Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR-stoffenlijst 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-07-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende tijdelijke vrijstelling van het verbod om bepaalde gevaarlijke stoffen te vervoeren in tankschepen (Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR-stoffenlijst 2006)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op randnummer 1.5.1.2.1 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn en artikel 9, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vervoer in een tankschip van een gevaarlijke stof die wordt genoemd in de bijlage bij deze regeling is toegestaan met inachtneming van de in artikel 2 en de bijlage gegeven voorschriften.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een in de bijlage genoemde stof wordt vermeld:

  • a. in de verklaring, bedoeld in randnummer 7.2.2.8.3 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn, en

  • b. in het Certificaat van Goedkeuring, bedoeld in randnummer 8.1.8.3 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling geldt op de binnenwateren en, overeenkomstig randnummer 1.5.1.2.1 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn, voor wat betreft de Rijn, zonder staatkundige of geografische beperking.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vrijstelling ADNR-stoffenlijst 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage bij artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Onderstaande tabel bevat voorschriften als bedoeld in artikel 1. De definities, aanduidingen en verwijzingen van de kolommen in de stoffenlijst (tabel C van randnummer 3.2) van het Reglement vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijn zijn van toepassing.

UN-Nummer/ Stofnummer

Benaming en beschrijving

Klasse

Classificatiecode

Verpakkingsgroep

Gevaren

Tankschip-

type

Uitvoering van de ladingtank

Type van de ladingtank

Ladingtankuitrusting

Openingsdruk van het snelafblaasventiel in kPa

2057

TRIPROPYLEEN (propyleen trimeer)

3

F1

II

3

N

2

2

 

10

2302

5-METHYLHEXAAN-2-ON

3

F1

III

3

N

3

2

   

2904

FENOLATEN, VLOEIBAAR

8

C9

III

8

N

4

2

   

UN-Nummer/Stofnummer

Benaming en beschrijving

Maximaal toelaatbare vullingsgraad van de ladingtank in %

Dichtheid bij 20 ºC

Soort monstername-inrichting

Pompkamer onder dek toegestaan

Temperatuurklasse

Explosiegroep

Explosiebescherming vereist

Vereiste uitrusting

Aantal blauwe kegels/Lichten

Extra eisen of aantekeningen

2057

TRIPROPYLEEN (propyleen trimeer)

97

0,744

3

ja

T3

IIB4)

ja

PP, EX, A

1

 

2302

5-METHYLHEXAAN-2-ON

97

0,81

3

ja

T2

IIA

ja

PP, EX, A

0

 

2904

FENOLATEN, VLOEIBAAR

97

1,130-1,180

3

ja

     

PP, EP

0

34

Terug naar begin van de pagina