Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999

Geldend van 08-02-2008 t/m heden

Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot. primaire beslissingen inzake:

Artikel 3

De algemeen directeur, de unitmanagers, de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming en de teammanagers recht en rechtsbescherming van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

 • a. bezwaarschriften tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. beslissingen op een verzoek tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • c. verdaging van een beslissing op bezwaar als bedoeld onder a;

 • d. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • e. verzoeken om schadevergoeding die samenhangen met besluiten als bedoeld in artikel 2 en artikel 3, onderdeel a, voorzover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

 • f. verweerschriften en andere stukken in gedingen die aanhangig zijn bij de bestuursrechter en voortvloeien uit besluiten, genoemd in de onderdelen a tot en met e.

Artikel 4

De teammanagers uitvoering, de regelingsmanagers en de unitmanagers van de Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen met betrekking tot:

 • a. verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in verband met de vertraagde afhandeling van een declaratie of een bezwaarschrift of de vertraagde uitbetaling van een vastgestelde tegemoetkoming;

 • b. verzoeken tot vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4a

De algemeen directeur, de directeur projecten, de directeur uitvoering en de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming zijn bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:

 • a. de machtiging van medewerkers werkzaam bij Dienst Regelingen om de minister te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen en andere rechtsmiddelen als onder b. bedoeld, die aanhangig zijn tegen of betrekking hebben op beslissingen die zijn genomen in het kader van het besluit;

 • b. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen in het kader van het besluit.

Artikel 5

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4a, luidt:

‘DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,’

gevolgd door

‘de teammanager uitvoering Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de regelingsmanager Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk

‘de teammanager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de unitmanager Dienst Regelingen’,

‘de directeur projecten Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de directeur uitvoering Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de algemeen directeur Dienst Regelingen’.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2006.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Dienst Regelingen Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1999.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina