Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 05-05-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2006, nr. W&B/B&K/06/58840, houdende vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling op het gebied van schuldhulpverlening voor het jaar 2006 (Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder de Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2009]

Doel van de regeling is om te bevorderen dat colleges van burgemeester en wethouders voor de inwoners van hun gemeenten komen tot het invoeren dan wel verder toepassen van schuldhulpverlening.

Artikel 3. Subsidie schuldhulpverlening

[Vervallen per 01-01-2009]

De Minister verleent op aanvraag subsidie aan colleges van burgemeester en wethouders ter bevordering van schuldhulpverlening, waarbij toepassing wordt gegeven aan een of meer van de navolgende diensten:

 • a. preventie;

 • b. budgetbegeleiding;

 • c. budgetbeheer;

 • d. schuldregeling;

 • e. nazorg.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie kan worden aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Beschikbaar budget en verdeling van het budget

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt € 23.000.000.

 • 2 De maximale subsidie per subsidieaanvrager wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

  A = (B/C) * € 23.000.000

  waarbij

  A staat voor de maximale subsidie per subsidieaanvrager;

  B staat voor het aantal huishoudens in de gemeente van de subsidieaanvrager met een besteedbaar inkomen dat onder de 40% laagste besteedbare inkomens in Nederland valt;

  C staat voor het totale aantal huishoudens in Nederland dat onder de laagste 40% besteedbare inkomens in Nederland valt.

 • 3 Indien het beschikbare budget, bedoeld in het eerste lid, niet volledig is aangevraagd, wordt het aanvullende subsidie verleend aan de colleges van burgemeester en wethouders, die een volledige aanvraag als bedoeld in artikel 6 hebben ingediend. Daarbij wordt de volgende formule gehanteerd:

  D = (E/F) * (€ 23.000.000 – F)

  waarbij

  D staat voor de aanvullende subsidie per subsidieaanvrager;

  E staat voor de op grond van het tweede lid beschikbare maximale subsidie per subsidieaanvrager;

  F staat voor het totale subsidiebedrag dat is aangevraagd met een volledige aanvraag als bedoeld in artikel 6.

 • 4 Op de aanvragen voor de subsidie, bedoeld in artikel 3, wordt in volgorde van datum van binnenkomst beslist, waarbij uitsluitend aanvragen, die voldoen aan artikel 6, in behandeling worden genomen.

 • 5 Indien de subsidieaanvrager in de gelegenheid wordt gesteld zijn onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Voor een onvolledige aanvraag geldt een hersteltermijn van 14 dagen.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daarvoor door de Minister verstrekte formulier, dat is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 1 van deze regeling en is voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

 • 2 De Minister ontvangt vóór 1 oktober 2006 de subsidieaanvraag.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de noodzakelijke, rechtstreeks aan de voorbereiding, de invoering, de uitvoering en het beheer van de diensten, bedoeld in artikel 3, toe te rekenen, werkelijk gemaakte en ten laste van de subsidieaanvrager gebleven kosten.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, komen slechts voor subsidie in aanmerking voorzover de kosten zijn toe te rekenen aan de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007.

Artikel 8. Beslissing aanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

De Minister beslist uiterlijk 1 december 2006 op de aanvraag.

Artikel 9. Afwijzing subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

Op de subsidieaanvraag wordt in ieder geval afwijzend beslist, indien niet wordt voldaan aan de artikelen 3, of 4, eerste lid.

Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien de gevraagde subsidie wordt verleend, zendt de Minister aan de subsidieaanvrager een beschikking tot subsidieverlening met een voorschotverlening van 100% van de verleende subsidie. In de beschikking wordt tevens de aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 5, derde lid, vermeld.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In afwijking van de artikelen 14, 15 en 16 van de Algemene Regeling SZW-subsidies ontvangt de Minister via de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de subsidieontvanger, als bijlage bij de gemeentelijke jaarrekening 2006 en de gemeentelijke jaarrekening 2007, een verantwoording met betrekking tot de voor subsidie in aanmerking gebrachte kosten.

 • 2 Indien de voor subsidie in aanmerking gebrachte kosten lager zijn dan de verleende subsidie, vindt op basis van de verantwoording een verrekening plaats.

Artikel 12. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2009]

De Minister stelt de subsidie vast uiterlijk 20 weken na ontvangst door hem van de verantwoording als bijlage bij de gemeentelijke jaarrekening 2007, bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 13. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidieontvanger verleent op verzoek van de Minister medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidieontvanger bij het uitoefenen van de subsidiabele activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van de schuldenproblematiek.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009.

 • 3 In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals deze luidt op 31 december 2008, van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de Minister aan de subsidieontvanger.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina