Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006

[Regeling vervallen per 23-06-2018.]
Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 03-08-2006 t/m 22-06-2018

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

De aanvrager maakt met betrekking tot zijn aanvraag van uitkering gebruik van een formulier, beschikbaar gesteld door het UWV, waarop hij de gegevens vermeldt die voor de beoordeling van de aanvraag door het UWV noodzakelijk zijn. Het formulier wordt door de aanvrager ondertekend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

 • 1 De vrijwillig verzekerde die in het jaar voordat hij arbeidsongeschikt is geworden, winst of inkomsten heeft genoten als zelfstandige voegt bij de aanvraag de aangiften en de aanslagen voor de Wet inkomstenbelasting 2001 die betrekking hebben op de drie kalenderjaren die aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid zijn voorafgegaan, alsmede de jaarstukken die betrekking hebben op de drie kalenderjaren of niet met het kalenderjaar samenvallende boekjaren die aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid zijn voorafgegaan.

 • 2 Desgevraagd verstrekt de verzekerde deze gegevens over andere jaren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

De aanvrager zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

 • 1 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

  • a. mondeling of schriftelijk inlichtingen te geven, in het laatste geval binnen twee weken na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe, tenzij het UWV een andere termijn bepaalt. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie;

  • b. inzage te verlenen in en desgevraagd afschrift te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis hebben of kunnen hebben voor het vaststellen van het recht op, de hoogte en/of de duur van de uitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald, dan wel betrekking hebben op zijn reïntegratie;

  • c. controle door personen, die daarmee door of namens het UWV zijn belast en die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk te maken; daartoe dient hij op zijn woon- of verblijfsadres bereikbaar te zijn, of er zorg voor te dragen dat de met controle belaste personen kunnen vernemen waar hij bereikbaar is;

  • d. op met het UWV afgesproken dagen c.q. uren thuis te zijn en de door of namens het UWV aangewezen personen gelegenheid te geven tot controle.

 • 2 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde bewaren de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde stukken tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de stukken betrekking hebben.

 • 3 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in Nederland wonen, zijn verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend binnen één maand na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe terug te sturen. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.

 • 4 De uitkeringsgerechtigde die arbeid verricht als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkende echtgenoot legt vóór een door het UWV vastgesteld tijdstip een kopie van de jaarstukken van het jaar voorafgaande aan dat tijdstip over. De beroepsbeoefenaar die niet verplicht is jaarstukken op te stellen, legt in plaats hiervan de aangifte inkomstenbelasting over.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

 • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde is verplicht onverwijld mededeling te doen van een wijziging van zijn woon- of verblijfplaats.

 • 2 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde die voornemens is met vakantie te gaan, doet zo spoedig mogelijk voor de aanvang van die vakantie doch uiterlijk twee weken voor het vertrek aan het UWV mededeling van de voorgenomen duur van de vakantie en van de periode waarin deze zal plaatsvinden.

 • 3 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde doet terstond mededeling aan het UWV van overschrijding van de voorgenomen duur van de vakantie.

 • 4 Het bepaalde in het tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op de aanvrager of uitkeringsgerechtigde die voornemens is naar het buitenland te gaan om een andere reden dan vakantie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

Het bepaalde in de voorgaande paragrafen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijk vertegenwoordiger van de uitkeringsgerechtigde en de aanvrager alsmede de instelling als bedoeld in artikel 54 WAO, artikel 71 Wet WIA, artikel 57 WAZ of artikel 49 Wajong waaraan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt uitbetaald.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

De Controlevoorschriften WAO, WAZ en Wajong 2001 worden ingetrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-06-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven