Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Libanon

[Regeling vervallen per 25-10-2006.]
Geldend van 26-07-2006 t/m 24-10-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juli 2006, nr. W&B/URP/06/63142, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden uit Libanon (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Libanon)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 25-10-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. buitengewone kosten: noodzakelijke, onvermijdbare kosten die in Nederland worden gemaakt en die vanwege hun aard of hoogte in redelijkheid niet geacht kunnen worden door de gerepatrieerde zelf te worden betaald;

 • b. gerepatrieerde: de Nederlander, zijn partner of huwelijkspartner; zijn ouder of stiefouder, dan wel zijn kind, stief- of pleegkind, of kleinkind jonger dan 21 jaar, die in verband met de crisis in Libanon op of na 18 juli 2006 vanuit Libanon tijdelijk naar Nederland is gekomen en na aankomst in Nederland, in aansluiting op de briefing, door het bevoegde gezag als evacué is geregistreerd;

 • c. Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Aanvraag

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 2 Een aanvraag wordt bij de SVB ingediend door middel van een door de SVB beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

Artikel 3. Verstrekkingen

[Vervallen per 25-10-2006]

De gerepatrieerde heeft gedurende zijn tijdelijk verblijf in Nederland recht op de volgende verstrekkingen:

 • a. een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten;

 • b. een wekelijkse financiële toelage voor de aanschaf van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven;

 • c. betaling van buitengewone kosten;

 • d. de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling voorzover deze kosten niet uit hoofde van een andere ziektekostenregeling worden vergoed; of

 • e. een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voorzover deze kosten niet uit hoofde van een andere verzekering worden vergoed.

Artikel 4. Onthouden verstrekkingen

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 1 De in artikel 3 bedoelde verstrekkingen kunnen geheel of gedeeltelijk aan een gerepatrieerde worden onthouden, indien de gerepatrieerde niet desgevraagd de gegevens verstrekt die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op verstrekkingen. Daartoe behoren in ieder geval gegevens die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, het land van herkomst, de gezinssamenstelling, de datum van aankomst in Nederland, de middelen waarover in Nederland kan worden beschikt en de aanwezige verzekeringen voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

 • 2 De SVB kan een verstrekking als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdelen a tot en met c, geheel of gedeeltelijk weigeren, indien blijkt dat de gerepatrieerde hier te lande over voldoende middelen kan beschikken om geheel of gedeeltelijk in de kosten van die verstrekking te voorzien.

Artikel 5. Beëindiging verstrekkingen

[Vervallen per 25-10-2006]

De in artikel 3 bedoelde verstrekkingen eindigen in ieder geval:

 • a. met ingang van de dag waarop de gerepatrieerde Nederland verlaat;

 • b. met ingang van de dag waarop de gerepatrieerde zich blijvend in Nederland vestigt; of

 • c. indien een gerepatrieerde in strijd met de waarheid gegevens heeft verstrekt of verzwegen, met het oogmerk om aldus voor zichzelf of voor anderen, ten onrechte een aanspraak te doen ontstaan op de verstrekkingen, dan wel ten onrechte de hoogte van de verstrekkingen te doen stijgen.

Artikel 6. Hoogte en betaling toelage en eenmalige tegemoetkoming aanloopkosten

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 2 De hoogte van de in artikel 3, aanhef en onderdeel b, bedoelde financiële toelage bedraagt voor:

  • a. een volwassene € 40,–, doch voor een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar € 67,–;

  • b. een kind tot en met 11 jaar € 8,–;

  • c. een kind ouder dan 11 jaar en jonger dan 18 jaar € 12,–.

 • 3 De eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten en de financiële toelage worden op een door de SVB te bepalen tijdstip en wijze aan de gerepatrieerde beschikbaar gesteld.

 • 4 De eenmalige tegemoetkoming en de financiële toelage voor de aanloopkosten voor een gerepatrieerde jonger dan 18 jaar, die een kind is van, of verzorgd wordt door een of meer in Nederland verblijvende gerepatrieerden worden uitbetaald aan één van die gerepatrieerden.

Artikel 7. Buitengewone kosten

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 2 Buitengewone kosten worden slechts betaald voorzover vooraf door de SVB aan de gerepatrieerde toestemming is verleend voor het maken van deze kosten, met uitzondering van kosten die voortvloeien uit noodsituaties waarin geen mogelijkheid bestond tot het verzoeken om toestemming.

 • 3 De toestemming, bedoeld in het tweede lid, wordt verleend voorzover de kosten noodzakelijk zijn en niet op andere wijze in de betaling kan worden voorzien.

 • 4 Kosten die samenhangen met een door de gerepatrieerde gepleegde onrechtmatige daad, gepleegd misdrijf of begane overtreding zijn in ieder geval geen buitengewone kosten als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8. Verzekeringen

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 2 Het verzekeren tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel e, houdt in het door de Minister ten behoeve van de gerepatrieerde sluiten van een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid van de gerepatrieerde jegens een derde voor een som van maximaal € 1.000.000,– per gebeurtenis, alsmede het door de Minister betalen van de daarvoor verschuldigde kosten.

Artikel 9. Terugvordering

[Vervallen per 25-10-2006]

Indien blijkt dat een gerepatrieerde in strijd met de waarheid gegevens heeft verstrekt of verzwegen, waardoor hij of anderen ten onrechte, of tot een te hoog bedrag, de verstrekkingen, bedoeld in artikel 3, heeft verkregen, dan wel dit op andere wijze heeft bewerkstelligd, is de SVB bevoegd de waarde van de ten onrechte toegekende verstrekkingen terug te vorderen.

Artikel 10. Rijksbijdrage en verantwoording

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 1 De lasten van deze regeling voor de SVB worden gefinancierd uit een subsidie in de vorm van een rijksbijdrage aan de SVB.

 • 3 Op de lasten van deze regeling voor de SVB komt in mindering de waarde van de ten onrechte toegekende verstrekkingen , die wordt teruggevorderd op grond van artikel 9.

 • 5 De SVB zendt uiterlijk vóór 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft op basis van de jaarrekening over dat jaar een overzicht van zijn uitgaven op grond van deze regeling ten laste van de rijksbijdrage.

 • 6 De Minister stelt vóór 31 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft de rijksbijdrage vast.

Artikel 13. Inwerkingtreding en beëindiging regeling

[Vervallen per 25-10-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 18 juli 2006 en vervalt dertien weken na inwerkingtreding.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de Minister beslissen de regeling binnen de termijn van 13 weken na inwerkingtreding te laten vervallen, voorzover de Minister van Buitenlandse Zaken het woonland van de gerepatrieerde veilig heeft verklaard.

 • 3 De regeling, zoals die voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van deze regeling.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 25-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Libanon.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juli 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina