Besluit aanwijzing ambtenaren die overgaan naar de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-08-2006 t/m 31-12-2012

Besluit van 13 juli 2006 tot aanwijzing van ambtenaren die van rechtswege overgaan naar de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2006, 2006-0000172269, dgV/POL/BJZ

Gelet op artikel 47a, vijfde lid, van de Politiewet 1993 en artikel III van de wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels voor het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van de politiekorpsen en voor de informatie- en communicatievoorzieningen van de politie (Stb. 242);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

De in de bijlage van dit besluit genoemde ambtenaren gaan van rechtswege over naar de rechtspersoon Politie Nederland, bedoeld in artikel 2.1 van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat, met uitzondering van de bijlage, in het Staatsblad zal worden geplaatst. De bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tavarnelle, 13 juli 2006

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.

,

A. Nicolaï

Uitgegeven de eenendertigste juli 2006

De Minister van Justitie a.i.

S. M. Dekker

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Terug naar begin van de pagina