Besluit toekenning vaste beloning voorzitter en leden Commissie van beroep ingevolge de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 11-08-2006 t/m 31-05-2009

Besluit van 13 juli 2006, nr. 06.002554, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en leden van de Commissie van beroep ingevolge de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juli 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-569, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

  • 2 Aan de leden van de commissie, bedoeld in het eerste lid, wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning toegekend van € 50,– per uur voor de werkzaamheden ten behoeve van die commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2009]

Het besluit van 5 november 1996, nr. 96.005406, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 13 juli 2006

Beatrix.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina