Vaststellingsregeling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2006 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2006 van de verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen, bedoeld in de artikelen 14, tweede lid, 17, tweede lid, 19, tweede lid en 22, eerste en tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht

§ 1. Begrippen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling wordt, voor zover het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen betreft, vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De verdeelsleutels en bandbreedtes, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de regeling, worden vastgesteld zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de regeling wordt, voor zover het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen betreft, vastgesteld op:

§ 3. Onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Pensioen- & Verzekeringskamer staande instellingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling wordt, voor zover het onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Pensioen- & Verzekeringskamer staande instellingen betreft, vastgesteld op:

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De verdeelsleutels en bandbreedtes, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de regeling, worden vastgesteld zoals opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de regeling wordt, voor zover het onder toezicht van de Nederlandsche Bank of de Pensioen- & Verzekeringskamer staande instellingen betreft, vastgesteld op € 0.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

De verdeelsleutel, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de regeling wordt vastgesteld op:

  • a. 0,000325 voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006;

  • b. 0,19 voor de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 voor zorgverzekeraars;

  • c. 0,000390 voor de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 voor verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage I. , behorende bij artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

Beheerders die rechten van deelneming aanbieden in een beleggingsinstelling

Het gezamenlijk balanstotaal van de beleggingsinstellingen waarover beheer wordt gevoerd

gedeelte balanstotaal

€ 0 t/m € 3.500 mln

€ 25,10 per € 450.000 balanstotaal of een gedeelte daarvan

€ 10 per € 450.000 of een gedeelte daarvan

   

gedeelte balanstotaal

> € 3.500 mln t/m € 5.000 mln

 
   

gedeelte balanstotaal

> € 5.000 mln

€ 0

In Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die uitsluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

Het aantal in Nederland werkzame personen dat door die instellingen belast is met het verrichten van transacties in effecten

1 persoon

€ 0 per persoon

> 1 persoon t/m 5 personen

€ 400 per persoon

> 5 personen

€ 450 per persoon

In Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en die niet of niet uitsluitend voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

het aantal vergunningen voor het ontvangen en doorgeven van orders

 

€ 1.063 per vergunning

 

het aantal vergunningen voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten

 

€ 3.192 per vergunning

 

het aantal vergunningen voor vermogensbeheer

 

€ 4.256 per vergunning

 

het aantal vergunningen voor beleggingsadvies

 

€ 3.192 per vergunning

 

het aantal vergunningen voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

 

€ 1.063 per vergunning

 

het aantal vergunningen voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

 

€ 1.063 per vergunning

 

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 2,21 per rekening

   

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 2,11 per rekening

   

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,82 per rekening

   

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 1,00 per rekening

   

> 400.000 rekeningen

€ 0,27 per rekening

In Nederland gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge artikel 7, tweede lid, aanhef en onder h, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 als effecteninstelling diensten mogen aanbieden of verrichten

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 2,21 per rekening

   

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 2,11 per rekening

   

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 1,82 per rekening

   

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 1,00 per rekening

   

> 400.000 rekeningen

€ 0,27 per rekening

Houders van een effectenbeurs waaraan een erkenning is verleend als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

Het aantal effectentransacties totstandgekomen op de effectenbeurs

het aantal transacties van 0 t/m

10.000

€ 50.000

   

het aantal transacties

> 10.000 t/m 250.000

€ 120.000

   

> 250.000 t/m 1.250.000

het aantal transacties

€ 240.000

   

het aantal transacties

> 1.250.000 t/m 10.000.000

€ 480.000

   

het aantal transacties

> 10.000.000

€ 830.000

Schadeverzekeraars

Het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1.000.000

€ 2.400 voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1.000.000 t/m € 1 miljard

€ 7,50 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 miljard

€ 0

Levensverzekeraars

Het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen

€ 0 t/m € 1.000.000

€ 2.400 voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1.000.000 t/m € 500 miljoen

€ 23 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 500 miljoen

€ 0

Natura-uitvaartverzekeraars

Het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen € 0 t/m € 1.000.000

€ 2.400 voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1.000.000 t/m € 1 miljard

€ 7,50 per € 1 miljoen premie-inkomen of een gedeelte daarvan voor effectentypisch gedragstoezicht

   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 1 miljard

€ 0

Pensioenfondsen

Het beheerd vermogen

bij beheerd vermogen van € 0 t/m

€ 100 miljoen

€ 3.700

   

bij beheerd vermogen van > € 100

miljoen t/m € 1 miljard

€ 7.400

   

bij beheerd vermogen van

> € 1 miljard t/m € 5 miljard

€ 22.500

   

bij beheerd vermogen van

> € 5 miljard

€ 41.000

Instellingen als bedoeld in artikel 13 onderdeel d onder 3 van de regeling, voor het toezicht op de naleving van de verplichting bedoeld in artikel 47 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

De gemiddelde marktkapitalisatie over de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van € 0 t/m € 500 miljoen

€ 3.400

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van

> € 500 miljoen t/m € 6.500 miljoen

€ 10.700

Bij een gemiddelde marktkapitalisatie van > € 6.500 miljoen

€ 22.000

Bijlage II. , behorende bij artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Subcategorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

Beheerders die rechten van deelneming aanbieden in een beleggingsinstelling

Het gezamenlijke balanstotaal van de beleggingsinstellingen waarover beheer wordt gevoerd

voor gedeelte balanstotaal

€ 0 t/m € 5 miljard

voor gedeelte balanstotaal

> € 5 miljard

€ 4,45 per € 450.000

balanstotaal of een gedeelte daarvan

€ 0

Effecteninstellingen als bedoeld in artikel 16, onderdeel b, onder 1 van de Regeling

Het aantal in Nederland werkzame personen dat door die instellingen belast is met het verrichten van transacties in effecten

0 t/m 10 werkzame handelaren belast met het verrichten van transacties in effecten

€ 625 per persoon

> 10 werkzame handelaren belast met het verrichten van transacties in effecten

€ 375 per persoon

Effecteninstellingen als bedoeld in artikel 16, onderdeel b, onder 2 van de Regeling

basisbedrag

basisbedrag

€ 1.833

het aantal vergunningen voor het ontvangen en doorgeven van orders

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders

€ 0 per vergunning

het aantal vergunningen voor het uitvoeren orders voor rekening cliënten

vergunning voor het uitvoeren orders voor rekening cliënten

€ 2.292 per vergunning

het aantal vergunningen voor vermogensbeheer

vergunning voor vermogensbeheer

€ 2.292 per vergunning

het aantal vergunningen voor beleggingsadvies

vergunning voor beleggingsadvies

€ 0 per vergunning

het aantal vergunningen voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie

€ 3.667 per vergunning

het aantal vergunningen voor begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

vergunning voor begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie

€ 1.833 per vergunning

het aantal effectenrekeningen

0 tot en met 250 effectenrekeningen

€ 0 per effectenrekening

> 250 tot en met 10.000 effectenrekeningen

€ 10,08 per effectenrekening

> 10.000 effectenrekeningen

€ 0 per effectenrekening

Geldtransactiekantoren

De totale waarde van de geldtransacties, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren over een periode van 12 maanden, die geldtransactiekantoren ten behoeve van cliënten uitvoeren

voor gedeelte waarde geldtransacties

€ 0 t/m € 10.000.000

€ 0

voor gedeelte waarde geldtransacties

> € 10.000.000 t/m € 100.000.000

€ 0

 

voor gedeelte waarde geldtransacties

> € 100.000.000

€ 0

Terug naar begin van de pagina