Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

[Regeling vervallen per 23-07-2011.]
Geldend van 10-03-2011 t/m 22-07-2011

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2006, nr. TRCJZ/2006/1534, houdende regels betreffende eisen, administratie, registratie inzake uitoefening visserij (Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen (PbEG L 132);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1093/94 van de Raad van de Europese Unie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van derde landen vangsten rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de Gemeenschap (PbEG L 121);

Gelet op de artikelen 4 en 17 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 358);

Gelet op de artikelen 13 en 15 van Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden (PbEU L 70);

Gelet op de artikelen 10 en 12 van Verordening (EG) nr. 811/2004 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 185);

Gelet op Verordening (EG) nr. 356/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 maart 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en identificeren van passief vistuig en boomkorren (PbEU L 56);

Gelet op Verordening (EG) nr. 51/2006 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (PbEU L 16);

Gelet op de artikelen 3, 4 en 5 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 6, tweede en derde lid, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Registratiebesluit: Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

  • b. vissersvaartuig: vaartuig als bedoeld in het Registratiebesluit;

  • c. buitenlands vissersvaartuig: vissersvaartuig dat de vlag voert van en geregistreerd is in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland;

  • d. AID: Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • e. functionaris: functionaris als bedoeld in artikel 1 van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988;

  • f. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • g. schipper: elke gezagvoerder van een vissersvaartuig, buitenlands vissersvaartuig onderscheidenlijk een vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een derde land, of degene die de schipper vervangt;

  • h. ondernemer: degene te wiens naam het vissersvaartuig in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Registratiebesluit, is geregistreerd;

  • i. deelgebied, sector of deelsector: zeegebied als omschreven in artikel 4 van de verordening inzake vangstmogelijkheden;

  • j. [Red: vervallen;]

  • k. logboek-, tevens vangstopgaveformulier: het in Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276) voorgeschreven formulier overeenkomstig het model dat als bijlage I bij voornoemde verordening is opgenomen;

  • l. meetbrief: Internationale Meetbrief (1969) dan wel bijzondere meetbrief als bedoeld in artikel 4 van de Meetbrievenwet 1981, die is afgegeven overeenkomstig de bij of krachtens die wet gegeven bepalingen;

  • m. verordening inzake vangstmogelijkheden: Verordening (EU) Nr. 57/2011 van de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2011 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn;

  • n. vangstopgavebus: vangstopgavebus zoals aanwezig in iedere aangewezen haven op grond van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988, waarvan de exacte plaats gepubliceerd is op het LNV-loket;

  • o. minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 2 In deze regeling wordt voorts verstaan onder:

  • a. verordening nr. 2807/83: Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276);

  • b. verordening nr. 1381/87: Verordening (EEG) nr. 1381/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 inzake uitvoeringsbepalingen met betrekking tot kentekens voor vissersvaartuigen en met betrekking tot documenten aan boord van die vaartuigen (PbEG L 132);

  • c. verordening nr. 1382/87: Verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

  • d. verordening nr. 1224/2009: Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PbEU L 343);

  • e. verordening nr. 2371/2002: Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 358);

  • f. verordening nr. 1342/2008: Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004 (PbEU L 348);

  • g. verordening nr. 811/2004: Verordening (EG) Nr. 811/2004 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor het noordelijke heekbestand (PbEU L 185);

  • h. verordening nr. 356/2005: Verordening (EG) nr. 356/2005 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 maart 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor het merken en identificeren van passief vistuig en boomkorren (PbEU L 56);

  • i. verordening inzake weegprocedures: Verordening (EG) nr. 1542/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 december 2007 betreffende aanvoer- en weegprocedures voor haring, makreel en horsmakreel (PbEU L 337);

  • j. verordening nr. 1077/2008: Verordening (EG) nr. 1077/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 november 2008 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor teledetectie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1566/2007 (PbEU L 295);

  • k. verordening nr. 1005/2008: Verordening nr. 1005/2008/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999 (PbEU L 286);

  • l. verordening nr. 1010/2009: Verordening nr. 1010/2009/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 oktober 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening nr. 1005/2008/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (PbEU L 280);

  • m. verordening inzake vangstmogelijkheden: Verordening (EU) nr. 53/2010 van de Raad van de Europese Unie van 14 januari 2010 tot vaststelling, voor 2010, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de EU en, voor vaartuigen van de EU, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1359/2008, Verordening (EG) nr. 754/2009, Verordening (EG) nr. 1226/2009 en Verordening (EG) nr. 1287/2009 (PbEU L 21);

  • n. verordening nr. 620/2010: verordening (EU) nr. 640/2010 van het Europees Parlement en de Raad van De Europese Unie van 7 juli 2010 tot vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn Thunnus thynnus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1984/2003 (PbEU L 194);

  • o. verordening nr. 1984/2003: verordening (EG) nr. 1984/2003 van de Raad van de Europese Unie van 8 april 2003 tot invoering in de Gemeenschap van een regeling voor de statistische registratie van blauwvintonijn, zwaardvis en grootoogtonijn (PbEU L 295);

  • p. verordening nr. 1035/2001: verordening (EG) nr. 1035/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. (PbEG L 145).

Artikel 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de vissoorten, bedoeld in:

  • a. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3880/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 365);

  • b. bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1993 inzake de indiening van de vangsten en de visserijactiviteit van de Lid-Staten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 186) en

  • c. bijlage 4 van Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan (PbEG L 270).

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde in deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig, buitenlands vissersvaartuig of het vissersvaartuig dat de vlag voert van, dan wel geregistreerd is in een derde land, direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 3. Exclusieve 12-mijlszone

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Er is voor de Nederlandse kust in de Noordzee een exclusieve 12-mijlszone als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van verordening nr. 2371/2002.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde zone strekt zich uit tot 12 zeemijlen, gemeten zeewaarts vanaf de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

Artikel 4. Toegang tot 12-mijlszone

[Vervallen per 23-07-2011]

Het is verboden met een buitenlands vissersvaartuig de visserij uit te oefenen binnen de in artikel 3 bedoelde zone anders dan voortvloeiend uit artikel 17, tweede lid, van verordening nr. 2371/2002.

Artikel 5. Erkenning aanvoergegevensbestanden

[Vervallen per 23-07-2011]

Als registratiesysteem of -bestand als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Registratiebesluit worden erkend de aanvoergegevensbestanden van:

 • a. het Mosselkantoor van het Productschap Vis;

 • b. de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelcultuur U.A.;

 • c. de Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer U.A.

Paragraaf 2. Eisen aan vissersvaartuigen

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 6. Tonnage-meting

[Vervallen per 23-07-2011]

Het is verboden te vissen met een vissersvaartuig, indien de brutotonnage van dat vaartuig, zoals aangegeven in de op dat vaartuig betrekking hebbende meetbrief, niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1986 houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (PbEG L 274).

Artikel 7. Documenten visruimen en tanks voor gekoeld zeewater

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 2 De bevoegde instantie tot waarmerking van de documenten, bedoeld in het eerste lid, voor vissersvaartuigen is de divisie Scheepvaart.

Artikel 8. Loodsladders

[Vervallen per 23-07-2011]

De schipper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 • a. aan boord een loodsladder aanwezig is die schoon is en in goede staat wordt gehouden;

 • b. de loodsladder te allen tijde voldoet aan het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 6 van bijlage II bij verordening nr. 1382/87;

 • c. aan boord voorzieningen als bedoeld in de onderdelen 7 tot en met 11 van bijlage II bij verordening nr. 1382/87 worden getroffen om de met controle belaste ambtenaren veilig en gemakkelijk aan en van boord te doen gaan.

Paragraaf 3. Registratienummers

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 9. Eisen aan registratienummers

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden een vissersvaartuig bedrijfsmatig te gebruiken voor de in artikel 3 van de Visserijwet 1963 bedoelde visserij, indien dit niet voorzien is van een registratienummer dat aangebracht is op de wijze, omschreven in artikel 1, eerste lid, eerste en tweede alinea, van verordening nr. 1381/87.

Artikel 10. Vaststelling lettertekens gemeenten

[Vervallen per 23-07-2011]

De gemeenten en de lettertekens waarmee de gemeenten worden aangeduid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Registratiebesluit, zijn vastgesteld in bijlage 1.

Artikel 11. Continuïteit lettertekens

[Vervallen per 23-07-2011]

Inschrijving van vissersvaartuigen in het visserijregister vindt niet plaats onder een letterteken als bedoeld in artikel 10, indien gedurende tenminste een jaar geen vissersvaartuig onder dat letterteken in het visserijregister geregistreerd heeft gestaan en vaststaat dat geen vaartuig meer in de desbetreffende gemeente kan havenen.

Artikel 12. Eisen aan registratienummer buitenlands vissersvaartuig

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op het registratienummer waaronder een buitenlands vissersvaartuig in die andere lidstaat is geregistreerd.

Artikel 13. Kleine vaartuigen

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden kleine vaartuigen aan boord van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig te houden zonder dat deze zijn voorzien van het registratienummer van het vaartuig aan boord waarvan het kleine vaartuig zich bevindt.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde registratienummer:

  • a. is geplaatst op de romp van het vaartuig aan beide kanten van de boeg;

  • b. is met wit geschilderd op een contrasterende ondergrond, en

  • c. is duidelijk leesbaar.

Artikel 14. Merken en identificeren boomkor, passief vistuig en markeerboeien

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in de wateren, bedoeld in artikel 2 van verordening nr. 356/2005 een boomkor als bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 356/2005 voor de visserij te gebruiken, indien niet wordt voldaan aan artikel 5 van deze verordening.

 • 2 Het is verboden in de wateren, bedoeld in artikel 2 van verordening nr. 356/2005 passieve vistuigen als bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 356/2005 voor de visserij te gebruiken, indien niet wordt voldaan aan de artikelen 6 tot en met 8 van deze verordening.

 • 3 Het is verboden in de wateren, bedoeld in artikel 2 van verordening nr. 356/2005 een markeerboei die bestemd is om de plaats waar een vistuig zich bevindt aan te geven, in het water uit te zetten of aan boord van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig te houden, indien niet wordt voldaan aan de artikelen 9 tot en met 14 van verordening nr. 356/2005.

Paragraaf 4. Logboek en opgave zeevis

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 15. Algemene verplichting tot invullen logboek

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig de visserij uitoefent is verplicht het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, overeenkomstig het bepaalde inzake het invullen en opnemen van gegevens in verordening nr. 2807/83 alsmede in bijlage 2, bij te houden en in te vullen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid is degene die met een vissersvaartuig met een lengte over alles van minder dan 10 meter de visserij uitoefent, verplicht alle vangsten van elke soort die aan boord worden gehouden in het logboek-, tevens vangstopgaveformulier te vermelden.

 • 3 Degene die met een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig de visserij uitoefent, vult dagelijks vóór 24.00 uur en uiterlijk bij aankomst in een haven, alsmede bij controle op zee het logboekgedeelte van het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier in.

 • 4 Degene die met een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 10 meter meer dan 50 kg van een bepaalde vissoort aanlandt, vult deze hoeveelheid in op het vangstopgavegedeelte van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier.

Artikel 16. Verplichtingen op visreis van meer dan 15 dagen

[Vervallen per 23-07-2011]

Degene die met een vissersvaartuig een visreis maakt van meer dan 15 dagen is verplicht uiterlijk op de vijftiende dag en, voor zolang de visreis duurt, om de 15 dagen, op de wijze als bedoeld in bijlage VIII van verordening nr. 2807/83, de gegevens, bedoeld in die bijlage, te melden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011).

Artikel 17. Opgave logboek overeenkomend met aanmelding aanlanding

[Vervallen per 23-07-2011]

Indien meer dan 10 ton haring, makreel, horsmakreel of een combinatie daarvan aan boord wordt gehouden van een vissersvaartuig of buitenlands vissersvaartuig, komt de opgave in het logboekgedeelte van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, van de hoeveelheden aan boord gehouden vis, overeen met de hoeveelheden die zijn opgegeven ingevolge artikel 3, vijfde lid, onderdeel 9°, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988.

Artikel 18. Tolerantiemarge

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 In afwijking van artikel 5, tweede lid, van verordening nr. 2807/83, geldt een tolerantiemarge van 8%, indien het betreft visreizen gemaakt door vissersvaartuigen of buitenlandse vissersvaartuigen in de geografische gebieden:

  • a. bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 1342/2008, en het vaartuigen betreft met een lengte over alles van van ten minste 10 meter;

  • b. bedoeld in artikel 1 van verordening nr. 811/2004;

  • c. bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (PbEU L 430), voor zover aldaar gevangen zwarte heilbot aan boord wordt gehouden.

 • 2 In afwijking van artikel 5, tweede lid, van verordening nr. 2807/83 geldt een tolerantiemarge van 10%, indien het betreft visreizen gemaakt door vissersvaartuigen of buitenlandse vissersvaartuigen in de geografische gebieden, bedoeld in artikel 1 van de verordening inzake weegprocedures, voor zover meer dan 10 ton haring, makreel of horsmakreel aan boord wordt gehouden.

 • 3 De tolerantiemarge van 8%, bedoeld in het eerste lid, is eveneens van toepassing op ramingen per soort van hoeveelheden schol en tong, uitgedrukt in kilogram levend gewicht, aan boord van vaartuigen die in de Noordzee hebben gevaren.

Artikel 19. Indienen logboek vissersvaartuig in Nederlandse haven

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt, is verplicht:

  • a. onverwijld, maar uiterlijk een half uur na aanlanding en vóór de lossing, de eerste kopie van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier waarop de in artikel 15, derde lid, bedoelde gegevens zijn ingevuld, in te dienen, en

  • b. terstond na verkoop, maar uiterlijk 48 uur na afloop van de lossing, het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in te dienen.

 • 2 Het indienen van de exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door het in de haven van aanlanding:

  • a. te overhandigen aan een functionaris of aan een ambtenaar van de AID, of

  • b. te deponeren in een vangstopgavebus.

 • 3 Indien de vis in een andere haven dan de haven van aanlanding wordt verkocht, is in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, en de aanhef van het tweede lid, degene die met een vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, verplicht terstond na verkoop, maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing, het volledig ingevulde originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in de haven van verkoop in te dienen of te doen indienen door een daartoe door hem gemachtigde.

 • 4 De exemplaren van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het eerste en derde lid:

  • a. vermelden de vangsthoeveelheden per sector en uitgedrukt in kilogrammen;

  • b. hebben betrekking op de periode sinds de vorige aanlanding, voor zover doorgebracht op zee, en

  • c. zijn ondertekend door degene die met een vissersvaartuig in een Nederlandse haven vis aanlandt of, in de situatie, bedoeld in het derde lid, diens gemachtigde.

 • 5 Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt op een andere plaats dan de havens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988, waar geen vangstopgavebus is geplaatst, is verplicht het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier terstond na verkoop van de vis, maar uiterlijk binnen 48 uur na lossing, in te dienen door middel van toezending aan het dichtstbijzijnde havenkantoor van de AID dan wel aan het havenkantoor van de AID in de plaats waar de vis wordt verkocht.

 • 6 Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die:

  • a. vis heeft overgeladen op een ander vaartuig;

  • b. met zijn vissersvaartuig de visserij in span uitoefent en geen vis aanlandt.

 • 7 In afwijking van het eerste, tweede en vierde lid geeft een kapitein of diens vertegenwoordiger van een vissersvaartuig met een lengte over alles van 12 meter of meer en die op grond van artikel 19a, tweede lid, verplicht is de gegevens opgenomen in de logboek-, tevens vangstopgaveformulier, elektronisch in te dienen, de gegevens, bedoeld in artikel 21 en artikel 23 van verordening nr. 1224/2009 binnen 24 uur nadat de aanlanding is voltooid elektronisch door aan de AID.

Artikel 19a. Elektronische doorgifte

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 In afwijking van artikel 19, tweede, derde, vijfde en zesde lid, geeft een kapitein of diens vertegenwoordiger die met een vissersvaartuig vis aanlandt in een Nederlandse haven de gegevens opgenomen in de logboek-, tevens vangstopgaveformulieren, bedoeld in artikel 19, eerste lid, elektronisch door aan de AID, met gebruikmaking van een door de minister beschikbaar te stellen format.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing op:

  • a. vissersvaartuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van verordening nr. 1077/2008 vanaf 1 januari 2010;

  • b. vissersvaartuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van verordening nr. 1077/2008 vanaf 1 juli 2010.

 • 3 De elektronische doorgifte van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats in overeenstemming met de eisen van artikel 6, eerste tot en met vierde en zesde lid, van verordening nr. 1077/2008 met dien verstande dat in het eerste en tweede lid onder ‘bevoegde autoriteit’ moet worden verstaan: de AID.

 • 4 De kapitein van een vissersvaartuig, bedoeld in het eerste lid, bewaart een kopie van de in artikel 6, eerste lid, van verordening nr. 1077/2008 bedoelde informatie aan boord van het vissersvaartuig totdat de aangifte van aanlanding is ingediend.

 • 5 Op verzoek van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap als bedoeld in artikel 12, derde lid, van verordening nr. 1077/2008 zendt de kapitein of diens vertegenwoordiger de gegevens uit het logboek en een kopie van de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel 8 van verordening nr. 1077/2008, aan de bevoegde autoriteit van die lidstaat.

 • 6 Het is verboden te vissen in de wateren van de lidstaat, bedoeld in het vijfde lid, zolang niet voldaan is aan het verzoek, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 19b. Niet functioneren van het elektronisch meld- en registratiesysteem

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden uit te varen indien het elektronisch registratie- en meldsysteem door technisch falen of een niet-functioneren niet functioneert.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ingeval de AID toestemming heeft verleend om uit te varen.

 • 3 De AID verleent slechts toestemming als bedoeld in het tweede lid, nadat is aangetoond dat het elektronisch registratie- en meldsysteem weer functioneert.

 • 4 In geval het niet mogelijk is door een technisch falen of het niet functioneren van het elektronisch registratie- en meldsysteem om de logboek-, tevens vangstopgaveformulieren elektronisch door te geven aan de AID, deelt de kapitein of de reder van het vaartuig, of diens vertegenwoordiger, de gegevens uit het logboek, uit de aangifte van aanlanding en uit de aangifte van overlading dagelijks en niet later dan 24.00 uur schriftelijk of telefonisch aan de AID mee.

Artikel 19c. visserij-inspanningsverslag

[Vervallen per 23-07-2011]

In de gebieden, bedoeld in onderdeel 4.2 van bijlage IIa van de verordening inzake vangstmogelijkheden, is het verboden te handelen in strijd met artikel 28, eerste lid, van verordening nr. 1224/2009 voor zover het betreft vissersvaartuigen als bedoeld in onderdeel 4.2 van die bijlage IIa.

Artikel 20. Indienen logboek buitenlands vaartuig in Nederlandse haven

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die met een buitenlands vissersvaartuig vis in een Nederlandse haven heeft aangeland, is verplicht terstond na verkoop, maar uiterlijk binnen 48 uur na afloop van de lossing, een kopie van het volledig ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier, in te dienen.

 • 2 Degene die met een buitenlands vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 59 meter in een Nederlandse haven vis, afkomstig uit de wateren van een ander derde land dan Noorwegen of IJsland, aanlandt, is verplicht een kopie van het door dat derde land voorgeschreven logboek binnen 48 uur na afloop van de lossing in te dienen.

Artikel 21. Eisen invullen logboek vaartuig uit derde land bij aanlanding in lidstaat Europese Gemeenschap

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 De schipper van een vaartuig als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1093/94 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 6 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van derde landen rechtstreeks mogen aanlanden en verkopen in de havens van de Gemeenschap (PbEG L 121) dat de vlag voert van, of geregistreerd is, in een andere staat dan een lidstaat van de Europese Gemeenschap is verplicht:

  • a. aan boord een logboek bij te houden waarin wordt vermeld:

   • 1°. per vissoort de hoeveelheden die aan boord worden gehouden;

   • 2°. de datum waarop de vangsten hebben plaatsgevonden en in welk deelgebied of welke sector;

   • 3°. het gebruikte type vistuig.

  • b. overeenkomstig artikel 19, vierde lid, binnen 48 uur na afloop van de lossing een aangifte in te dienen waarin per sector en per vissoort wordt vermeld:

   • 1°. de datum en de plaats van de vangsten;

   • 2°. de aangevoerde hoeveelheden;

   • 3°. in geval van overlading het letterteken, nummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen en waarvan de vis is overgeladen;

   • 4°. de wijze van verkoop.

 • 2 De aangifte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal.

Artikel 22. Aanlanding vissersvaartuig anders dan in een Nederlandse haven

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die met een vissersvaartuig vis aanlandt in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt of de visserij in span uitoefent en in een haven van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland aanlandt, is verplicht:

  • a. binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van de lidstaat van aanvoer;

  • b. binnen 48 uur na afloop van de lossing het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, toe te zenden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011), en

  • c. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding hiervan melding te maken door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan het bepaalde in artikel 19, vierde lid, bij de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011).

 • 2 De verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b en c, zijn ook van toepassing op degene die met een vissersvaartuig in een haven van een derde land vis aanlandt of die vis heeft overgeladen op een ander vaartuig en die in een haven van een derde land aanlandt of die de visserij in span uitoefent en die in een haven van een derde land aanlandt, tenzij het betreffende derde land een ander logboek dan het logboek-, tevens vangstopgaveformulier heeft voorgeschreven.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing in het geval een kapitein of diens vertegenwoordiger de logboek-, tevens vangstopgaveformulieren, bedoeld in artikel 19, eerste lid, elektronisch vastlegt en meldt als bedoeld in artikel 19a, eerste lid.

Artikel 23. Logboekverplichtingen in wateren van een derde land

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die de visserij uitoefent met een vissersvaartuig met een brutotonnage van meer dan 1.200 BT waarmee de pelagische visserij wordt uitgeoefend in de wateren van een derde land, met uitzondering van Noorwegen of IJsland, dat een ander logboek dan het logboek- tevens vangstopgaveformulier voorschrijft, is verplicht:

  • a. bij het binnenvaren van de wateren van dat derde land:

   • 1°. door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011) voorafgaand aan het binnenvaren van die wateren melding te maken van:

    • het registratienummer van het vissersvaartuig;

    • de naam van de schipper van het vissersvaartuig;

    • de geografische positie van het vissersvaartuig;

    • de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat binnenvaren;

    • de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal binnenvaren, en

    • de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

   • 2°. het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, volledig in te vullen overeenkomstig artikel 19, vierde lid, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn binnengevaren;

  • b. tijdens de visreis in de wateren van het derde land het aldaar voorgeschreven logboek overeenkomstig de wetgeving van dat land bij te houden;

  • c. in het geval van aanlanding van vis in een haven, binnen 48 uur na afloop van de lossing het roze exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek af te geven of toe te zenden aan de bevoegde instanties van het land van aanvoer;

  • d. binnen 48 uur na afloop van lossing van vis in een haven het originele exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek toe te zenden aan de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011);

  • e. binnen 8 dagen na het tijdstip van aanlanding in een haven melding te maken van de aanlanding door middel van het inleveren van het blauwe exemplaar van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, dat voldoet aan artikel 19, vierde lid, en een ingevuld exemplaar van het in het derde land voorgeschreven logboek te zenden aan deAID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011);

  • f. in geval van het verlaten van de wateren van het derde land:

   • 1°. voor het verlaten van die wateren door middel van datatransmissie met behulp van de satellietvolgapparatuur als bedoeld in artikel 10 van de Regeling technische maatregelen 2000 of door verzending van een faxbericht aan de meldkamer van de AID ter attentie van het Visserij Controle Centrum (postbus 234, 6460 AE Kerkrade, telefax (31) 455461011) melding te maken van:

    • de roepletters van het vissersvaartuig;

    • de naam van de schipper van het vissersvaartuig;

    • de geografische positie van het vissersvaartuig;

    • de wateren van welk derde land het vissersvaartuig gaat verlaten;

    • de datum en het tijdstip waarop het vissersvaartuig vermoedelijk die wateren zal verlaten en

    • de vangst aan boord, gespecificeerd naar soort;

   • 2°. het in het derde land voorgeschreven logboek volledig in te vullen, waarbij wordt vermeld welke vangsten aan boord zijn en op welke datum en tijdstip de wateren van dat derde land zijn verlaten.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing op een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 24 meter dat in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 september 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (PbEU L 263), vist op soorten genoemd in bijlage I van die verordening.

 • 3 In afwijking van artikel 5, tweede lid, van verordening nr. 2807/83 en in afwijking van artikel 15, vierde lid, vermeldt de kapitein van een in het tweede lid bedoeld vaartuig in het logboek alle vangsten van de soorten, genoemd in bijlagen I en II van de in het tweede lid genoemde verordening, voor zover deze gevangen zijn in het gebied, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van die verordening.

Artikel 24. Bewaarplicht logboek

[Vervallen per 23-07-2011]

De ondernemer bewaart een kopie van alle door of namens hem ingevulde logboeken, tevens vangstopgaveformulieren, gedurende een periode van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin een formulier is ingediend.

Artikel 24a. Verdelen in partijen

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die gevangen of geoogste visserij- en aquacultuurproducten voor de eerste verkoop aanbiedt, verdeelt de genoemde producten in partijen.

 • 2 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 56, vierde lid, van verordening nr. 1224/2009.

Paragraaf 5. Eisen aan administraties voor aanvoerders van vis, afnemers en degenen die bemiddeling verlenen bij veilen vis

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 25. Verplichting tot bijhouden administratie

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 De administratie van de overdracht en de opslag van vis wordt:

  • a. dagelijks bijgehouden door de aanvoerder van vis;

  • b. dagelijks, maar uiterlijk voordat de vis de plaats van verkoop verlaat, per aanlanding bijgehouden door degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt en degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis.

 • 2 Degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis draagt er zorg voor dat op of bij de veiling aanwezige vis registratienummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

 • 3 Degene die vis op de veiling aanwezig heeft, draagt er zorg voor dat op of bij de op de veiling aanwezige vis het registratienummer en nationaliteit van het vaartuig, waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

 • 4 Degene die zijn bemiddeling verleent bij het veilen van vis die afkomstig is van vaartuigen die de visserij in span uitoefenen, draagt er zorg voor dat op of bij de op de veiling aanwezige vis registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen, waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd, duidelijk zijn vermeld.

 • 5 Degene die vis op de veiling aanwezig heeft die afkomstig is van vaartuigen die de visserij in span hebben uitgeoefend, is verplicht op of bij de op de veiling aanwezige vis de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen te vermelden waarmee deze vis is gevangen of aangevoerd.

 • 6 De verplichting, bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te koop wordt aangeboden.

 • 7 De verplichtingen, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, gelden niet indien de vis vergezeld gaat van een verkoopdocument als bedoeld in artikel 29, vierde lid, dat op die vis betrekking heeft.

Artikel 26. Administratie aanvoerder vis

[Vervallen per 23-07-2011]

De aanvoerder van vis vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

 • a. de vissoort;

 • b. per vissoort de hoeveelheid;

 • c. per hoeveelheid, registratienummer en nationaliteit van het vaartuig waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

 • d. de datum van de aanvoer van de vis;

 • e. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector;

 • f. de plaats van opslag, in het geval de vis door hem wordt opgeslagen;

 • g. de naam van de koper, in het geval de vis zonder bemiddeling van een veiling wordt verkocht;

 • h. de naam van de bemiddelaar, in het geval de vis via de bemiddeling van een veiling ter verkoop wordt aangeboden.

Artikel 27. Administratie afnemer van vis

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf vis afneemt, vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. de naam van de aanvoerders en de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

  • d. de datum van de aanvoer van de vis;

  • e. het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in een voor het publiek toegankelijke ruimte uitsluitend aan particulieren vis te koop wordt aangeboden.

Artikel 28. Administratie bemiddelaar veilen vis

[Vervallen per 23-07-2011]

Degene die zijn bemiddeling bij het veilen van vis verleent, vermeldt in zijn administratie, bedoeld in artikel 25, eerste lid, de volgende gegevens:

 • a. de vissoort;

 • b. per vissoort de hoeveelheid;

 • c. de naam van de aanvoerders en de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen waarmee de vis is gevangen of aangevoerd;

 • d. de datum van de aanvoer van de vis;

 • e. indien het vangstgebied door de aanvoerder bij het aanbieden van vis op de veiling is vermeld, het vangstgebied van de vangst per deelgebied of sector.

Artikel 29. Controle op de vangsten door middel van documenten

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Indien de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis voor de eerste keer via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, is de betreffende visafslag verplicht binnen 48 uur na de verkoop een elektronisch verkoopdocument aan te leveren aan de AID, overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 3.

 • 2 Het is verboden de op Nederlands grondgebied aangevoerde vis, die voor de eerste keer anders dan via bemiddeling van een visafslag op de markt wordt gebracht, in ontvangst te nemen en te vervoeren voordat de koper, in het geval dat de vis is verkocht, of de houder in de overige gevallen, heeft overhandigd aan een ambtenaar van de AID of heeft gedeponeerd in een vangstopgavebus, hetzij:

  • a. een verkoopdocument, wanneer de vis is verkocht op de plaats van aanlanding;

  • b. een kopie van de in artikel 30 genoemde documenten, wanneer de vis te koop wordt aangeboden op een andere plaats dan de plaats van aanlanding, alsmede na de verkoop een verkoopdocument, of

  • c. een overnameverklaring als bedoeld in het vijfde lid, wanneer de vis niet te koop wordt aangeboden of bestemd is om later te koop te worden aangeboden.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde documenten worden binnen 48 uur na het voor het eerst op de markt brengen of de aanlanding overhandigd aan een ambtenaar van de AID of worden gedeponeerd in een vangstopgavebus, door:

  • a. de koper, indien het verkoopdocumenten betreft, of

  • b. de houder, indien het een van de andere in het tweede lid bedoelde documenten betreft.

 • 4 Het verkoopdocument, bedoeld in het eerste en het tweede lid, bevat de gegevens, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van verordening nr. 1224/2009 en de inhoud van het verkoopdocument stemt overeen met de factuur of als zodanig dienstdoend document als bedoeld in de artikelen 218 en 219 van Richtlijn (EG) 2006/112 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

 • 5 De door de eigenaar van de aangevoerde vis of diens gemachtigde opgestelde overnameverklaring, bedoeld in het tweede lid, bevat ten minste de gegevens, bedoeld in artikel 66, derde lid, van verordening nr. 1224/2009.

 • 6 Indien vis die overeenkomstig het eerste of tweede lid als verkocht is opgegeven, naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of van invoer wordt vervoerd, is de vervoerder verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, te bewijzen dat die vis daadwerkelijk is verkocht.

 • 7 Indien voor een bepaalde vissoort een minimumvismaat is vastgesteld op grond van artikel 4 van verordening nr. 2371/2002, is elke ondernemer die verantwoordelijk is voor de verkoop, de opslag of het vervoer van partijen vis van een ondermaatse vissoort,verplicht op elk moment, op verzoek van een met controle belaste ambtenaar, het geografische oorspronggebied of de herkomst uit aquacultuur te bewijzen.

 • 8 De visafslag, respectievelijk de koper of houder, is in het geval, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk het tweede lid, en voor zover het vis betreft als bedoeld in artikel 33, verplicht een document als bedoeld in artikel 13 van de verordening inzake weegprocedures, binnen 48 uur na weging van de vis te overleggen aan een ambtenaar van de AID.

 • 9 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 62, vijfde lid, van verordening nr. 1224/2009.

 • 10 Het verbod, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, is niet van toepassing ingeval van verkoop van visserijproducten van niet meer dan 30 kilogram die nadien niet op de markt worden gebracht maar uitsluitend voor particuliere consumptie worden gebruikt.

 • 11 In afwijking van het derde lid wordt een overnameverklaring als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, in het geval, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van verordening nr. 1224/2009 binnen 24 uur na voltooiing van de aanlanding overhandigd aan een ambtenaar van de AID of gedeponeerd in een vangstopgavebus door de houder van het overnamedocument.

Artikel 29a

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 59, tweede lid, van verordening nr. 1224/2009.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ingeval van verkoop van visserijproducten van niet meer dan 30 kilogram die nadien niet op de markt worden gebracht maar uitsluitend voor particuliere consumptie worden gebruikt.

 • 3 Het Productschap Vis registreert de kopers van visserijproducten van een vaartuig bij eerste verkoop, bedoeld in artikel 59, tweede lid, van verordening nr. 1224/2009.

 • 4 Het Productschap Vis stelt de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening nr. 1077/2008, op en publiceert deze op haar website tezamen met de lijst van geregistreerde kopers als bedoeld in het tweede lid.

 • 5 Het Productschap Vis neemt de aanwijzingen van de Minister in acht bij de uitvoering van het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel.

Artikel 29b

[Vervallen per 23-07-2011]

In afwijking van artikel 29, tweede en derde lid, geven kopers en visafslagen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening nr. 1077/2008 de verkoopdocumenten en overnameverklaringen, bedoeld in artikel 29, eerste en tweede lid, elektronisch door aan de AID, met gebruikmaking van een door de Minister beschikbaar te stellen formaat.

Artikel 30. Documenten vereist indien verkoop plaatsvindt op andere plaats dan aanvoer

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Alle niet verwerkte of aan boord verwerkte vis die op Nederlands grondgebied wordt aan- of ingevoerd en die naar een andere plaats dan de plaats van aan- of invoer wordt vervoerd, moet totdat de eerste verkoop heeft plaatsgevonden, worden vergezeld door:

  • a. een door de vervoerder opgesteld vervoersdocument dat de gegevens bevat, bedoeld in artikel 68, vijfde lid, van verordening nr. 1224/2009, of

  • b. een kopie van het volledig en naar waarheid ingevulde logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in artikel 15.

 • 2 In afwijking van het eerste lid moeten alle hoeveelheden schol van meer dan 500 kilogram en alle hoeveelheden tong van meer dan 300 kilogram die op Nederlands grondgebied wordt aan- of ingevoerd en die naar een andere plaats dan de plaats van aan- of invoer worden vervoerd, vergezeld gaan van een kopie van het logboek- tevens vangstopgaveformulier als bedoeld in artikel 15.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing ingeval voor aanvang van het begin van het vervoer elektronisch de gegevens opgenomen in het vervoersdocument, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, aan de AID heeft toegezonden.

Artikel 31. Vervoersdocument aanlanding andere lidstaat dan Nederland

[Vervallen per 23-07-2011]

Indien vis, die in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland wordt aangeland, voor het eerst op de markt wordt gebracht op Nederlands grondgebied, overhandigt de vervoerder van de vis binnen 48 uur na het tijdstip van aanlanding een kopie van het vervoersdocument aan een ambtenaar van de AID of deponeert de vervoerder deze in een vangstopgavebus.

Artikel 32. Documenten herstelplannen

[Vervallen per 23-07-2011]

In afwijking van artikel 31 wordt elke hoeveelheid kabeljauw die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 3 van verordening nr. 1342/2008, en elke hoeveelheid van meer dan 50 kg heek die is gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 1 van verordening nr. 811/2004, die wordt vervoerd naar een andere plaats dan de plaats van aanlanding of invoer, vergezeld van de documenten, genoemd in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, en artikel 30, onderdeel a.

Artikel 33

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 De koper van verse vis weegt alle door hem ontvangen hoeveelheden haring, makreel en horsmakreel die zijn gevangen in de gebieden, bedoeld in artikel 1 van de verordening inzake weegprocedures, overeenkomstig de artikelen 6 en 9, vierde lid, van die verordening.

 • 2 Het wegen van vis als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan met apparatuur die ten genoegen van de Minister is goedgekeurd, geijkt en verzegeld, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de verordening inzake weegprocedures.

 • 3 Degene die de weging, bedoeld in het eerste lid, uitvoert, houdt een weeglogboek bij als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de verordening inzake weegprocedures.

 • 4 De koper of houder van bevroren haring, makreel of horsmakreel, die zijn gevangen in de in het eerste lid bedoelde gebieden, weegt de van die vissoorten aangevoerde hoeveelheden overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de verordening inzake weegprocedures.

 • 5 Degene die de weging, bedoeld in het vierde lid, uitvoert, houdt een register bij als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de verordening inzake weegprocedures.

 • 6 Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 6, eerste lid, 10 en 11, derde lid, van de verordening inzake weegprocedures.

Artikel 33a. Weging van kabeljauw

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 20, eerste lid, van verordening nr. 1342/2008.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de weging van de kabeljauw, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van verordening nr. 1342/2008, plaatsvindt in een visafslag en als ook overigens wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 20, tweede lid, van die verordening.

Artikel 33b

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 23.1 van bijlage IIc van verordening nr. 43/2009 van 16 januari 2009 van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften.

 • 2 Het wegen van tong als bedoeld in artikel 23.1 van bijlage IIc van verordening nr. 43/2009 van 16 januari 2009 van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften wordt gedaan met apparatuur die ten genoegen van de Minister is goedgekeurd, geijkt en verzegeld.

Artikel 33c. Verplichte weging bij overladen

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 42, eerste lid, van verordening nr. 1224/2009.

 • 2 Als waarnemer of functionaris als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van verordening nr. 1224/2009 is aangewezen een functionaris van de AID.

Artikel 34. Bewaarplicht administratie

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, zoals nota’s, brieven, boeken, registers, andere bewijsstukken, of andere hulpmiddelen waarin de gegevens als bedoeld in de artikelen 29, 30 en 32 zijn vastgelegd, dienen vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop drie kalenderjaren zijn verlopen te worden bewaard.

 • 2 Het weeglogboek en het register als bedoeld in artikel 33, derde en vijfde lid, en alle aantekeningen en bescheiden waarin de gegevens van het weeglogboek en het register zijn vastgelegd, worden gedurende zes kalenderjaren bewaard vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging.

Paragraaf 5a. Invoer- en uitvoercertificaten voor visserijproducten

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 34a. Vangstcertificaten bij invoer

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 12, eerste en tweede lid, artikel 14, eerste en tweede lid, en artikel 22, vijfde lid, van verordening nr. 1005/2008.

 • 2 Indien de invoer betrekking heeft op visserijproducten van de soorten, genoemd in artikel 2, onderdeel a, van verordening nr. 620/2010, artikel 3, onderdeel b en c, van verordening nr. 1984/2003 of artikel 3, onderdeel a, van verordening nr. 1035/2001, wordt voor de toepassing van het eerste lid gebruik gemaakt van:

  • a. het vangstcertificaat, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van verordening nr. 620/2010, dat overeenkomstig artikel 4 van die verordening is afgegeven, ingevuld en gewaarmerkt,

  • b. het statistisch document, bedoeld in artikel 4 van verordening nr. 1984/2003, dat overeenkomstig dat artikel is afgegeven, ingevuld en gewaarmerkt, onderscheidenlijk

  • c. het vangstdocument, bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van verordening nr. 1035/2001, dat overeenkomstig die verordening is afgegeven, ingevuld en gewaarmerkt.

 • 3 In aanvulling op het eerste lid is de invoer van visserijproducten als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van verordening nr. 1005/2008, verboden indien de invoer van die producten is geweigerd op grond van artikel 18, eerste en tweede lid, van die verordening.

 • 4 Indien de vrijgave en het in de handel brengen van visserijproducten op grond van artikel 17, zevende lid, van verordening nr. 1005/2008 is opgeschort, komen de kosten voor de opslag van die producten gedurende de periode, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van die verordening ten laste van de marktdeelnemer.

Artikel 34aa. Vangstcertificaten bij aanlanding of overlading door EU-vissersvaartuigen en bij interne verhandeling

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Indien het betreft visserijproducten van de soorten, genoemd in artikel 2, onderdeel a, van verordening nr. 620/2010, is het verboden in strijd te handelen met de artikelen 3, tweede en tiende lid, en 4, eerste lid, van die verordening, voor zover deze artikelen betrekking hebben op aanlanden, overladen of intern verhandelen.

 • 2 Voor zover het betreft visserijproducten van de soorten, genoemd in artikel 3, onderdeel a, van verordening nr. 1035/2001, is het verboden in strijd te handelen met de artikelen 8, 9 10, 11 en 12 van die verordening.

 • 3 De minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening nr. 620/2010.

Artikel 34b. Bevoegde autoriteit

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het vangstcertificaat, bedoeld in de artikelen 12 en 14, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel c, onder i, van verordening nr. 1005/2008, het vangstdocument, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van die verordening, het bewijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die verordening, de verklaring, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van die verordening, en de kopie van het vangstcertificaat, bedoeld in de artikelen 14, tweede lid, onderdeel c, onder ii, van die verordening worden overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van die verordening of overeenkomstig artikel 8 van verordening nr. 1010/2009 ingeval de desbetreffende visserijproducten met de in dit artikel bedoelde vervoermiddelen wordt getransporteerd, ingediend bij de minister.

 • 2 De minister is de bevoegde instantie, bedoeld in artikel 4, derde lid, van verordening nr. 1984/2003.

Artikel 34c. Erkende marktdeeldemers

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 In afwijking van artikel 34b kunnen erkende marktdeelnemers als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van verordening nr. 1005/2008, handelen overeenkomstig dat lid.

 • 2 Marktdeelnemers dienen een verzoek in tot erkenning bij de minister overeenkomstig artikel 14 van verordening nr. 1010/2009.

 • 3 De minister verleent de erkenning, bedoeld in het tweede lid, slechts indien de marktdeelnemer voldoet aan artikel 16, derde lid, onderdelen a tot en met g, van verordening nr. 1005/2008 en de artikelen 9 tot en met 13 van verordening nr. 1010/2009.

 • 4 De minister schorst de erkenning, bedoeld in het tweede lid, indien zich één van de in de artikelen 22 tot en met 26 van verordening nr. 1010/2009 bedoelde gevallen voordoet.

 • 5 De minister trekt de erkenning in indien zich één van de in artikel 27 van verordening nr. 1010/2009 bedoelde gevallen voordoet.

 • 6 Het aantal invoeroperaties, bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel b, van verordening nr. 1005/2008, bedraagt 50.

Artikel 34d. Vangstcertificaten bij uitvoer

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 15, eerste lid, van verordening nr. 1005/2008, 5, eerste en vijfde lid, van verordening nr. 1984/2003 en 18, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001.

 • 2 De minister is de overheidsinstantie, bedoeld in artikel 12, vierde lid, van verordening nr. 1005/2008, en de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, van verordening nr. 1984/2003 en 18, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001.

 • 3 De uitvoerder van vangsten van een vissersvaartuig dient het verzoek tot validatie, bedoeld in de artikelen 15, eerste lid, van verordening nr. 1005/2008, 5, tweede lid, van verordening nr. 1984/2003 en 18, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001, in bij de minister.

Artikel 34e. Vangstcertificaten bij wederuitvoer

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 21, eerste lid, van verordening nr. 1005/2008, 3, tweede lid, van verordening nr. 620/2010, voor zover dit artikel betrekking heeft op wederuitvoer, 6, tweede lid, van laatstgenoemde verordening, 6, eerste, vierde en zesde lid en 7 van verordening nr. 1984/2003 en 19, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001.

 • 2 De minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikel 7, eerste lid, van verordening nr. 620/2010, 6, tweede en vierde lid, van verordening nr. 1984/2003 en 19, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001.

 • 3 De uitvoerder van producten, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van verordening nr. 1005/2008, dient het verzoek tot invulling van het vangstcertificaat of een kopie van het vangstcertificaat, bedoeld in dat artikellid, in bij de minister.

 • 4 De uitvoerder van visserijproducten van de soorten, genoemd in artikel 2, onderdeel a, van verordening nr. 620/2010, artikel 3, onderdeel b en c, van verordening nr. 1984/2003 of artikel 3, onderdeel a, van verordening nr. 1035/2001, dient het verzoek tot waarmerking van het wederuitvoercertificaat, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van verordening nr. 620/2010, artikel 6, tweede en vierde lid, van verordening nr. 1984/2003 onderscheidenlijk van het vangstdocument, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001 in bij de minister.

 • 5 De in het vierde lid bedoelde verzoeken gaan vergezeld van de documenten, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van verordening nr. 620/2010, artikel 6, tweede lid, van verordening nr. 1984/2003 onderscheidenlijk artikel 19, eerste lid, van verordening nr. 1035/2001.

Artikel 34f. Medebewind Productschap Vis

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, van verordening nr. 1005/2008 wordt medewerking gevorderd van het Productschap Vis.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde medewerking bestaat uit het overeenkomstig artikel 12, vierde lid, van verordening nr. 1005/2008 valideren van vangstcertificaten voor zover deze certificaten betrekking hebben op de vangst van garnalen of van platvis.

 • 3 In afwijking van artikel 34d, derde lid, wordt het in dat lid bedoelde verzoek tot validatie, voor zover het betrekking heeft op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vissoorten, ingediend bij het Productschap Vis.

Paragraaf 6. Controle

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 35. Inschrijvingsbewijs visserijregister

[Vervallen per 23-07-2011]

Het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het Registratiebesluit, is aanwezig aan boord van het desbetreffende vissersvaartuig en wordt op eerste vordering van de met controle belaste ambtenaren getoond.

Artikel 36. Controle

[Vervallen per 23-07-2011]

De schipper is op eerste vordering van een ambtenaar van de AID verplicht te voldoen aan artikel 3, eerste en derde lid, van verordening nr. 1382/87.

Artikel 37. Documenten volledig en naar waarheid invullen

[Vervallen per 23-07-2011]

Degene die ingevolge deze regeling gegevens moet vermelden of anderszins moet bijhouden of die gegevens moet verstrekken, doet dit volledig en naar waarheid.

Paragraaf 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-07-2011]

Artikel 41. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Bescheiden die ingevolge de regelingen, bedoeld in artikel 40, zijn verzameld, ingevuld, bewaard en bijgehouden, worden aangemerkt als bescheiden op grond van deze regeling.

 • 2 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in artikel 40 plaats.

 • 3 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in artikel 40, blijven in stand.

Artikel 42. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 23-07-2011]

 • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 14, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.

 • 2 Artikel 14 treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 10

[Vervallen per 23-07-2011]

Lettertekens gemeente

Gemeente

Lettertekens

AMSTERDAM (Ransdorp)

RD

BERGEN OP ZOOM

BZ

BROEK IN WATERLAND

BIW

BUNSCHOTEN

BU

DE MARNE (Lauwersoog)

LO

DE MARNE (Zoutkamp)

ZK

DELFZIJL

DZ

DELFZIJL (Termunten)

TM

DEN HELDER

HD

DIEMEN

DM

DONGERADEEL (Westdongeradeel)

WL

DRIMMELEN (Hoge en Lage Zwaluwe)

ZL

EDAM (Volendam)

VD

EEMSMOND (Usquert)

UQ

ENKHUIZEN

EH

GENEMUIDEN

GM

GOEDEREEDE

GO

GOEDEREEDE (Ouddorp)

OD

GOEDEREEDE (Stellendam)

SL

GOES

GOE

HARDERWIJK

HK

HARLINGEN

HA

HEMELUMER OLDEFERD

HL

HINDELOOPEN

HI

HONTENISSE

HON

HOORN

HN

KATWIJK

KW

KLUNDERT

KL

LEMSTERLAND (Lemmer)

LE

MEDEMBLIK

ME

MIDDELBURG (Arnemuiden)

ARM

NIEUW-BEIJERLAND

NB

NOORD-BEVELAND (Kortgene)

KG

OOSTDONGERADEEL

OL

REIDERLAND (Finsterwolde)

FL

REIMERSWAAL (Yerseke)

YE

SCHOUWEN-DUIVELAND (Bruinisse)

BRU

SCHOUWEN-DUIVELAND (Midden-Schouwen)

MS

SCHOUWEN-DUIVELAND (Westerschouwen)

WSW

SCHOUWEN-DUIVELAND (Zierikzee)

ZZ

’S-GRAVENHAGE (Scheveningen)

SCH

SLOTEN (Fr.)

SLO

SLUIS (Breskens–Oostburg)

BR

STAVEREN

ST

TERNEUZEN

NZ

TERSCHELLING

TS

TEXEL

TX

THOLEN

TH

URK

UK

VELSEN (IJmuiden)

IJM

VLAARDINGEN

VL

VLIELAND

VLL

VLISSINGEN

VLI

WATERLAND (Monnickendam)

MO

WIERINGEN

WR

WORKUM

WK

WUNSERADIEL (Wonseradeel)

WON

ZEEVANG (Oosthuizen)

OH

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 15, eerste lid

[Vervallen per 23-07-2011]

Omrekeningsfactoren van aanvoergewicht naar levendgewicht

Vissoort

Code

Aanbiedingsvorm

Omrekeningsfactor

Aal

ELE

gestript

1.04

Aal

ELE

heel/dicht

1.00

Aal

ELE

onbekend

1.04

Ansjovis

ANE

heel/dicht

1.00

Ansjovis

ANE

onbekend

1.00

Blauwe leng

BLI

gestript

1.15

Blauwe leng

BLI

heel/dicht

1.01

Blauwe leng

BLI

onbekend

1.15

Blauwe wijting

WHB

heel/dicht

1.00

Blauwe wijting

WHB

onbekend

1.00

Blauwvintonijn

BFT

heel/dicht

1,10

Blauwvintonijn

BFT

onbekend

1.10

Bot

FLE

gestript

1.11

Bot

FLE

heel/dicht

1.01

Bot

FLE

onbekend

1.11

Doornhaai

DGS

heel/dicht

1.00

Doornhaai

DGS

gestript

1.33

Doornhaai

DGS

onbekend

1.33

Garnaal

CSH

heel/dicht

1.18

Garnaal

CSH

onbekend

1.18

Penaeus garnaal

PEN

heel/dicht

1.00

Penaeus garnaal

PEN

onbekend

1.00

Noorse garnaal

PRA

heel/dicht

1.01

Noorse garnaal

PRA

onbekend

1.01

Geep

GAR

heel/dicht

1.00

Geep

GAR

onbekend

1.00

Grenadiervis

RNG

gestript

1.13

Grenadiervis

RNG

heel/dicht

1.01

Grenadiervis

RNG

onbekend

1.13

Griet

BLL

gestript

1.11

Griet

BLL

heel/dicht

1.01

Griet

BLL

onbekend

1.11

Harder

MUL

heel/dicht

1.01

Harder

MUL

onbekend

1.01

Haring

HER

gefileerd

2.03

Haring

HER

gekaakt

1.08

Haring

HER

gekaakt en gezouten

1.20

Haring

HER

gezouten

1.12

Haring

HER

heel/dicht

1.00

Haring

HER

onbekend

1.01

Heek

HKE

gestript

1.17

Heek

HKE

heel/dicht

1.01

Heek

HKE

onbekend

1.17

Heilbot

HAL

gestript

1.11

Heilbot

HAL

heel/dicht

1.01

Heilbot

HAL

onbekend

1.11

Zwarte heilbot

GHL

gestript

1.11

Zwarte heilbot

GHL

heel/dicht

1.01

Zwarte heilbot

GHL

onbekend

1.11

Horsmakreel

JAX

heel/dicht

1.00

Horsmakreel

JAX

onbekend

1.00

Inktvis

SQU

heel/dicht

1.00

Inktvis

SQU

onbekend

1.00

St. Jacobsschelp

SCE

heel/dicht

1.00

St. Jacobsschelp

SCE

onbekend

1.00

Kabeljauw

COD

gefileerd

2.48

Kabeljauw

COD

gestript

1.15

Kabeljauw

COD

heel/dicht

1.01

Kabeljauw

COD

onbekend

1.15

Arctische kabeljauw

POC

gefileerd

2.48

Arctische kabeljauw

POC

gestript

1.15

Arctische kabeljauw

POC

heel/dicht

1.01

Arctische kabeljauw

POC

onbekend

1.15

Kever

NOP

heel/dicht

1.00

Kever

NOP

onbekend

1.00

Kommeraal

COE

heel/dicht

1.01

Kommeraal

COE

onbekend

1.01

Witte koolvis, pollak of

POL

gestript

1.22

vlaswijting

POL

heel/dicht

1.01

Idem

POL

onbekend

1.22

Zwarte koolvis

POK

gestript

1.22

Zwarte koolvis

POK

heel/dicht

1.01

Zwarte koolvis

POK

onbekend

1.22

Krab

CRE

heel/dicht

1.01

Krab

CRE

onbekend

1.01

Kreeft

LBE

heel/dicht

1.00

Kreeft

LBE

onbekend

1.00

Langoestine

NEP

heel/dicht

1.00

Langoestine

NEP

onbekend

1.00

Leng

LIN

gestript

1.17

Leng

LIN

heel/dicht

1.01

Leng

LIN

onbekend

1.17

Lodde

CAP

heel/dicht

1.00

Lodde

CAP

onbekend

1.00

Lom

USK

gestript

1.18

Lom

USK

heel/dicht

1.01

Lom

USK

onbekend

1.18

Makreel

MAC

gefileerd

1.92

Makreel

MAC

gestript

1.11

Makreel

MAC

heel/dicht

1.00

Makreel

MAC

onbekend

1.00

Rode Mul

MUR

heel/dicht

1.01

Rode Mul

MUR

onbekend

1.01

Engelse poon

GUR

heel/dicht

1.00

Engelse poon

GUR

gestript

1.24

Engelse poon

GUR

onbekend

1.24

Grauwe poon

GUG

heel/dicht

1.00

Grauwe poon

GUG

gestript

1.24

Grauwe poon

GUG

onbekend

1.24

Rode poon

GUU

heel/dicht

1.00

Rode poon

GUU

gestript

1.24

Rode poon

GUU

onbekend

1.24

Puitaal

ELP

gestript

1.01

Puitaal

ELP

heel/dicht

1.00

Puitaal

ELP

onbekend

1.01

Roggen

SRX

gestript

1.14

Roggen

SRX

heel/dicht

1.01

Roggen

SRX

onbekend

1.14

Roodbaars

RED

gestript

1.16

Roodbaars

RED

heel/dicht

1.01

Roodbaars

RED

onbekend

1.16

Sardine/Pelser

PIL

gestript

1.00

Sardine/Pelser

PIL

heel/dicht

1.00

Sardine/Pelser

PIL

onbekend

1.00

Schelvis

HAD

gestript

1.17

Schelvis

HAD

heel/dicht

1.01

Schelvis

HAD

onbekend

1.17

Schartong

LEZ

gestript

1.11

Schartong

LEZ

heel/dicht

1.01

Schartong

LEZ

onbekend

1.11

Schar

DAB

gestript

1.13

Schar

DAB

heel/dicht

1.01

Schar

DAB

onbekend

1.13

Schol

PLE

gefileerd

2.38

Schol

PLE

gestript

1.05

Schol

PLE

heel/dicht

1.01

Schol

PLE

onbekend

1.05

Amerikaanse schol

PLA

gestript

1.11

Amerikaanse schol

PLA

heel/dicht

1.01

Amerikaanse schol

PLA

onbekend

1.11

Snotdolf

LUM

heel/dicht

1.00

Snotdolf

LUM

gestript

1.13

Snotdolf

LUM

onbekend

1.13

Spiering

SME

heel/dicht

1.00

Spiering

SME

onbekend

1.00

Sprot

SPR

heel/dicht

1.00

Sprot

SPR

onbekend

1.00

Steenbolk

BIB

gestript

1.30

Steenbolk

BIB

heel/dicht

1.01

Steenbolk

BIB

onbekend

1.30

Tarbot

TUR

gestript

1.11

Tarbot

TUR

heel/dicht

1.01

Tarbot

TUR

onbekend

1.11

Tong

SOL

gestript

1.04

Tong

SOL

heel/dicht

1.01

Tong

SOL

onbekend

1.04

Tong

SOX

gestript

1.04

Tong

SOX

heel/dicht

1.01

Tong

SOX

onbekend

1.04

Tongschar

LEM

gestript

1.11

Tongschar

LEM

heel/dicht

1.01

Tongschar

LEM

onbekend

1.11

Tonijn

BFT

heel/dicht

1.00

Tonijn

BFT

gestript/ontkopt

1.28

Tonijn

BFT

gestript/gevroren

1.10

Wijting

WHG

gestript

1.14

Wijting

WHG

heel/dicht

1.01

Wijting

WHG

onbekend

1.14

Witje

WIT

gestript

1.11

Witje

WIT

heel/dicht

1.01

Witje

WIT

onbekend

1.11

Wulk

WHE

heel/dicht

1.00

Wulk

WHE

onbekend

1.00

Zalm

SAL

gestript

1.22

Zalm

SAL

heel/dicht

1.01

Zalm

SAL

onbekend

1.22

Zandspiering

SAN

heel/dicht

1.00

Zandspiering

SAN

onbekend

1.00

Zeebaars

BSS

heel/dicht

1.01

Zeebaars

BSS

onbekend

1.01

Zeebrasem

SBR

heel/dicht

1.01

Zeebrasem

SBR

onbekend

1.01

Zeewolf

CAT

gestript

1.30

Zeewolf

CAT

heel/dicht

1.01

Zeewolf

CAT

onbekend

1.30

Zeeduivel

ANF

gestript

1.22

Zeeduivel

ANF

gestript/ontkopt

3.00

Zeeduivel

ANF

heel/dicht

1.00

Zeeduivel

ANF

onbekend

3.00

Zilvervis

ARG

gefileerd

2.70

Zilvervis

ARG

heel/dicht

1.00

Zilvervis

ARG

onbekend

1.00

Zonnevis

JOD

heel/dicht

1.00

Zonnevis

JOD

gestript

1.13

Zonnevis

JOD

onbekend

1.13

Zwaardvis

SWO

heel/dicht

1.15

Zwaardvis

SWO

onbekend

1.15

Bijlage 3. , bedoeld in artikel 29, eerste lid

[Vervallen per 23-07-2011]

Recordstructuur door afslag aan te leveren verkoopdocumenten

Veld

Posities

Vanaf t/m

Soort veld

Voorlooprecord

     

Recordsoort

1

001–001

0

Afslagcode

3

02–04

Alfanumeriek

Vanaf Datum (dd/mm/jjjj)

10

05–14

Datum (dd/mm/jjjj)

T/m Datum (dd/mm/jjjj)

10

15–24

Datum (dd/mm/jjjj)

       

Vaartuigrecord

     

Recordsoort

1

001–001

1

Vaartuig_a

3

002–004

Alfanumeriek

Vaartuig_n

4

005–008

Numeriek

Naam aanvoerder

30

009–038

Alfanumeriek

Adres aanvoerder

30

039–068

Alfanumeriek

Postcode aanvoerder

7

069–075

Alfanumeriek

Plaats aanvoerder

25

076–100

Alfanumeriek

Nationaliteit aanvoerder (CBS-code)

3

101–103

Numeriek

Groepscode

2

104–105

Numeriek

Uitbetalingsstaatnummer

6

106–111

Numeriek

       

Transaktierecord

     

Recordsoort

1

01–01

2

Vissoort

3

02–04

Alfanumeriek

Grootteklasse

1

05–05

Numeriek

Aanbiedingsvorm

3

06–08

Alfanumeriek

gewicht in kilogrammen

9

09–17

Numeriek

Prijs per kg in centen

6

18–23

Numeriek

Aanvoerhaven

3

24–26

Alfanumeriek

Datum (dd/mm/jjjj) aanlanding

10

27–36

Datum (dd/mm/jjjj)

Datum (dd/mm/jjjj) veiling

10

37–46

Datum (dd/mm/jjjj)

Naam koper

30

47–76

Alfanumeriek

Uitbetalingsstaatnummer

6

77–82

Numeriek

       

Sluitrecord

     

Recordsoort

1

01–01

9

Totaal aantal 1-records

6

02–07

Numeriek

Totaal aantal 2-records

6

08–13

Numeriek

Totaal gewicht

12

14–25

Numeriek

Bijlage 4. , bedoeld in artikel 33, vierde lid

[Vervallen per 23-07-2011]

Bemonstering en weging verpakte bevroren haring, makreel of horsmakreel

[Vervallen per 23-07-2011]

1. Er wordt een monster genomen van elke in de lading aanwezige vissoort.

2. Tijdens het lossen worden afhankelijk van de hoeveelheid dozen die de lading omvat het aantal pallets geselecteerd zoals vermeld in de onderstaande tabel. De geselecteerde pallets worden overgebracht naar een koelhuis waar de pallets worden gewogen.

Tabel

Aantal dozen (per vissoort)

Aantal pallets (bevat 52 dozen)

5.000 of minder

3

5.001–10.000

4

10.001–15.000

5

15.001–20.000

6

20.001–30.000

7

30.001–50.000

8

Meer dan 50.000

9

3. Uit de geselecteerde pallets worden per vissoort vijf dozen in het monsterlokaal uitgepakt en wordt de inhoud ontdooid tot 10 °C. De ontdooide vis wordt gewogen, evenals de verpakking.

4. Per hoeveelheid vis worden negen lege pallets gewogen teneinde het tarragewicht van de pallets vast te stellen.

Terug naar begin van de pagina