Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing aanpassing afbakening beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
  Artikel: 1
 10. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
  Artikel: 1
 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 23. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)
  Artikel: 1
 24. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 25. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
  Artikel: 1
 26. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 27. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten
  Artikel: 1
 28. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang
  Artikel: 1
 29. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
  Artikel: 1
 30. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 1
 31. Aanwijzing experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 32. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
  Artikel: 1
 33. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 34. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 35. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 1
 36. Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging
  Artikel: 1
 37. Aanwijzing inzake wijziging beschikbaarheidbijdrage coördinatie ROAZ en traumazorg en opleiden, trainen en oefenen bij rampen en crises in verband met de wijziging van het Besluit Beschikbaarheidbijdrage Wmg
  Artikel: 1
 38. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 39. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 40. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 41. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 42. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 43. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 44. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 45. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 46. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 47. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
  Artikel: 1
 48. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 49. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 50. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 51. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 52. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 53. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  Artikel: 1
 54. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikel: 1
 55. Aanwijzing verlenging geldigheidsduur prestatiebeschrijving meerkosten inzake het coronavirus tot en met 31 december 2022
  Artikel: 1
 56. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
  Artikel: 1
 57. Aanwijzing wijzigingen beschikbaarheidbijdrage academische zorg met betrekking tot wetenschap en compartimenten
  Artikel: 1
 58. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 59. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  Artikel: 1
 60. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 61. Beleidsregels voor de zorgkantoren en het CAK met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz
  Artikel: 1
 62. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
  Artikel: 1
 63. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 1
 64. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikel: 1
 65. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikel: 1
 66. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 67. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 1
 68. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 69. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 70. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 71. Besluit aanwijzing invoering prestatie algemene diensten of activiteiten zorg Parkinsonpatiënten
  Artikel: 1
 72. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Artikel: 1
 73. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 1
 74. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 126
 75. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 6
 76. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 1
 77. Instellingsregeling commissie nadeelcompensatie afschaffing bouwregime en kapitaallasten ziekenhuizen
  Artikel: 1
 78. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 79. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 80. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
  Artikel: 1
 81. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
  Artikel: 1
 82. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
  Artikel: 1
 83. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 84. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 85. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 1
 86. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 87. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 1
 88. Regeling bekostiging ambulancezorg
  Artikel: 1
 89. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 90. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 91. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikelen: 1, 3
 92. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 93. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 1
 94. Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2022
  Artikel: 1
 95. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 96. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.7.1
 97. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXV
 98. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikel: 1
 99. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 100. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 101. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2011 Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven