Tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geldend van 02-09-2007 t/m 30-11-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2006, nr. PLW/2006/51218, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten ter versterking van de vraag naar trajecten waarin verworven competenties in kaart worden gebracht en bevordering van het aanbod van de hogescholen op dit gebied (Tijdelijke Stimuleringsregeling EVC in het HBO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verworven competenties: door werkervaring of op andere wijze verworven kennis, vaardigheden en competenties;

 • b. EVC-methodiek: methodiek door middel waarvan verworven competenties van iemand in kaart worden gebracht;

 • c. EVC-traject: traject waarin een EVC-methodiek wordt gehanteerd;

 • d. EVC-voorziening: geheel aan EVC-methodieken en EVC-expertise van een hogeschool;

 • e. EVC-expertise: deskundigheid binnen een hogeschool, die noodzakelijk is om EVC-methodieken te kunnen hanteren volgens het kwaliteitsmodel van het Kenniscentrum EVC te Utrecht;

 • f. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • g. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: door werkgevers en werknemers in het leven geroepen, dan wel beheerd, samenwerkingsverband per bedrijfstak of onderneming;

 • h. werkgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon in wiens dienst dan wel voor wie een werknemer arbeid verricht;

 • i. hogeschool: uit ’s Rijks kas bekostigde hogeschool;

 • j. opleidingsinfrastructuur: het totale aanbod van opleidingen, de transitiemogelijkheden tussen opleidingen en de wijze waarop de opleidingen worden aangeboden naar vorm, plaats en tijd.

Artikel 1.2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De minister kan projectsubsidie verlenen als bijdrage in de organisatiekosten voor het versterken van de vraag naar EVC-trajecten in het hoger beroepsonderwijs bij werkgevers, werknemers of werkzoekenden en het aanpassen van het aanbod van EVC-trajecten door hogescholen op dit gebied.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend voor zover:

  • a. de subsidieaanvrager:

   • 1°. in het kader van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, een minimumaantal van 200 EVC-trajecten voor werkenden en werkzoekenden realiseert;

   • 2°. inzichtelijk kan maken hoe deze EVC-trajecten worden geacquireerd bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden; en

  • b. het project uiterlijk 31 december 2007 is geëindigd.

Artikel 1.3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-12-2008]

Subsidie wordt slechts verleend aan een:

 • a. afzonderlijke hogeschool; of

 • b. hogeschool die deel uit maakt van een samenwerkingsverband van hogescholen, dat tot doel heeft activiteiten te verrichten op het gebied van erkenning van verworven competenties.

Artikel 1.4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-12-2008]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is € 6.800.000,– beschikbaar.

Artikel 1.5. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-12-2008]

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten, met dien verstande dat niet meer wordt verleend dan:

 • a. € 150.000,– voor een minimumaantal van 200 te realiseren EVC-trajecten; en

 • b. € 750,– per te realiseren EVC-traject met een maximum van € 750.000,– voor een aantal van 1000 te realiseren EVC-trajecten.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 2.2. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van een formulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De aanvraag gaat vergezeld van een:

  • a. schriftelijke machtiging door de andere partners, indien de aanvrager optreedt namens een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b;

  • b. afschrift van een door de aanvrager bij het Kenniscentrum EVC te Utrecht ingewonnen advies met betrekking tot de inhoud en strekking van de beschrijving, bedoeld in artikel 2.3, onderdeel e;

  • c. activiteitenplan; en

  • d. begroting.

 • 2 De minister kan nadere eisen stellen aan de subsidieaanvraag.

Artikel 2.3. Activiteitenplan

[Vervallen per 01-12-2008]

Het activiteitenplan omvat een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en voorziet ten minste in:

 • a. een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de bestaande activiteiten en voorzieningen van de subsidieaanvrager en, voor zover van toepassing, van de overige partijen van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt, op het gebied van eerder verworven competenties, te weten:

  • 1°. de beschikbaarheid van EVC-methodieken;

  • 2°. de beschikbaarheid van EVC-expertise; en

  • 3°. het aantal deelnemers aan EVC-trajecten in 2005;

 • b. de per 1 oktober 2007 beoogde resultaten in termen van:

  • 1°. het aantal ontwikkelde methodieken en voor welke opleidingen;

  • 2°. de toename van EVC-expertise;

  • 3°. het aantal nieuwe deelnemers aan EVC-trajecten; en

  • 4°. de realisatie van een bij de vraag passend aanbod van EVC-methodieken;

 • c. voor zover van toepassing, de verdeling van taken binnen het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt;

 • d. een beschrijving van de acquisitie- en pr-activiteiten en de verspreiding van resultaten;

 • e. een beschrijving van de wijze waarop:

  • 1°. de kandidaten geworven gaan worden;

  • 2°. er maximaal gebruik wordt gemaakt van elders of eerder ontwikkelde instrumenten, methodieken en materialen;

  • 3°. een EVC-traject als een opzichzelfstaande voorziening wordt aangeboden;

  • 4°. het kwaliteitsmodel EVC van het Kenniscentrum EVC te Utrecht wordt gehanteerd; en

  • 5°. de te realiseren EVC-trajecten na afloop van de periode waarop de subsidieverlening ziet duurzaam zullen worden aangeboden door de subsidieaanvrager en, voor zover van toepassing, door de overige partijen van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt.

Artikel 2.4. Begroting

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 In de begroting worden onderscheiden:

  • a. de organisatiekosten tot 1 oktober 2007 voor:

   • 1°. werving van nieuwe deelnemers aan EVC-trajecten;

   • 2°. ontwikkeling van nieuwe EVC-methodieken en aanpassing van bestaande EVC-methodieken; en

   • 3°. inbedding van EVC-trajecten in de opleidingsstructuur; en

  • b. voor zover van toepassing, de verdeling van de kosten over de verschillende partijen van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt.

 • 2 In de kosten worden onderscheiden:

  • a. loonkosten verbonden aan de inzet van eigen personeel van de subsidieaanvrager en, voor zover van toepassing, van de overige partijen van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt;

  • b. kosten voor gebruikmaking van diensten van derden;

  • c. materiële kosten; en

  • d. kosten voor overhead.

Artikel 2.5. Termijn indiening

[Vervallen per 01-12-2008]

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot en met 1 november 2006.

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 3.1. Criteria verdeling subsidieverlening

[Vervallen per 01-12-2008]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 1.4, in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvullende informatie is ontvangen met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 3.2. Beslissingstermijn

[Vervallen per 01-12-2008]

De minister beslist binnen zes weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

Artikel 3.3. Andere subsidieregelingen

[Vervallen per 01-12-2008]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt er geen subsidie verstrekt voor zover subsidie is verstrekt op grond van een andere rijkssubsidieregeling met een doelstelling die overeenkomt met de doelstelling bedoeld in deze regeling.

Artikel 3.4. Algemene weigeringsgronden

[Vervallen per 01-12-2008]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a. de aanvraag niet voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen;

 • b. de aanvraag ziet op EVC-voorzieningen die al voor de indiening van de aanvraag tot stand zijn gekomen;

 • c. de kosten van het project niet in redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten resultaten;

 • d. aan de subsidieaanvrager al eerder subsidie is verleend op grond van deze regeling.

Artikel 3.5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 2 In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 4.1. Informatieplicht

[Vervallen per 01-12-2008]

De subsidieontvanger verstrekt alle door of namens de minister gevraagde informatie ten behoeve van beleidsonderzoek en controledoeleinden.

Artikel 4.2. Administratievoorschriften

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De subsidieontvanger houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten.

 • 2 De administratie is zodanig opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor beleidsonderzoek en controledoeleinden als bedoeld in artikel 4.1.

 • 3 De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole op de juiste naleving van de subsidievoorwaarden.

Hoofdstuk 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 5.1. Financiële verantwoording in jaarrekening

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Maximaal 75% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten mogen ten laste van het subsidiebedrag worden gebracht. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen worden teruggevorderd.

 • 2 De subsidie wordt uiterlijk in 2007 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft onder geoormerkte subsidies.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze geoormerkte subsidie.

Artikel 5.2. Verslag van activiteiten

[Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Binnen vier maanden na beëindiging van het project, doch uiterlijk op 1 februari 2008, dient de subsidieontvanger een verslag van activiteiten in bij de minister. Het verslag van activiteiten bevat:

  • a. in aanvulling op de jaarrekening, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, een overeenkomstig de begroting opgestelde financiële paragraaf, waarin inzicht wordt verschaft over de aanwending van de verstrekte middelen; en

  • b. een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten en, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de beoogde resultaten en de feitelijke realisatie.

 • 2 Voor zover van toepassing, wordt het verslag van activiteiten ondertekend door de overige partijen van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, waar de subsidieaanvrager deel van uit maakt.

Hoofdstuk 6. Betaling

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 6.1. Betalingstermijnen

[Vervallen per 01-12-2008]

De minister verleent de subsidie in twee termijnen:

 • a. 80% van het verleende bedrag direct na de subsidieverlening; en

 • b. 20% van het verleende bedrag in het tweede kwartaal van 2007.

Hoofdstuk 7. Mandaatverlening

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7.1. Mandaatverlening SenterNovem

[Vervallen per 01-12-2008]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem te ’s-Gravenhage wordt mandaat verleend om, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, op grond van deze regeling besluiten te nemen over:

 • a. het buiten behandeling laten van subsidieaanvragen; of

 • b. de verlening of weigering van subsidie.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 8.1. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2008.

Artikel 8.2. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-12-2008]

Voor zover er vanaf de vervaldatum van deze regeling ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig deze regeling plaats.

Artikel 8.3. Citeertitel

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze bijlage behoort bij de Tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO

Aanvraagformulier voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 van de Tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO

[Vervallen per 01-12-2008]

A. Gegevens aanvrager

[Vervallen per 01-12-2008]

Naam organisatie: ...............................

Postadres: ............................................

Postcode: .............................................

Plaats: ..................................................

Bezoekadres: .......................................

Postcode: .............................................

Plaats: ..................................................

Postbankrekeningnummer:..................

Bankrekeningnummer:.........................

Naam bank: .........................................

Plaats: ..................................................

Contactpersoon

Naam: ..................................................

O M O V

Functie: ................................................

Telefoon: ..............................................

Telefax: ................................................

E-mailadres ..........................................

B. Gegevens van hogescholen in het samenwerkingsverband

[Vervallen per 01-12-2008]

 

Naam organisatie

Contactpersoon

Plaats

1.

.................................

.................................

.....................................

2.

.................................

.................................

.....................................

3.

.................................

.................................

.....................................

4.

.................................

.................................

.....................................

5.

.................................

.................................

.....................................

C. Gegevens met betrekking tot het project

[Vervallen per 01-12-2008]

1. Is voor de doelstelling van uw project eerder subsidie aangevraagd of verstrekt op grond van een andere rijkssubsidieregeling met een doelstelling die hier mee overeenkomt? JA/NEE

Zo ja, bij of door wie?

...............................................................

2. Is voor de doelstelling van uw project eerder subsidie aangevraagd of verstrekt op grond van een andere subsidieregeling buiten de rijksoverheid met een doelstelling die hier mee overeenkomt? JA/NEE

Zo ja, bij of door wie?

...............................................................

In het projectplan (bijlage bij de aanvraag) beschrijft u in ieder geval:

 • Titel project

 • Doel van het project

 • Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de bestaande activiteiten en voorzieningen in de hogeschool (en indien van toepassing in het samenwerkingsverband van hogescholen) op het terrein van EVC-dienstverlening en het aantal deelnemers aan EVC-trajecten in 2005.

 • De per 1 oktober 2007 beoogde resultaten in termen van:

  • het aantal ontwikkelde EVC-methodieken en voor welke opleidingen;

  • de toename van EVC-expertise;

  • het aantal nieuwe deelnemers aan EVC-trajecten (minimaal 200, maximaal 1000);

  • de realisatie van een in de opleidingsstructuur opgenomen EVC-aanbod, dat is aangepast aan de vraag.

 • Voor zover van toepassing: de samenstelling van het samenwerkingsverband en de verdeling van taken daarbinnen;

 • de acquisitie- en pr-activiteiten en de disseminatie van resultaten.

 • Beoogde doelgroep

 • Voorgenomen activiteiten

 • Begroting

D. Samenvatting van de begroting en gegevens over de financiering

[Vervallen per 01-12-2008]

Projectkosten tot 1 oktober 2007

Totale loonkosten

€ …

Totale kosten derden

€ …

Totale materiële kosten

€…

Totale overheadkosten

€ …

Totaal

€ …

Financiering

Partij 1: …

€ …

Partij 2: …

€ …

Partij 3: …

€ …

….

€ …

Gevraagde subsidie

€ …

Totaal

€ …

E. Ondertekening

[Vervallen per 01-12-2008]

Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de tijdelijke stimuleringsregeling EVC in het HBO.

Aldus naar waarheid ingevuld.

Naam aanvrager:...................................

Plaats en datum:....................................

Handtekening:.......................................

F. Als bijlage bijvoegen

[Vervallen per 01-12-2008]

 • Schriftelijke machtiging aan subsidieaanvrager (voor zover van toepassing)

 • Beschrijving zoals bedoeld in artikel 2.3, onderdeel e

 • Een afschrift van het advies van het Nationaal Kenniscentrum EVC over de relevantie van de voorgenomen EVC-voorziening

Indienen bij:

SenterNovem

Afd. Onderwijs & Arbeidsmarkt

Juliana van Stolberglaan 3

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Terug naar begin van de pagina