Wijzigingsregeling Regeling veiligheid zeeschepen (integratie van regelgeving betreffende [...] uitrusting aan boord van zeeschepen en vissersvaartuigen)

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-07-2009.]
Geldend van 16-07-2006 t/m heden

Wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in verband met de integratie van de regelgeving betreffende de medische uitrusting aan boord van zeeschepen en vissersvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 46, 58 en 65 van het Schepenbesluit 2004, 6.5, 6.11, 6.12, 7.17, 7.20 en 7.23 van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 en 93 van het Schepenbesluit 1965, alsmede op richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113);

Besluit:

Artikel III

De kapitein dan wel de schipper draagt ervoor zorg dat de medische uitrusting uiterlijk op het moment van de eerstvolgende inspectie van die uitrusting in overeenstemming is met de artikelen 25 en 49 en bijlage 2 bij de Regeling veiligheid zeeschepen zoals die luiden na de inwerkingtreding van deze regeling. Tot dat moment mogen schepen uitgerust blijven met medische uitrusting voorgeschreven in de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen, onderscheidenlijk de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen, zoals die regeling luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage en de toelichting daarbij, die uitsluitend in de Staatscourant zullen worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina