Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing aanpassing afbakening beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp
 2. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
 3. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
 4. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
 5. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
 6. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
 7. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
 8. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
 9. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
 10. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016
 11. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2017–2018
 12. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
 13. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG
 14. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen
 15. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
 16. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
 17. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
 18. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
 19. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
 20. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
 21. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
 22. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)
 23. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
 24. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz)
 25. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
 26. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
 27. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
 28. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en verder)
 29. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
 30. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
 31. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)
 32. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)
 33. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
 34. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
 35. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 36. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)
 37. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
 38. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
 39. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
 40. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)
 41. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
 42. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 43. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)
 44. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)
 45. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ)
 46. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
 47. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
 48. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 49. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg
 50. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten
 51. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
 52. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
 53. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
 54. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
 55. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg
 56. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang
 57. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
 58. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
 59. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)
 60. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
 61. Aanwijzing experiment cosmetische mondzorg
 62. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
 63. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 64. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 65. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
 66. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
 67. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
 68. Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 69. Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging
 70. Aanwijzing inzake taakstelling ziekenhuizen 2009
 71. Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
 72. Aanwijzing inzake vervoer bij intensieve kindzorg
 73. Aanwijzing inzake wijziging beschikbaarheidbijdrage coördinatie ROAZ en traumazorg en opleiden, trainen en oefenen bij rampen en crises in verband met de wijziging van het Besluit Beschikbaarheidbijdrage Wmg
 74. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
 75. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 76. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 77. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
 78. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
 79. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
 80. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
 81. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
 82. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
 83. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
 84. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
 85. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
 86. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
 87. Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012
 88. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
 89. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
 90. Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014
 91. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 92. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
 93. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013
 94. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014
 95. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
 96. Aanwijzing verlenging geldigheidsduur prestatiebeschrijving meerkosten inzake het coronavirus tot en met 31 december 2022
 97. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
 98. Aanwijzing wijzigingen beschikbaarheidbijdrage academische zorg met betrekking tot wetenschap en compartimenten
 99. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
 100. Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
 101. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
 102. Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren
 103. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
 104. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen
 105. Besluit aanwijzing CTG invoering bekostigingsysteem voor huisartsen
 106. Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)
 107. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
 108. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
 109. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
 110. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)
 111. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
 112. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg - afwijking)
 113. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
 114. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
 115. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 116. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve prestatie met vrij tarief eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)
 117. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
 118. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)
 119. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)
 120. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)
 121. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
 122. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
 123. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
 124. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
 125. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
 126. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
 127. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
 128. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
 129. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)
 130. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)
 131. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
 132. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
 133. Besluit aanwijzing invoering prestatie algemene diensten of activiteiten zorg Parkinsonpatiënten
 134. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
 135. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
 136. Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
 137. Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
 138. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
 139. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007
 140. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
 141. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010
 142. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
 143. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
 144. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
 145. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
 146. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
 147. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (budgetcorrectie Fonds Ziekenhuis Opleidingen)
 148. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
 149. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
 150. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
 151. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 152. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
 153. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 154. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
 155. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
 156. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)
 157. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
 158. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
 159. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
 160. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overschrijding ziekenhuiskader 2009)
 161. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
 162. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
 163. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz
 164. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
 165. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
 166. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
 167. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
 168. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
 169. Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg
 170. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
 171. Regeling bekostiging ambulancezorg
 172. Regeling vervolg aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 173. Vaststellingsbesluit beleidsregel kortingen universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen vanaf 2005

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven