Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2006

[Regeling vervallen per 07-07-2011.]
Geldend van 25-03-2011 t/m 06-07-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 1 augustus 2006, nr. 5434704/Justis/06, strekkende tot aanwijzing van duinwachters bij het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaat;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland d.d. 22 juni 2006 en de daarbij gevoegde adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

artikel 142, eerste lid, onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993; en

– de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-07-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-07-2011]

De personen, werkzaam in de functie van duinwachter in dienst van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-07-2011]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 07-07-2011]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als duinwachter gebruik maken van handboeien, een wapenstok en pepperspray.

Artikel 5

[Vervallen per 07-07-2011]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 07-07-2011]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 7

[Vervallen per 07-07-2011]

 • 1 De algemeen directeur van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 07-07-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 1 augustus 2006, nr. 5434704/Justis/06, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 07-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 07-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 augustus 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Coördinator

Buitengewoon Opsporingsambtenaar,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina