Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

[Regeling vervallen per 06-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 02-06-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2006, nr. 2006-0000229755 Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, houdende regels met betrekking tot de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat, alsmede de Staatssecretarissen van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 58a, tweede lid, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-12-2013]

De bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, wordt ingericht volgens het model in de bijlage bij deze regeling voor de daarin vermelde specifieke uitkeringen, en met gebruikmaking van de daarin genoemde indicatoren.

Artikel 2

[Vervallen per 06-12-2013]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.]

Artikel 3

[Vervallen per 06-12-2013]

  • 1 Deze regeling wordt voor het eerst toegepast op de jaarstukken over het begrotingsjaar 2006.

  • 2 Vervallen bijlagen blijven van toepassing op het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 4

[Vervallen per 06-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 06-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

[Vervallen per 06-12-2013]

Begrotingsjaar: 2009

Algemene toelichting SiSa-verantwoordingsbijlage 2009

[Vervallen per 06-12-2013]

Wat is de SiSa-verantwoordingsbijlage?

[Vervallen per 06-12-2013]

Voor het verantwoordingsjaar 2009 wordt het principe van Single information Single audit (SiSa) ten aanzien van 107 specifieke uitkeringen toegepast. Dit principe heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen informatie verstrekken aan het rijk over specifieke uitkeringen. In de Circulaire Single Information Single Audit 2009 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt u hier meer informatie over.

U dient uiterlijk 15 juli 2010 zeven jaarstukken (samengepakt in één zip-bestand) langs elektronische weg aan te leveren bij het CBS. Deze bestanden en de procedure voor aanlevering zijn beschreven in de hierboven genoemde circulaire. Eén van de jaarstukken is dit Excelbestand, namelijk de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen zoals bedoeld in artikel 17a, lid 3 van de Financiële-verhoudingswet. Het CBS vervult, namens het ministerie van BZK, de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen.

Hoe gebruikt u deze SiSa-verantwoordingsbijlage?

[Vervallen per 06-12-2013]

Dit bestand bestaat uit een aantal tabbladen, die hieronder nader zijn toegelicht.

   

In tabblad

kunt u

Algemene toelichting

het doel en gebruik van dit bestand nalezen

Toelichting kolommen

de betekenis van de kolommen in de tabbladen 'Specifieke uitkeringen' en 'Specifieke uitkeringen EZ' nalezen

Selecteer specifieke uitkering

de specifieke uitkeringen selecteren waarover u volgens opgave van het rijk en/of provincie – zoals opgetekend in de Kruisjeslijst SiSa 2009 – moet verantwoorden. Voor een aantal specifieke uitkeringen is het nodig dat u verantwoord per beschikking, prestatie, afspraak, etc. In dat geval kunt u hier het benodigd aantal regels (=beschikkingen, prestaties, etc.) selecteren. Dit doet u als volgt: (1) geef eerst het aantal regels op en (2) zet daarna het vinkje bij de specifieke uitkering. Mocht u in een later stadium het aantal regels willen wijzigingen, zet dan het vinkje uit en volg daarna dezelfde procedure. Let op: deze volgorde is belangrijk vanwege de wijze waarop de macrofuncties in dit bestand werken. Als u het andersom doet, zullen de benodigde regels niet beschikbaar zijn. De macrofuncties zorgen er tevens voor dat de niet-geselecteerde specifieke uitkeringen voor u worden verborgen.

Specifieke uitkeringen

de verantwoordingsinformatie (indicatoren) invullen per specifieke uitkering van alle departementen/provincies m.u.v. het ministerie van Economische Zaken. Dit ingevulde overzicht is de bijlage die u moet opnemen in (de toelichting op) uw jaarrekening.

Specifieke uitkeringen EZ

de verantwoordingsinformatie (indicatoren) invullen per specifieke uitkering van het ministerie van Economische Zaken. Ook hier geldt dat dit ingevulde overzicht als bijlage moet worden opgenomen in (de toelichting op) uw jaarrekening.

Nadere invulinstructies

[Vervallen per 06-12-2013]

  • * U rondt geldbedragen af op hele euro’s.

  • * U verantwoordt alle specifieke uitkeringen genetteerd, d.w.z. exclusief BTW

  • * U vult alleen de witte cellen in. Deze moeten een waarde bevatten, tenzij in de kolom 'indicator' expliciet is aangegeven dat invullen niet in 2009 hoeft. De in te vullen waarde kan ook ‘0’ (nul) zijn als dit de voor u werkelijke te verantwoorden situatie weergeeft.

  • * Het is mogelijk dat u een indicator niet in deze SiSa-bijlage over 2009 hoeft te verantwoorden, maar dat de cellen toch wit (dus in te vullen) zijn. Het invullen is dan optioneel voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om tussentijds aan uw raad/bestuur te rapporteren. Deze optionele cellen worden niet meegenomen in de plausibiliteitstoets door het CBS. De door u ingevulde gegevens zullen niet worden doorgezonden naar vakdepartementen/provincies. Let op: ingeval van specifieke uitkeringen van EZ kan zijn aangegeven dat u tussentijds een '0' moet invullen indien u in 2009 niets te verantwoorden heeft; het gebruik is dan niet meer optioneel en de cellen worden wel meegenomen in de plausibiliteitstoets.

  • * Specifieke uitkeringen waarvoor SiSa tussen rijk en medeoverheden van toepassing is, zijn blauw gemarkeerd.

  • * Specifieke uitkeringen waarvoor SiSa tussen medeoverheden van toepassing is, zijn lichtgeel gemarkeerd.

  • * U wordt verzocht geen wijzigingen in deze SiSa-bijlage aan te brengen in verband met de automatische verwerking door het CBS. Indien u dit wel doet, kan uw levering niet worden verwerkt en zal het als 'niet-plausibel' worden beoordeeld. Voor uw gemak is het in deze versie met macrofuncties wel mogelijk een kolom smaller of breder te maken met de knoppen 'Kolom breder maken' en 'Kolom smaller maken'. Deze knoppen vindt u hierboven in de Excel werkbalk Opmaak.

Naamgeving van dit bestand voor elektronische aanlevering

[Vervallen per 06-12-2013]

Uw SiSa-verantwoording 2009 bestaat uit zeven verschillende jaarstukken - waaronder deze bijlage - die u elektronisch aan het CBS moet leveren. Voor de wijze van aanleveren, een overzicht van de verplicht te leveren jaarstukken en de controles die het CBS daarop uitvoert, wordt verwezen naar de nota 'Procedure aanlevering jaarstukken 2009' in de Circulaire SiSa 2009 van het ministerie van BZK. In deze Circulaire is tevens aangegeven dat u ten behoeve van een efficiënte verwerking van de SiSa-verantwoordingen uw jaarstukken moet voorzien van een voorgeschreven naamgeving. Voor deze verantwoordingsbijlage is deze als volgt:

sisa_jjjj_llbbbb_xxxxxxxx.aaa

   

sisa

Aanduiding voor single information single audit traject. Dit dient ter identificatie

jjjj

Omschrijving van het jaar waar de gegevens betrekking op hebben (4-cijferig): in casu 2009

ll

Omschrijving van de overheidslaag (06 - gemeenten; 05 - GR’s; 03 - provincies)

bbbb

Uw 4-cijferige CBS berichtgeverscode. U vindt deze in de Kruisjeslijst SiSa 2009 op www.minbzk.nl/sisa

xxxxxxxx

Specifieke naam van het jaarstuk

xaa

Extensie (pdf, xls, zip)

Dit betekent dat voor gemeente met gemeentenummer 1234 deze bijlage over het jaar 2009 de volgende naam krijgt:

sisa_2009_061234_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls

Vragen

[Vervallen per 06-12-2013]

Voor vragen en/of opmerkingen over SiSa, deze verantwoordingsbijlage of andere aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK via: postbusibi@minbzk.nl

Versie

[Vervallen per 06-12-2013]

Dit is de definitieve versie (versie 1.4 van 13 april 2010)

TOELICHTING KOLOMMEN VAN HET TABBLAD 'SPECIFIEKE UITKERINGEN'

[Vervallen per 06-12-2013]

nummer

Kolom naam

staat voor

1

departement

het ministerie van wie de specifieke uitkering is

2

nummer

het volgnummer van de specifieke uitkering in deze SiSa-verantwoordingsbijlage

3

specifieke uitkering

de (formele) naam waarmee de specifieke uitkering wordt aangeduid

4

juridische grondslag

de basis waarop de specifieke uitkering is verstrekt en de indicatoren zijn benoemd

5

ontvanger

categorie medeoverheid (provincie, gemeente, Wgr(+)) aan wie de specifieke uitkering is verstrekt

6

indicatoren

omschrijving van de te verantwoorden gegevens (en eventueel in welke kolom)

7

afspraak

prestatieafspraak of doelstelling als genoemd in de aan u verstuurde verleningsbeschikking

8

realisatie

realisatie van de in kolom 6 of 7 bedoelde prestatieafspraak of doelstelling

9

beginstand in 2009

stand van de gevraagde informatie per 1 januari 2009

10

ontvangen van het rijk

bedrag van de door het rijk aan u verleende specifieke uitkering die ook door u is ontvangen

11

overige ontvangsten

ontvangen bijdragen van anderen dan het rijk

12

besteed t.l.v. rijksmiddelen

besteding / uitgave die ten laste van de specifieke uitkering van het rijk mag worden gebracht

13

besteed t.l.v. provinciale middelen

besteding / uitgave die ten laste van de specifieke uitkering van de provincie mag worden gebracht

14

Overige besteding

besteding / uitgave uit eigen middelen of van derden die niet onder kolommen 12 of 13 thuishoren

15

te verrekenen met het rijk

bedrag van het rijk te vorderen (-) of aan het rijk te betalen (+) of mee te nemen naar volgend jaar

16

te verrekenen met provincie/Wgr

bedrag van provincie/Wgr+ regio te vorderen (-) of te betalen (+) of mee te nemen naar volgend jaar

17

overige

overige gegevens die niet in één van de kolommen 7 t/m 16 thuishoren

18

toelichting bij afwijking

optioneel toe te lichten afwijking tussen gegevens in kolommen 7 (afspraak) en 8 (realisatie)

19

eindverantwoording Ja/Nee

het aangeven of deze uitkering (of beschikking) kan worden vastgesteld

20

aard controle

aard van de controlewerkzaamheden van uw accountant in zijn reguliere jaarrekeningcontrole

Voor zover de kolommen in het tabblad 'Specifieke uitkeringen EZ' afwijkt van hetgeen hierboven is aangegeven, zijn deze in dat tabblad zelf toegelicht

Bijlage 246731.png
Bijlage 246732.png
Bijlage 246733.png

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van alle departementen excl. EZ

Bijlage 246734.png
Bijlage 246735.png
Bijlage 246736.png
Bijlage 246737.png
Bijlage 246738.png
Bijlage 246739.png
Bijlage 246740.png
Bijlage 246741.png
Bijlage 246742.png
Bijlage 246743.png
Bijlage 246744.png
Bijlage 246745.png
Bijlage 246746.png
Bijlage 246747.png
Bijlage 246748.png
Bijlage 246749.png
Bijlage 246750.png
Bijlage 246751.png
Bijlage 246752.png
Bijlage 246753.png
Bijlage 246754.png
Bijlage 246755.png
Bijlage 246756.png
Bijlage 246757.png
Bijlage 246758.png
Bijlage 246759.png
Bijlage 246760.png
Bijlage 246761.png
Bijlage 246762.png
Bijlage 246763.png
Bijlage 246764.png
Bijlage 246765.png
Bijlage 246766.png
Bijlage 246767.png
Bijlage 246768.png
Bijlage 246769.png
Bijlage 246770.png
Bijlage 246771.png
Bijlage 246772.png
Bijlage 246773.png
Bijlage 246774.png
Bijlage 246775.png
Bijlage 246776.png
Bijlage 246777.png
Bijlage 246778.png
Bijlage 246779.png
Bijlage 246781.png
Bijlage 246782.png
Bijlage 246783.png
Bijlage 246784.png
Bijlage 246785.png
Bijlage 246786.png
Bijlage 246787.png
Bijlage 246788.png
Bijlage 246789.png
Bijlage 246790.png
Bijlage 246791.png
Bijlage 246792.png
Bijlage 246793.png
Bijlage 246794.png
Bijlage 246795.png
Bijlage 246796.png
Bijlage 246797.png
Bijlage 246798.png
Bijlage 246799.png
Bijlage 246800.png
Bijlage 246801.png
Bijlage 246802.png
Bijlage 246803.png
Bijlage 246804.png
Bijlage 246805.png
Bijlage 246806.png
Bijlage 246807.png
Bijlage 246808.png
Bijlage 246809.png
Bijlage 246810.png
Bijlage 246811.png
Bijlage 246812.png
Bijlage 246813.png
Bijlage 246814.png
Bijlage 246815.png
Bijlage 246816.png
Bijlage 246817.png
Bijlage 246818.png
Bijlage 246819.png
Bijlage 246820.png
Bijlage 246821.png
Bijlage 246822.png
Bijlage 246823.png
Bijlage 246824.png
Bijlage 246825.png
Bijlage 246826.png
Bijlage 246827.png
Bijlage 246828.png
Bijlage 246829.png
Bijlage 246830.png
Bijlage 246831.png
Bijlage 246832.png
Bijlage 246833.png
Bijlage 246834.png
Bijlage 246835.png
Bijlage 246836.png
Bijlage 246837.png

SiSa-verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen van EZ

Bijlage 246838.png
Bijlage 246839.png
Bijlage 246840.png
Bijlage 246841.png
Bijlage 246842.png
Bijlage 246843.png
Bijlage 246844.png
Terug naar begin van de pagina