Besluit Staatssecretaris van Defensie Mandaat KPMG

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Besluit Staatssecretaris van Defensie Mandaat KPMG

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat

De Staatssecretaris verleent aan KPMG het volgende mandaat:

  • 1. KPMG is bevoegd om namens de Staatssecretaris besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de uitkeringsregelingen.

  • 2. KPMG legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van de uitkeringsregelingen, voor aan de Staatssecretaris indien KPMG gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een uitkeringsregeling en het naar het oordeel van KPMG een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.

  • 3. KPMG is bevoegd om te beslissen op bezwaarschriften tegen ingevolge het eerste lid van dit artikel genomen besluiten, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

  • 4. KPMG is bevoegd om inzake de uitvoering van de uitkeringsregelingen namens de Staatssecretaris in rechte op te treden en om namens de Staatssecretaris tegen rechterlijke uitspraken ter zake al dan niet hoger beroep of cassatie in te stellen. Indien het een zaak betreft met een kennelijk aanzienlijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent KPMG deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de Staatssecretaris. KPMG is in dat geval bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig hoger beroep of cassatie in te stellen.

  • 5. KPMG is bevoegd tot het schriftelijk verlenen van ondermandaat aan bij KPMG in dienst zijnde functionarissen. KPMG houdt een register bij van verleende ondermandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van KPMG die op basis van het ondermandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het ondermandaat.

Artikel 3. Ondertekening

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

De Staatssecretaris van Defensie,

voor deze:

………………… (de functie van de ondertekenaar)

………………… (handtekening en naam van de functionaris)

Den Haag, 24 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Defensie,
voor deze:
de

Hoofddirecteur Personeel

,

B.H.J.J.M. Völkers

Terug naar begin van de pagina