Beleidsregel intermediaire activiteiten

[Regeling vervallen per 20-04-2018.]
Geldend van 03-08-2006 t/m 19-04-2018

Beleidsregel intermediaire activiteiten

Artikel 1. Afbakening voorziening

[Vervallen per 20-04-2018]

Een voorziening voor intermediaire activiteiten wordt slechts verleend indien die activiteiten:

  • a. gericht zijn op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk ontbrekende auditieve, visuele of motorische lichaamsfunctie;

  • b. bestaan uit door een persoon te verrichten diensten; en

  • c. niet behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden van die persoon.

Artikel 2. Kosten voor bemiddeling

[Vervallen per 20-04-2018]

Kosten voor de bemiddeling bij het vinden van een persoon die de diensten zal gaan verrichten, worden slechts vergoed indien:

  • a. de activiteiten bestaan uit de diensten van een doventolk; of

  • b. de noodzaak van de bemiddeling naar het oordeel van het UWV is aangetoond.

Artikel 3. Reiskosten

[Vervallen per 20-04-2018]

Indien de persoon die de diensten verricht, werkzaam is in dezelfde bedrijfsvestiging als de aanvrager, worden reiskosten van deze persoon slechts vergoed voor zover zij betrekking hebben op het verrichten van diensten buiten die bedrijfsvestiging.

Artikel 4. Verlenging na einde uitkering

[Vervallen per 20-04-2018]

Indien het recht op een voorziening voor intermediaire activiteiten eindigt om de in artikel 14, derde lid, van het Reïntegratiebesluit genoemde reden, wordt die voorziening, voor zover nog wordt voldaan aan de overige voorwaarden, gedurende twee maanden verlengd.

Artikel 5. Onderwijsvoorzieningen

[Vervallen per 20-04-2018]

Kosten voor de diensten van een doventolk als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 19, eerste lid, onder b, van het Reïntegratiebesluit, worden niet vergoed voor zover zij betrekking hebben op het volgen van incidenteel of aanvullend onderwijs bij een instelling voor regulier onderwijs door een leerling die staat ingeschreven bij een instelling voor speciaal onderwijs.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 20-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel intermediaire activiteiten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina