Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 08-02-2007 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2006, nr. VO/B&B/2006/28020, houdende regels met betrekking tot de subsidiëring van goede voorbeelden van bouwkundige aanpassingen of nieuwe inrichtingen die gerealiseerd zijn in de periode die liep van 1 januari 2000 tot 1 januari 2006 (Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 3, tweede tot en met het vierde lid, van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. vbo: het voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een:

  • 1°. school voor vbo,

  • 2°. school voor praktijkonderwijs of van een school met een afdeling voor praktijkonderwijs,

  • 3°. scholengemeenschap waarin het vbo of praktijkonderwijs is opgenomen,

  • 4°. AOC, of

  • 5°. school waar onderwijs wordt gegeven in de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d. school voor praktijkonderwijs: een school of afdeling voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • e. bouwkundige aanpassing: de ingrepen in een bestaand gebouw ten behoeve van een meer praktijkgerichte leeromgeving, gerealiseerd in de periode die liep van 1 januari 2000 tot 1 januari 2006;

 • f. nieuwe inrichting: het vernieuwen van inventaris, inclusief apparatuur, vloerafwerking en stoffering, in samenhang met een bouwkundige aanpassing ten behoeve van een meer praktijkgerichte leeromgeving, gerealiseerd in de periode die liep van 1 januari 2000 tot 1 januari 2006;

 • g. praktijkgerichte leeromgeving: de praktijklokalen en bijbehorend inventaris, inclusief eventueel daarin opgenomen magazijnen, ruimten voor theorie en docentenwerkplekken;

 • h. website: de website www.praktijkgerichtleren2006.nl.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie als tegemoetkoming aan het bevoegd gezag:

  • a. dat zijn bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting heeft aangemeld op de website middels het formulier, bedoeld in artikel 7, derde lid;

  • b. inzicht geeft in de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting door middel van openstelling van het schoolgebouw voor andere scholen.

 • 2 De minister kan op aanvraag een subsidie in de vorm van een praktijkgerichtlerenprijs verstrekken aan het bevoegd gezag:

  • a. dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid; en

  • b. waarvan de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting door tenminste twee bezoekende scholen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, op de website voor 15 februari 2007 is beoordeeld met een cijfer.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid bedraagt € 100.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van een subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid bedraagt bedraagt € 35.000.

Artikel 4. De tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 2 De minister kan het bedrag, genoemd in het eerste lid, naar rato aanpassen wanneer het subsidieplafond, genoemd in artikel 3, eerste lid, niet wordt uitgeput.

Artikel 5. De Praktijkgerichtlerenprijs

[Vervallen per 01-08-2007]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt:

 • a. voor de hoogst gerangschikte aanvraag: € 20.000;

 • b. voor de tweede hoogst gerangschikte aanvraag: € 10.000;

 • c. voor de derde hoogst gerangschikte aanvraag: € 5.000.

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-08-2007]

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 2 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander voor zover van toepassing naar rato van het aantal subsidieontvangers en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 7. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 2 Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling kan worden ingediend tot en met 14 oktober 2006.

 • 3 Het bevoegd gezag dient de aanvraag in door middel van gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier op de website.

 • 4 Bij de aanvraag wordt, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, inzicht gegeven in de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de volgende aspecten:

  • a. inhoud, doelstelling en realisatie van de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting;

  • b. de wijze waarop de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting tot stand is gekomen en de rol van de verschillende deelnemers daarbij;

  • c. de relatie tussen de nieuwe leeromgeving en de aansluiting op de arbeidsmarkt;

  • d. de bijdrage van de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten; en

  • e. de bijdrage van de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting aan verbetering van het schoolklimaat voor leerlingen en personeel.

Artikel 8. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2007]

De minister geeft uiterlijk 1 maart 2007 een beschikking op de aanvragen, bedoeld in artikel 7.

Artikel 9. Verdeling beschikbare middelen voor tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2007]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag voor subsidieverstrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in de volgorde van ontvangst van de aanvragen daarvoor, met dien verstande dat, indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

Artikel 10. Verdeling beschikbare middelen voor tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 De minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.

 • 2 De minister rangschikt de aanvragen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naar mate:

  • a. de bouwkundige aanpassing of een nieuwe inrichting beoordeeld is met een hoger gemiddeld cijfer; en

  • b. de bouwkundige aanpassing of nieuwe inrichting beoordeeld is door meer bezoekende scholen.

 • 3 Indien twee of meer aanvragen in aanmerking komen voor de subsidie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a,b, of c, bepaalt de minister de onderlinge rangschikking van deze aanvragen door middel van loting.

§ 3. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip met dien verstande dat daarbij tevens wordt bepaald dat deze regeling terugwerkt tot en met de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina