Wijzigingsregeling Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen (wijziging Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 04-08-2006 t/m 31-12-2012

Regeling van 3 juli 2006, nr. 2006-0000043012, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 januari 2003, nr. EA2002/101081 (Stcrt. 2003, 39), in verband met de wijziging van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 4a, tweede lid, en 13a, tweede lid, van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling indicatoren vermogensbeheer politiekorpsen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De wijzigingen, bedoeld in artikel I, onderdeel A en onderdeel B, zijn voor de eerste maal van toepassing op de begroting, meerjarenraming en jaarrekening over het begrotingsjaar 2007.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina