Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Noordvleugel Randstad

[Regeling vervallen per 27-07-2007.]
Geldend van 21-07-2006 t/m 26-07-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2006, nr. WJZ 6050536, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van gebiedsgerichte projecten in het gebied Noordvleugel Randstad (Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Noordvleugel Randstad)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 27-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 27-07-2007]

 • 2 Voor de definities van gebiedsgericht project, gebiedsgericht programma, publieke cofinancier en programmacommissie is artikel 1 van de subsidieregeling van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 27-07-2007]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van deze regeling, ontvangen in de in artikel 3, genoemde periode bedraagt € 7.580.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 27-07-2007]

Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant tot en met 30 september 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Als gebiedsgericht programma voor het gebied Noordvleugel Randstad wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 27-07-2007]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de subsidieregeling beslist de minister in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien de totale kosten van een gebiedsgericht project minder dan € 500.000 bedragen.

Artikel 6

[Vervallen per 27-07-2007]

 • 1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de minister voor het gebied Noordvleugel Randstad, gehoord de programmacommissie van het gebied Noordvleugel Randstad, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

  • a. een gebiedsgericht project meer bijdraagt aan de regionale samenwerking in het gebied Noordvleugel Randstad;

  • b. de financiële ondersteuning van niet-publieke cofinanciers aan een gebiedsgericht project groter is;

  • c. een gebiedsgericht project innovatiever is;

  • d. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan de internationale profilering van het gebied Noordvleugel Randstad.

Artikel 7

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Noordvleugel Randstad.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage , als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad

[Vervallen per 27-07-2007]

A. Creatieve industrie

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn A1. Het scheppen van randvoorwaarden voor de uitbouw van de creatieve industrie in de Noordvleugel Randstad

[Vervallen per 27-07-2007]

Projecten dragen bij aan de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Noordvleugel Randstad door het verbinden van verschillende onderdelen van de creatieve industrie, het stimuleren van samenwerking tussen de creatieve industrie en andere economische sectoren, het investeren in creatief talent of het verbeteren van de internationale positie. Onder creatieve industrie vallen kunsten, ICT, (nieuwe) media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Actielijn A1a. Het vergroten van het organiserende vermogen van de creatieve industrie

Projecten dragen bij aan organisatorische dan wel digitale verbinding of het stimuleren van samenwerking binnen de creatieve industrie in de Noordvleugel Randstad, evenals tussen de creatieve en andere economische sectoren aldaar.

Actielijn A1b. Het investeren in creatief talent en doorgroei van startende bedrijven

Projecten dragen bij aan het beschikbaar komen van fysieke ruimte (zoals incubatoren), aan het beter laten aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt, aan het samenbrengen, adviseren en versterken van talent voor de doorgroei van innovatieve startende bedrijven of aan het ontwikkelen van een topinstituut in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn A1c. Proactieve en doelgerichte internationale profilering en acquisitie

Projecten dragen bij aan proactieve en doelgerichte internationale profilering en acquisitie door middel van het ontwikkelen van publiciteitscampagnes of een evenement met internationale potentie gericht op netwerkvorming. Zo veel mogelijk worden kruisverbanden gelegd met andere sectoren op wereldtopniveau. Andere projecten bevorderen de export of bundelen regionale acquisitie.

B. Life Sciences en medisch cluster

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn B1. Versnellen van de groei van het Life Sciences en medisch cluster

[Vervallen per 27-07-2007]

Projecten richten zich op het versnellen van de groei van het Life Sciences en medische cluster in de Noordvleugel Randstad. Onder Life Sciences en medisch cluster vallen activiteiten die op basis van de moderne moleculaire biologische en celbiologische technieken leiden tot economische activiteiten of activiteiten gekoppeld aan de economische aspecten van de gezondheidszorg.

Actielijn B1a. Organiserend vermogen van de kennisinfrastructuur vergroten

Projecten richten zich op het tot stand komen van een betere samenhang tussen de activiteiten die regionaal ingezet worden ter bevordering van het life siences en medisch cluster in de Noordvleugel Randstad. Hierbij wordt de samenwerking met het life sciences cluster in andere delen van het land, met name de Zuidvleugel en Oost, als een pluspunt beschouwd. Projecten die bijdragen aan netwerkvorming tussen bedrijven, kennisinstellingen, financiers, overheden of andere relevante partijen vallen ook onder deze actielijn.

Actielijn B1b. Bevorderen van de groei van het Life Sciences en medisch cluster

Projecten dragen bij aan het verbeteren van de voorwaarden die de groei van het Life Sciences en medisch cluster in de Noordvleugel Randstad stimuleren. Hierbij valt te denken aan:

 • onderwijs in ondernemerschap binnen de kennisinstellingen;

 • het versnellen van het valorisatie- en commercialisatieproces van kennis;

 • het verbeteren van ondernemerscompetenties;

 • het bevorderen van probleemgerichte en vraaggestuurde innovatieprojecten;

 • verbetering van toegang tot kapitaalmarkt, facility sharing, bedrijfsvestigingsvoorwaarden;

 • internationale profilering van het cluster.

C. Innovatieve logistiek en handel

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn C1. Het ondersteunen van de ontwikkeling van kansrijke clusters met een grote toegevoegde waarde

[Vervallen per 27-07-2007]

Projecten dragen bij aan het versterken van kansrijke clusters met een grote toegevoegde waarde, zoals Aerospace (Materieel, applicatiesoftware, technologie, training), Mode (Trend- en modegevoelige producten), Fresh (geconditioneerd vervoerde goederen zoals vis en bloemen) en medisch/life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie) in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn C1a. Integrale Ketenaanpak van kansrijke sectoren, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen logistiek en andere onderdelen van de keten

Projecten ingediend vanuit de Noordvleugel Randstad richten zich op het faciliteren van clusters van substantieel belang voor het logistieke knooppunt Noordvleugel, zoals Aerospace (Materieel, applicatiesoftware, technologie, training), Mode (Trend- en modegevoelige producten), Fresh (geconditioneerd vervoerde goederen zoal vis en bloemen) en medisch/life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie). Het kan ook gaan om vergelijkbare thema’s die de potentie hebben uit te groeien tot ketens van substantieel belang. Bij het faciliteren van deze clusters gaat het om integratie van diensten, het creëren van samenwerkingsmogelijkheden, het vergroten van de naamsbekendheid of gezamenlijke positionering/marketing.

Programmalijn C2. Het versterken van ontwikkeling op logistiek gebied

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is het bundelen en verbeteren van kennis op logistiek gebied, het verbeteren van de aansluiting van logistieke opleidingen op het bedrijfsleven of het ontwikkelen en stroomlijnen van logistieke processen en technologieën in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn C2a. Verbeteren en bundelen van de kennis over logistiek en handel, verbeteren logistieke opleidingen

Projecten dragen bij aan het bundelen en uitwisselen van kennis op logistiek gebied in de Noordvleugel Randstad zoals het bundelen en beschikbaar stellen van innovatieve logistieke concepten dan wel het beter laten aansluiten van logistieke opleidingen op het bedrijfsleven

Actielijn C2b. Ontwikkelen van logistieke processen en technologieën

Projecten dragen bij aan het stroomlijnen van processen of het ontwikkelen van technologieën in de Noordvleugel Randstad waardoor de administratieve en fysieke stromen in het logistieke proces geoptimaliseerd worden.

D. Toerisme en congressen

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn D1. Accommoderen stedentoerisme en vernieuwen van toeristische sterktes

[Vervallen per 27-07-2007]

Projecten dragen bij aan het accommoderen van internationaal stedentoerisme of het innoveren van toeristische dienstverlening en producten in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn D1a. Accommoderen van het internationale stedentoerisme via wisselwerking regio en Amsterdam

Projecten dragen bij aan het benutten van hotelcapaciteit en congresfaciliteiten in de Noordvleugel Randstad, integrale promotie van de Noordvleugel (met Amsterdam als internationale toeristische trekpleister) of een betere presentatie van sterkten op het gebied van creativiteit en historie.

Actielijn D1b. Realiseren onderscheidende attracties en evenementen

Projecten dragen bij aan het realiseren van nieuwe onderscheidende internationale attracties in de Noordvleugel Randstad en aan het opzetten dan wel binnenhalen van een nieuw grootschalig, terugkerend evenement.

Programmalijn D2. Versterken van de internationale concurrentiepositie

[Vervallen per 27-07-2007]

Projecten dragen bij aan het versterken van het congres- en tentoonstellingswezen, het bereiken van nieuwe markten of het ontwikkelen van een profilering op de sectorale speerpunten creatieve industrie, life sciences en medisch cluster, innovatieve logistiek en handel, toerisme en congressen in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn D2a. Versterken van de concurrentiepositie in het congres- en tentoonstellingswezen

Projecten dragen bij aan het stimuleren van samenwerking in de Noordvleugel Randstad bij het organiseren van congressen en tentoonstellingen of op gezamenlijke acquisitie door bedrijfsleven en universiteiten van wetenschappelijke congressen, bij voorkeur op de gebieden die in dit programma als speerpunt zijn opgenomen: medisch/life sciences, creativiteit, logistiek, zakelijke diensten, kennistransfer.

Actielijn D2b. Het bereiken van nieuwe markten

Projecten dragen bij aan het ontwikkelen van samenwerkingsvormen in de Noordvleugel Randstad om de Aziatische markt beter te bereiken en van dienst te zijn, alsmede op het verbeteren van de toegankelijkheid van het toeristische product voor internationale toeristen.

Actielijn D2c. Het ontwikkelen van een profilering op sectorale speerpunten

Projecten dragen bij aan het ontwikkelen van het imago in het buitenland van de Noordvleugel Randstad op het gebied van life sciences en medisch cluster, creativiteit, logistiek en zakelijke diensten.

E. Verbeteren interactie kennisinfrastructuur en bedrijfsleven

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn E1. Versterking van het kennisnetwerk, relaties tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, de aansluiting scholing-arbeidsmarkt

[Vervallen per 27-07-2007]

Versterking van het kennisnetwerk, van de relaties tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven of van de aansluiting scholing-arbeidsmarkt in de Noordvleugel Randstad.

Actielijn E1a. Het verbeteren van de wisselwerking kennisinstellingen en bedrijfsleven

Projecten in de Noordvleugel Randstad, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en zakelijke diensten, in samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, dragen bij aan commercialisering van kennis en de aansluiting scholing-arbeidsmarkt.

Terug naar begin van de pagina