jaar

 

I

Docenten Vragenlijst, DVL, 2006

Groep 8

1e klas VO

De DVL is de herziene INTERNETVERSIE van de AVL. Het is een observatieschaal/screeningsinstrument. De DVL alleen gebruiken als onderdeel van een breder persoonlijkheidsonderzoek: naast de DVL ook een ander instrument uit deze lijst gebruiken

0

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2005

9 t/m 16 jaar

 

0

PMT-K: Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen, 1983

10–16 jaar

 

II

SCHOBL-R A+B versie samen: SCHOolgedrag BeoordelingsLijst, 1993

4;2–11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

III

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst 2005

4–18 jaar

 

0

SVL A+B versie samen: School VragenLijst, 1990

9–16 jaar

A- en B-versie moeten beide worden afgenomen: alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

II

SSAT: Situatie Specifieke Angst Test, 1995

11 t/m 16 jaar

 

III

VAK: Vragenlijst voor Angst bij Kinderen, 1995

6 t/m 12 jaar

 

III

VISEON: VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling Cito, 2003

   

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III

Didactisch onderzoek

[Vervallen per 31-08-2010]

Didactische toetsen: in principe wordt altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.

Wanneer de leerling tussen 1-2-2007 en 1-9-2007 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2006/2007 zijn afgenomen.

Aanmelding vóór 1-2-2007: de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt mogen niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).

Deze opmerking behoort bij de hierna opgenomen lijsten.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2007–2008

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8 en 1ste klas VO

 

I

Drempelonderzoek 1ste versie 2006

Groep 4 t/m 8 en 1ste klas VO

 

0

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8 en 1ste klas VO

 

I

DMT: Drie-Minuten-toets Cito, 1995

Groep 3 t/m 8

 

I

Leestechniek en Leestempo Cito, 2001

Groep 4 t/m 8

Normtabel 2003

I

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

Technisch lezen 345678 90 A/B, T. Kapinga, 2005

90A: Bereik groep 3 t/m 8

90B: Bereik groep 4 t/m 8

 

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen 8 schooljaar 2007–2008

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Begrijpend leestests Aarnoutse groep 4 t/m 6, 1990–1993/1996

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 7, 1991–1993/1996

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestest Aarnoutse groep 8, 1992–1993/1996

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend lezen 345678 toets 678, T. Kapinga, 2005

Groep 6 t/m 8

 

0

Clib-toetsen Begrijpend lezen Cito, 1992

Groep 4 t/m 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan

II

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

III

Drempelonderzoek 678,4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO-leerlingen. Ondergrens: dle = 31

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 10

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

TBL: Toetsen Begrijpend Lezen Cito, 1995–1998

Groep 5 t/m 8

Inclusief toets A & B. Normtabel 2003

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2007–2008

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Aarnoutse Spellingtest voor de basisschool, 1996

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik

III

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

I

Drempelonderzoek 678,4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

0

SVS 1, 2 en 3: Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid Cito, 1991–1993–1995

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: TPVO Spellingsvaardigheid, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO-leerlingen. Ondergrens: dle = 31

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 9

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2007–2008

Naam Test

Leeftijdbereik

Opmerkingen

Categorie

Drempelonderzoek 678, 3e herijkte versie, 2001

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

I

Drempelonderzoek 678,4e versie, 2006

Groep 5 t/m 8, 1ste klas VO

 

0

Rekenen en Wiskunde 1, 2 en 3; Cito 1992–1995–1996; Rekenen-Wiskunde Cito, 2002

Groep 3 t/m 8

Normtabel 2003

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO-leerlingen. Ondergrens: dle = 31

0

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens dle-bereik: 11

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs Cito, 2001

Groep 8

 

I

 1. Voor (potentiële) PrO-leerlingen wordt een individueel af te nemen intelligentietest aangeraden.

  ^ [1]
 2. De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO.

  ^ [2]
 3. Tenzij anders aangegeven geen Flynn-correctie toepassen.

  ^ [3]
 4. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

  ^ [4]
 5. NSCCT groep 6 is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de school verlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is.

  ^ [5]
 6. De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO.

  ^ [6]
 7. Leerlingen moeten een begrijpend leesniveau van minimaal eind groep 6/begin groep 7 hebben om bovenstaande lijsten zelf in te kunnen vullen. Is het begrijpend leesniveau lager, schakel dan over op mondelinge afname of neem een lijst die door de leerkracht ingevuld kan worden over de gedrags- c.q. sociaal emotionele problematiek van de leerling.

  ^ [7]
 8. Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen niet noodzakelijk.

  ^ [8]
Terug naar begin van de pagina