Besluit vaststelling tenderperiode en subsidieplafond ex. Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-07-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 juli 2006, nr. WJZ6051389, houdende de vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De periode als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit vangt aan op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en eindigt op 15 september 2006, om 17:00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor projecten inzake duurzame energiehuishouding, die betrekking hebben op een of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • a. biomassa;

  • b. nieuw gas/schoon fossiel;

  • c. energie-efficiënte in de industriële en agrarische sector;

  • d. gebouwde omgeving;

  • e. opwekking en netten,

  wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina