Besluit loon- en inkomenssuppletie

Geldend van 03-08-2006 t/m heden

Besluit loon- en inkomenssuppletie

Artikel 1. Recente schattingsgegevens

Bij de berekening van de hoogte van de loon- of inkomenssuppletie aan de hand van artikel 16 of 17 van het Reïntegratiebesluit wordt uitgegaan van de resterende verdiencapaciteit zoals die bij de meest recente arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is vastgesteld.

Artikel 2. Jonggehandicapten jonger dan 18

De resterende verdiencapaciteit van een jonggehandicapte die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en ten aanzien van wie nog geen arbeidsongeschiktheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden, wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon dat hoort bij de leeftijd van de jonggehandicapte.

Artikel 3. Dienstbetrekkingen van korte duur

Geen loonsuppletie wordt toegekend indien een dienstbetrekking wordt aangegaan voor een kortere duur dan zes maanden.

Artikel 4. Kennelijk onbedoeld gebruik

Geen loon- of inkomenssuppletie wordt toegekend indien naar het oordeel van het UWV sprake is van kennelijk onbedoeld gebruik.

Artikel 5. Intrekking Lisv-mededeling

De Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten (Mededeling M 2000.056 van het Landelijk instituut sociale verzekeringen) wordt ingetrokken, doch blijft van toepassing op aanvragen van loon- of inkomenssuppletie die betrekking hebben op een dienstbetrekking die vóór 29 december 2005 is aangevangen, respectievelijk een herplaatsing of de start of herstart in een zelfstandig beroep of bedrijf die vóór die datum heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina