Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen

Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 19-07-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in de artikelen 311b van het Wetboek van Koophandel, 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting en 21 van de Zeebrievenwet (Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen)

Artikel 1

De ambtenaren van de toezichteenheid Zeevaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juli 2006, houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven