Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Zuidvleugel Randstad

[Regeling vervallen per 27-07-2007.]
Geldend van 21-07-2006 t/m 26-07-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juli 2006, nr. WJZ 6050547, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van gebiedsgerichte projecten in het gebied Zuidvleugel Randstad (Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Zuidvleugel Randstad)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 27-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 27-07-2007]

  • 2 Voor de definities van gebiedsgericht project, gebiedsgericht programma, ondernemer, kennisinstelling en programmacommissie is artikel 1 van de subsidieregeling van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 27-07-2007]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van deze regeling, ontvangen in de in artikel 3, genoemde periode bedraagt € 5.520.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 27-07-2007]

Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant tot en met 30 september 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Als gebiedsgericht programma voor het gebied Zuidvleugel Randstad wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 27-07-2007]

  • 1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de minister voor het gebied Zuidvleugel Randstad, gehoord de programmacommissie van het gebied Zuidvleugel Randstad, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

    • a. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan een intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, tussen ondernemers of tussen ondernemers en één of meer kennisinstellingen in het gebied Zuidvleugel Randstad;

    • b. een gebiedsgericht project meer nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export op het terrein van twee of meer van de volgende vormen van bedrijvigheid in het gebied Zuidvleugel Randstad: haven- en industriecomplex, glastuinbouw, internationaal recht, vrede en veiligheid, en life & health sciences;

    • c. een gebiedsgericht project meer nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Artikel 6

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 27-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Zuidvleugel Randstad.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage , als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 27-07-2007]

Gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad

[Vervallen per 27-07-2007]

A. Vergroting economisch rendement haven en industrie complex Zuidvleugel

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn A1. Versterking concurrentiepositie Food Port

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is de versterking van de concurrentiepositie van de Zuidvleugel als toplocatie voor handel, logistiek en kwaliteitszorg van vers voedsel (‘food port’) door meer synergie in de activiteiten van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van handel, logistiek en kwaliteitszorg van vers voedsel te stimuleren en door de inzet van informatie- en communicatietechnologie voor een systeem van dynamisch verkeersmanagement ten behoeve van de vlotte afhandeling van vervoersstromen in Haven en Industrie Complex en glastuinbouw.

Actielijn A1a. Versterken food port

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het organiseren van de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidvleugel als toplocatie voor handel, logistiek en kwaliteitszorg van vers voedsel (‘food port’).

Actielijn A1b. Dynamisch verkeersmanagement voor HIC en glastuinbouw

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie voor een systeem van dynamisch verkeersmanagement ten behoeve van de vervoersstromen van Haven en Industrie Complex en Glastuinbouw in de Zuidvleugel.

Programmalijn A2. Betere benutting kennis- en opleidingsinfrastructuur voor procesefficiency in de (petro)chemische industrie

[Vervallen per 27-07-2007]

Inzet is om de bestaande kennis- en opleidingsinfrastructuur in de Zuidvleugel beter te benutten voor innovatie en kennisontwikkeling ten behoeve van de procesefficiency in de chemie in het Haven en Industrie Complex.

Actielijn A2a. Efficiency productieprocessen

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het verbeteren van de procesefficiency in de (petro)chemie door het door toeleverende bedrijven en kennisinstellingen in de Zuidvleugel toepassen en in de praktijk testen van actuele technologische kennis.

B. Versterking innovaties in glastuinbouwtoeleverancierscluster

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn B1. Bredere toepassing van kennis in en om de kas

[Vervallen per 27-07-2007]

Ingezet wordt op de bredere toepassing van kennis bij bedrijven en kennisinstellingen in de Zuidvleugel ten aanzien van de bouw van kassen en hoogwaardige systemen in en om de kas, gericht op versterking van de concurrentiepositie van het cluster van toeleveranciers aan de glastuinbouw.

Actielijn B1a. Innovaties in kassenbouw en high tech systemen in de glastuinbouw

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op (bredere toepassing van) innovaties in kassenbouw en hoogwaardige systemen in en om de kas in de Zuidvleugel met betrekking tot robots in kassen, mechatronica, ICT, systemen voor sorteren, verpakken en bundelen en monitoring & control tijdens het productieproces met toepassing van sensoren en radio frequency identification (RFID). Daartoe horen ook projecten gericht op de bundeling van kennis op deze terreinen.

C. Versterking cluster internationaal recht, vrede en veiligheid

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn C1. Vergroting economische spin-off in security

[Vervallen per 27-07-2007]

Ingezet wordt op vergroting van de economische spin-off van de kennis bij bedrijven en kennisinstellingen in de Zuidvleugel met betrekking tot technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en handhaving van de openbare orde.

Actielijn C1a. Versterking toepassing technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en openbare orde handhaving

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op meer bedrijvigheid in, en de (bredere) toepassing van bij bedrijven en kennisinstellingen in de Zuidvleugel aanwezige kennis van, technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en openbare orde handhaving.

Programmalijn C2. Vergroting economische spin-off internationale opleidingen

[Vervallen per 27-07-2007]

Ingezet wordt op vergroting van de economische spin-off van de internationale opleidingen op het gebied van internationaal recht, vrede en veiligheid die aangeboden worden door de kennisinstellingen in de Zuidvleugel op dat gebied.

Actielijn C2a. Vergroting bedrijvigheid rond internationale opleidingen

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op meer bedrijvigheid in de Zuidvleugel op het terrein van het bieden van internationale opleidingen voor internationaal privaatrecht en het opbouwen van een rechtsstaat.

D. Versterking van de economische activiteiten in de life & health sciences door betere benutting van kennis

[Vervallen per 27-07-2007]

Programmalijn D1. Verbeteren van het organiserend vermogen van het cluster

[Vervallen per 27-07-2007]

Ingezet wordt op het verbeteren van het vermogen van bedrijven in de life & health sciences om hun behoefte aan kennis te formuleren en te bundelen en in die behoefte te voorzien door commerciële benutting van aanbod van kennis in de Zuidvleugel.

Actielijn D1a. Vraagarticulatie op het terrein van Health Science & Technology

Projecten zullen worden geïnitieerd gericht op het formuleren van de vraag van het bedrijfsleven in de Zuidvleugel naar commercieel toepasbare kennis binnen het onderzoeksprogramma Health Science & Technology op de in de gelijknamige in mei 2006 uitgegeven brochure beschreven terreinen van mechanisms of disease, image-guided medicine, telemedicine en minimally invasive surgery.

Terug naar begin van de pagina