Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMG
Wmg
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0020078
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
 3. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
 4. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
 5. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
 6. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
 7. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
 8. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
 9. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
 10. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016
 11. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2017–2018
 12. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
 13. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG
 14. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen
 15. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
 16. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
 17. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
 18. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
 19. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
 20. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
 21. Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen
 22. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de fysiotherapeuten
 23. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de kruisorganisaties
 24. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici
 25. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten
 26. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de ziekenhuizen
 27. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor de fysiotherapeuten
 28. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
 29. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontie
 30. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
 31. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
 32. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)
 33. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
 34. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz)
 35. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
 36. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
 37. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
 38. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en verder)
 39. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
 40. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
 41. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)
 42. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)
 43. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
 44. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 45. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)
 46. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
 47. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
 48. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
 49. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)
 50. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
 51. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 52. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)
 53. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ)
 54. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
 55. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
 56. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 57. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg
 58. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten
 59. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
 60. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
 61. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
 62. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
 63. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg
 64. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
 65. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
 66. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)
 67. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
 68. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 69. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 70. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
 71. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
 72. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
 73. Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 74. Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000
 75. Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen
 76. Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen
 77. Aanwijzing inzake prijsbijstelling materiële kosten van organen voor de gezondheidszorg
 78. Aanwijzing inzake taakstelling ziekenhuizen 2009
 79. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen
 80. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg
 81. Aanwijzing inzake tussenbalanskorting algemene ziekenhuizen
 82. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
 83. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
 84. Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
 85. Aanwijzing inzake vervoer bij intensieve kindzorg
 86. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
 87. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 88. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 89. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
 90. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
 91. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
 92. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
 93. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
 94. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
 95. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
 96. Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp
 97. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
 98. Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten
 99. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
 100. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
 101. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
 102. Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012
 103. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
 104. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
 105. Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014
 106. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 107. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
 108. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013
 109. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014
 110. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
 111. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
 112. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg
 113. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
 114. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)
 115. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)
 116. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)
 117. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)
 118. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
 119. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
 120. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen
 121. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
 122. Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
 123. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2021
 124. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2021
 125. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021
 126. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
 127. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021
 128. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021
 129. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
 130. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
 131. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
 132. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
 133. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
 134. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
 135. Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren
 136. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
 137. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen
 138. Besluit aanwijzing CTG invoering bekostigingsysteem voor huisartsen
 139. Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)
 140. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
 141. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
 142. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
 143. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)
 144. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
 145. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg - afwijking)
 146. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
 147. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
 148. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 149. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve prestatie met vrij tarief eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)
 150. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
 151. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)
 152. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)
 153. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)
 154. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
 155. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
 156. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
 157. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
 158. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
 159. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
 160. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
 161. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
 162. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)
 163. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)
 164. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
 165. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
 166. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
 167. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
 168. Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
 169. Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
 170. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
 171. Besluit ambulancezorgvoorzieningen
 172. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 173. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007
 174. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
 175. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010
 176. Besluit experiment integraal pgb 2019
 177. Besluit forensische zorg
 178. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
 179. Besluit langdurige zorg
 180. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
 181. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 182. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
 183. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
 184. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
 185. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
 186. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
 187. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
 188. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
 189. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
 190. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
 191. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (budgetcorrectie Fonds Ziekenhuis Opleidingen)
 192. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
 193. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
 194. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
 195. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 196. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
 197. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 198. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
 199. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
 200. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)
 201. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
 202. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
 203. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
 204. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overschrijding ziekenhuiskader 2009)
 205. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
 206. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
 207. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz
 208. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
 209. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
 210. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
 211. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
 212. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
 213. Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg
 214. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
 215. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
 216. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 217. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 218. Regeling bekostiging ambulancezorg
 219. Regeling bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz
 220. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 221. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
 222. Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus
 223. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
 224. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
 225. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
 226. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 227. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
 228. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 229. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 230. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 231. Regeling eerstelijnsverblijf
 232. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 233. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 234. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 235. Regeling generalistische basis-ggz
 236. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
 237. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
 238. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
 239. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 240. Regeling Instructie DBC-registratie
 241. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 242. Regeling langdurige zorg
 243. Regeling Macrobeheers-model
 244. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 245. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 246. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 247. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
 248. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 249. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 250. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 251. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
 252. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
 253. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 254. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 255. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
 256. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
 257. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 258. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 259. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
 260. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
 261. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 262. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 263. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
 264. Regeling medisch-specialistische zorg
 265. Regeling medisch-specialistische zorg
 266. Regeling mondzorg
 267. Regeling mondzorg
 268. Regeling mondzorg
 269. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
 270. Regeling multidisciplinaire zorg
 271. Regeling paramedische zorg
 272. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
 273. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 274. Regeling proeftuin kortdurende zorg
 275. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 276. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 277. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 278. Regeling Tarief Uitleen 11-01
 279. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 280. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
 281. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 282. Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 283. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
 284. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartiment 3
 285. Regeling verantwoording bbaz 2020 compartimenten 1 en 2
 286. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 287. Regeling verpleging en verzorging
 288. Regeling vervolg aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 289. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 290. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
 291. Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg
 292. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
 293. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
 294. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
 295. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
 296. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
 297. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
 298. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
 299. Tariefbeschikking orthodontische zorg
 300. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
 301. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
 302. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
 303. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
 304. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
 305. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
 306. Tariefbeschikking verloskunde
 307. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
 308. Vaststellingsbesluit beleidsregel kortingen universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen vanaf 2005
 309. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
 310. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 311. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 312. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 313. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden
 2. Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging
 3. Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim
 4. Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg
 5. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 6. Beleidsregels inkoopvergoeding apotheekhoudenden
 7. Contracteerruimtes per zorgkantoorregio 2005

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
  Artikel: 1
 10. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikelen: 1, 2
 12. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 23. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
  Artikel: 1
 24. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 25. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 26. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
  Artikel: 1
 27. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
  Artikel: 1
 28. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 29. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 30. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 1
 31. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 32. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 33. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 34. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 35. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 36. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 37. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 38. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 39. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikelen: 1, 12
 40. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
  Artikel: 1
 41. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 42. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 43. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 44. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 45. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 46. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  Artikel: 1
 47. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
  Artikel: 1
 48. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 49. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 50. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 51. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 52. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 53. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 54. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 55. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 56. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
  Artikel: 1
 57. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 1
 58. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 2
 59. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikelen: 1, 7
 60. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 61. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 1
 62. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 63. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 64. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 65. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
  Artikel: 1
 66. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Artikel: 1
 67. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikel: 2
 68. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 69. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 70. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 1, 3, 13
  Bijlage: 1
 71. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 1, 2, 7
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 73. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.18
 74. Bestuursreglement NZa
  Artikelen: 1, 2
 75. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.19
 76. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 77. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 78. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 79. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 80. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 81. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 82. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Artikel: 2
 83. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 84. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 85. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 3
 86. Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
 87. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 88. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 89. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 90. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 91. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 92. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 93. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 94. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 95. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 96. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 97. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlage: 1
 98. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 99. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 100. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 101. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 102. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 103. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 104. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 105. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 106. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 107. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
  Artikel: 1
 108. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
  Artikelen: 1, 2
 109. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
  Artikel: 1
 110. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 111. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 112. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 1
 113. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
  Artikel: 1
 114. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
  Artikel: 1
 115. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 116. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 1
 117. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
  Artikel: 1
 118. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 119. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 1, 8, 10
 120. Regeling bekostiging ambulancezorg
  Artikel: 1
 121. Regeling bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz
  Artikel: 1
 122. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 123. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 124. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 1
 125. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 126. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 127. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Bijlage: 5
 128. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikel: 1
 129. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 130. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
  Artikel: 1
 131. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 132. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 1.1, 5.22, 7.2
 133. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 134. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 135. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 136. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikel: 1
 137. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 138. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 139. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 140. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 141. Regeling risicoverevening 2012
  Artikelen: 15, 16, 28
 142. Regeling risicoverevening 2013
  Artikelen: 14, 15
 143. Regeling risicoverevening 2014
  Artikelen: 14, 15
 144. Regeling risicoverevening 2015
  Artikelen: 14, 15
 145. Regeling risicoverevening 2016
  Artikelen: 14, 15
 146. Regeling risicoverevening 2017
  Artikelen: 15, 16
 147. Regeling risicoverevening 2018
  Artikelen: 14, 15
 148. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 14, 15
 149. Regeling risicoverevening 2020
  Artikelen: 14, 15
 150. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 151. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 1
 152. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 153. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)
  Artikel: 5
 154. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
  Artikel: 1
 155. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 156. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.6.2, 6.6.5, 6.7.1, 1, 2.29a, 7.5
 157. Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
  Bijlage: bij het Reglement organisatie Zorginstituut Nederland 2020
 158. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 2.1, 8.2
 159. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 160. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 161. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 162. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXV
 163. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikelen: 1, 11
 164. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 13, 15h
 165. Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG
 166. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 167. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 168. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 169. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 26
 170. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.2
 171. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 172. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 13
 173. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 174. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 33
 175. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)
  Artikelen: IV, V, VI, VII, XI
 176. Wijzigingswet Wet marktordening gezondheidszorg, enz. (tijdig signaleren van risico’s en aanscherpen van procedures)
 177. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34445
Aanhangig 34522
Aanhangig 34995
Aanhangig 35764
Aanhangig 35936
Aanhangig 36002
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
01-01-2023 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
01-07-2022 Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 402 35362 19-11-2020 Stb. 2020, 478
Wijziging 09-07-2020 Stb. 2020, 275 35471 20-11-2020 Stb. 2020, 489
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 95 34971 31-08-2020 Stb. 2020, 323
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 21-03-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 94
samen met
Stb. 2018, 38
34797
samen met
32398
11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 09-03-2018 Stb. 2018, 89 34770 01-06-2018 Stb. 2018, 176
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2016 2) , t/m 01-01-2015 3) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 95 31120 20-03-2008 Stb. 2008, 96
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 591 30411 20-11-2006 Stb. 2006, 592
Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 17 , Artikel 60 , Artikel 70 , Artikel 68a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 16 , Artikel 17 , Artikel 702)
 3. Heeft betrekking op Artikel 783)
Naar boven