Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]
Geldend van 01-07-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2006, nr. SV/WV/06/56472, houdende een regeling tot afwijking van een datum genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten (Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswet)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten;

Besluit:

Artikel 1. Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2006.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juli 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina