Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 03-08-2006 t/m heden

Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 3:28 van de Wet arbeid en zorg;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet arbeid en zorg;

 • b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

 • c. uitkeringsgerechtigde: de werknemer en gelijkgestelde bedoeld in artikel 3:6 van de wet, de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 3:17 van de wet, alsmede de persoon aan wie ingevolge de wet een uitkering is toegekend;

 • d. uitkering: een uitkering in de zin van hoofdstuk 3, afdeling 2, van de wet;

 • e. verzekeringsarts: arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of in opleiding daarvoor is;

 • f. medewerker: door het UWV in het kader van de verzuimbeheersing aangewezen medewerker;

 • g. aanvrager: degene die de aanvraag doet als bedoeld in de artikelen 3:11, 3:12 of 3:22 van de wet.

Artikel 2. De aanvraag van uitkering

De aanvrager maakt met betrekking tot haar aanvraag voor toekenning van de uitkering gebruik van een daartoe door het UWV beschikbaar gesteld formulier. Het formulier is door de aanvrager ondertekend.

Artikel 3. Bij de aanvraag over te leggen stukken

 • 1 De aanvrager voegt bij de aanvraag van uitkering in verband met adoptie of pleegzorg documenten waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of pleegzorg is of zal worden opgenomen en wanneer die opneming ter adoptie of pleegzorg heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. Bij de aanvraag vermeldt de aanvrager de datum waarop het verlof in verband met adoptie of pleegzorg ingaat dan wel de datum waarop het recht op uitkering moet ingaan.

 • 2 De persoon, bedoeld in artikel 3:18 van de wet, die in het jaar waarin zij aanspraak maakt op uitkering inkomsten als beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst heeft genoten, voegt bij de aanvraag de aangifte en de aanslag voor de Wet inkomstenbelasting 2001 over de door het UWV aangegeven kalenderjaren.

 • 3 Bij de aanvraag van vervangingsuitkering bedoeld in de artikelen 3:21 en 3:22 van de wet worden de begin- en einddatum van de periode van de vervanging vermeld.

Artikel 4. De aanvrager stelt het UWV in staat controle uit te voeren

De aanvrager zorgt er voor – voor zover dat in haar vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken.

Artikel 5. De verplichting om op het spreekuur te verschijnen

 • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts of de medewerker.

 • 2 Indien de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde verhinderd is te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste lid deelt zij dit onverwijld en uiterlijk 24 uur voor het tijdstip waartegen zij is opgeroepen mee aan het UWV, onder opgave van de oorzaak van de verhindering.

Artikel 6. Controle in verband met het recht op uitkering

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of van een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de wet:

 • a. mondeling of schriftelijk binnen twee weken inlichtingen te geven, tenzij het UWV een andere termijn bepaalt. In het geval dat schriftelijk wordt gereageerd gaat de termijn lopen op de datum van dagtekening van het verzoek van het UWV;

 • b. inzage te verlenen in en desgevraagd afschrift te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis hebben of kunnen hebben voor het vaststellen van het recht op, de hoogte en/of de duur van de uitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald;

 • c. controle door personen die daarmee door of namens het UWV zijn belast en die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk te maken; daartoe dient betrokkene op haar woon- of verblijfsadres bereikbaar te zijn of er zorg voor te dragen, dat de met controle belaste personen kunnen vernemen waar zij bereikbaar is;

 • d. op door of namens het UWV aan te wijzen dagen c.q. uren thuis te zijn en de door of namens het UWV aangewezen personen gelegenheid te geven tot controle.

Artikel 7. Wijziging van woon- of verblijfplaats

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht onverwijld mededeling te doen van een wijziging van hun woon- of verblijfplaats.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9. Intrekking controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001

De Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 worden ingetrokken.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven