Tijdelijke regeling beperkingen in verband met laagpathogene Aviaire Influenza 2006

[Regeling vervallen per 24-08-2006.]
Geldend van 15-08-2006 t/m 23-08-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 augustus 2006, nr. TRCJZ/2006/2463, Directie Juridische Zaken, houdende de instelling van een beperkingsgebied in verband met laagpathogene Aviaire Influenza 2006

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEU L10);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en derde lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn nr. 2005/94/EG: richtlijn nr. 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEU L10);

 • b. laagpathogene aviaire influenza (LPAI): een besmetting van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels als omschreven in bijlage I, onderdeel 3, van richtlijn nr. 2005/94/EG;

 • c. pluimvee: pluimvee als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, van richtlijn nr. 2005/94/EG;

 • d. andere in gevangenschap levende vogels: andere in gevangenschap levende vogels als bedoeld in artikel 2, onderdeel 6, van richtlijn nr. 2005/94/EG;

 • e. zoogdier: een tot de klasse Mammalia behorend dier, met uitzondering van de mens;

 • f. bedrijf: bedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel 8, van richtlijn nr. 2005/94/EG;

 • g. gebied: in bijlage I aangewezen beperkingsgebied;

 • h. minister: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • i. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit;

 • j. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2006]

Het is in een gebied verboden te handelen in strijd met de in bijlage I bij de onderscheiden aangewezen gebieden telkens van toepassing verklaarde artikelen of artikelonderdelen van deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2006]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van

  • a. pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels,

  • b. gebruikt strooisel of mest, afkomstig van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels;

  • c. broed- en consumptie-eieren,

  uit, naar of binnen het gebied, is verboden.

 • 2 Het is verboden gebruikt strooisel of mest, afkomstig van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, aan te wenden binnen het gebied.

 • 3 Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van doorvoer door het gebied over de autosnelwegen A1 en A30 of over het spoor zonder dat er in het gebied gelost of halt gehouden wordt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2006]

 • 1 In afwijking van artikel 3, eerste lid, is het toegestaan:

  • a. opfokhennen, eendagskuikens en andere in gevangenschap levende vogels naar het gebied, en binnen het gebied rechtstreeks naar de bestemming te vervoeren;

  • b. pluimvee bestemd voor de slacht vanuit het gebied rechtstreeks te vervoeren naar een slachthuis in Nederland;

  • c. eendagskuikens rechtstreeks vanuit het gebied naar een bedrijf in Nederland te vervoeren, mits de eendagskuikens daar ten minste 21 dagen blijven;

  • d. eendagskuikens afkomstig uit broedeieren van buiten het gebied gelegen bedrijven rechtstreeks vanuit het gebied te vervoeren naar een ander bedrijf, mits de broederij op basis van haar bedrijfsvoering kan waarborgen dat de eieren waaruit de eendagskuikens afkomstig zijn, niet in aanraking zijn gekomen met andere broedeieren of met eendagskuikens, afkomstig van pluimveekoppels in het gebied;

  • e. eieren, niet geproduceerd in het gebied, naar, uit of binnen het gebied te vervoeren;

  • f. broedeieren, geproduceerd in het gebied, rechtstreeks naar een binnen of buiten het gebied gelegen broederij in Nederland te vervoeren, mits de eieren en de verpakking ervan vóór verzending worden ontsmet en de herkomst van de broedeieren kan worden getraceerd;

  • g. consumptie-eieren, geproduceerd in het gebied, rechtstreeks te vervoeren naar een binnen of buiten het gebied in Nederland gelegen pakstation, mits zij in wegwerpverpakkingen zijn verpakt en het door de VWA opgestelde hygiëneprotocol ter zake wordt nageleefd;

  • h. consumptie-eieren geproduceerd in het gebied, te vervoeren vanuit het gebied vanaf een pakstation gelegen in het gebied;

  • i. eieren vanuit het gebied rechtstreeks te vervoeren naar een binnen of buiten het gebied gelegen inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III bij verordening (EG) nr. 853/2004, die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II bij verordening (EG) nr. 853/2004;

  • j. eieren, bestemd voor verwijdering in de zin van artikel 2, onderdeel 24, van richtlijn nr. 2005/94/EG, vanuit het gebied rechtstreeks te vervoeren naar de desbetreffende bestemming.

Artikel 5

[Vervallen per 24-08-2006]

 • 1 Het is verboden vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van:

  • a. levend pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels;

  • b. gebruikt strooisel of mest afkomstig van pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels;

  te verplaatsen binnen het gebied.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor de toepassing van artikel 4, mits de vervoermiddelen bij het verlaten van het bedrijf worden gereinigd en ontsmet overeenkomstig het door de VWA goedgekeurd hygiëneprotocol dat in overeenstemming is met de eisen voor reiniging en ontsmetting vermeld in bijlage VI bij richtlijn nr. 2005/94/EG.

 • 4 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:

  • a. de bestuurder van het vervoermiddel kan aantonen dat het vervoer betreft anders dan het vervoer als bedoeld in het eerste lid, of

  • b. het vervoermiddel aantoonbaar een dubbele reiniging en ontsmetting heeft ondergaan en na de dubbele reiniging en ontsmetting drie dagen stil heeft gestaan voordat het vervoermiddel verplaatst wordt binnen het gebied.

Artikel 7

[Vervallen per 24-08-2006]

 • 1 Op een bedrijf waar voor commerciële doeleinden pluimvee wordt gehouden, is de houder van dat pluimvee verplicht maatregelen te nemen zodat elk contact tussen bezoekers en pluimvee is uitgesloten en al het noodzakelijke te doen, dan wel na te laten om te voorkomen dat besmetting met of verspreiding van LPAI zich voordoet. Onder al het noodzakelijke wordt tenminste verstaan het aanbrengen van fysieke afscheidingen tussen het pluimvee en de overige op het bedrijf aanwezige dieren.

 • 2 Het is de houder, bedoeld in het eerste lid, toegestaan:

  • a. politiebeambten, huisartsen, ambulancepersoneel, brandweerlieden, psychosociale hulpverleners en andere soortgelijke noodhulpdiensten en hun materieel;

  • b. monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers met inbegrip van pluimveeservicebedrijven, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van pluimvee aanwezig is en werkzaamheden van deze personen noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen;

  • c. toezichthouders;

  in contact te laten treden met pluimvee, mits de in de onderdelen a, b en c bedoelde personen bij het betreden en het verlaten van een bedrijfsgebouw de nodige hygiënemaatregelen in acht nemen om elk risico van verspreiding van LPAI zo veel mogelijk te beperken en de kleding en het materieel van deze personen bij het betreden en het verlaten van een bedrijfsgebouw is gereinigd en ontsmet om te voorkomen dat besmetting met of verspreiding van LPAI zich voordoet.

Artikel 8

[Vervallen per 24-08-2006]

Op een bedrijf, niet zijnde een bedrijf als bedoeld in artikel 7, zorgt de houder van het op dit bedrijf aanwezige pluimvee ervoor dat een bezoeker voordat deze een bedrijfsgebouw betreedt, of voordat hij het bezochte bedrijfsgebouw verlaat, de nodige hygiënemaatregelen in acht neemt om elk risico van verspreiding van LPAI zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 9

[Vervallen per 24-08-2006]

Het is verboden pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels die bestemd zijn om in het wild te worden uitgezet, vrij te laten.

Artikel 11

[Vervallen per 24-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling beperkingen in verband met laagpathogene Aviaire Influenza 2006.

Artikel 12

[Vervallen per 24-08-2006]

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 1 augustus 2006, om 15.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 augustus 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Bijlage I

[Vervallen per 24-08-2006]

Beperkingsgebied Voorthuizen

[Vervallen per 24-08-2006]

1. De artikelen 1 tot en met 10 zijn op dit gebied van toepassing.

2. Het gebied is begrensd als volgt:

 • 1. Vanaf A1/E30 de Rijksweg volgend in noord, noordwestelijk richting overgaand in Hoevelakenseweg tot aan de Leemweg.

 • 2. De Leemweg volgend noordoostelijke richting tot aan de Diepenrustweg.

 • 3. De Diepenrustweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Zelderseweg.

 • 4. De Zelderseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Storkamper en Plassersteeg.

 • 5. De Storkamper en Plassersteeg volgend in oostelijke richting overgaand in Appelstraat volgend in noordoostelijke richting overgaand in Woudweg tot aan ’t Woud.

 • 6. ’t Woud volgend in Noordwestelijke richting tot aan de Schoenlapperweg.

 • 7. De Schoenlapperweg volgend in noordwestelijke richting tot aan de Nieuwe Voorthuizerweg.

 • 8. De Nieuwe Voorthuizerweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Ridderwal.

 • 9. Ridderwal volgend in noordelijke ricting overgaand in Achterridderweg volgend in noordoostelijke richting overgaand in Gervenseweg volgend in oostelijke richting overgaand in Blarinckhorsterweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Beulekampersteeg.

 • 10. De Beulekampersteeg volgend in oostelijke richting tot aan de Voorthuizerstraat (N303)

 • 11. De Voorthuizerstraat (N303) volgend in zuidelijke richting tot aan de Tolweg.

 • 12. De Tolweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Drosteweg.

 • 13. De Drosteweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Veenwaterweg.

 • 14. De Veenwaterweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in Traa volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hunnerweg.

 • 15. De Hunnerweg volgend in zuidelijke richting overgaand in Polleveenseweg volgend in zuidelijke oostelijke richting tot aan Lange Zuiderweg.

 • 16. Lange Zuiderweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Wolsbergerweg

 • 17. Wolsbergerweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de AI/E30

 • 18. AI/E30 in zuidwestelijke richting tot aan de Garderbroekweg

 • 19. Garderbroekweg volgend in zuidelijke, zuidwestelijke richting overgaand in de Plaggenweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Wencopperweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Krollerweg.

 • 20. Krollerweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Wencopperweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Wesselseweg.

 • 21. Wesselseweg volgend in zuidwestelijk, westelijke richting overgaand in de Drostendijk volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Barnseweg.

 • 22. Barnseweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan Van Zuilen van Nieveltlaan.

 • 23. Van Zuilen van Nieveltlaan volgend in noordwestelijke richting overgaand in Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan Vliegersveldlaan.

 • 24. Vliegersveldlaan volgend in noordwestelijke richting tot aan Dr Albert Schweizerlaan.

 • 25. Dr Albert Schweizerlaan volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Oostlaan volgend in zuidwestelijke richting overgaand in Mr. Troelstralaan volgend in zuidwestelijke richting tot aan Thorbeckelaan

 • 26. Thorbeckelaan in Noordwestelijke richting overgaand in Dronkelaarseweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in Brunesengweg volgend in noordelijke richting tot aan de A1/E30.

Terug naar begin van de pagina