Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 07-07-2006 t/m 31-03-2016

Wet van 5 juli 2006, houdende bepalingen verband houdende met de detentie en berechting in Nederland, in overeenstemming met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 16 juni 2006, van Charles Taylor door het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen voor de detentie en berechting in Nederland van Charles Taylor door het Speciaal Hof voor Sierra Leone, mede in verband met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 16 juni 2006, handelende krachtens Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties (Trb. 130), alsmede de op 19 juni 2006 te ’s-Gravenhage/Freetown tot stand gekomen Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Trb. 131);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2016]

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2016]

  • 1 Doorvoer van de verdachte en van andere personen die door het Speciaal Hof voor Sierra Leone naar Nederland zijn overgebracht of op verzoek van het Speciaal Hof voor Sierra Leone naar Nederland zijn overgebracht of gekomen, geschiedt in opdracht van het Speciaal Hof voor Sierra Leone door en onder de bewaking van door Onze Minister aangewezen Nederlandse ambtenaren.

  • 2 Doorvoer van de verdachte en van andere personen die door het Speciaal Hof voor Sierra Leone naar Sierra Leone worden overgebracht of door het Speciaal Hof voor Sierra Leone vanuit Nederland aan de autoriteiten van een vreemde staat worden overgedragen, geschiedt in opdracht van het Speciaal Hof voor Sierra Leone door en onder de bewaking van door Onze Minister aangewezen Nederlandse ambtenaren.

  • 3 Het transport in Nederland buiten de onder het gezag van het Speciaal Hof voor Sierra Leone staande ruimten van de verdachte of van andere personen aan wie op last van het Speciaal Hof voor Sierra Leone hun vrijheid is ontnomen, geschiedt in opdracht van het Speciaal Hof voor Sierra Leone door en onder de bewaking van door Onze Minister aangewezen Nederlandse ambtenaren.

  • 4 De in dit artikel bedoelde ambtenaren zijn bevoegd alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de betrokken personen en ter voorkoming van hun ontvluchting.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2016]

  • 1 Op verzoek van het Speciaal Hof voor Sierra Leone worden personen die zijn ontsnapt uit de vrijheidsontneming binnen in Nederland aan het Speciaal Hof voor Sierra Leone ter beschikking gestelde ruimten of tijdens transport, aan het Speciaal Hof voor Sierra Leone overgeleverd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2016]

De artikelen 6, 8 tot en met 10, 16 en 17 van de wet van 21 april 1994 zijn van overeenkomstige toepassing op de bijstand en rechtshulp van Nederland aan het Speciaal Hof voor Sierra Leone ten behoeve van de detentie en berechting in Nederland van de verdachte.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2016]

Deze wet treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2016]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 juli 2006

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesde juli 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina