Reglement politieregister bijzondere meldingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 04-07-2006 t/m 31-12-2007

Privacyreglement voor het politieregister bijzondere meldingen van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Besluit vast te stellen het Privacyreglement voor het politieregister bijzondere meldingen dat wordt gevoerd bij de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de Wpolr: de Wet politieregisters;

 • b. het Bpolr: het Besluit politieregisters;

 • c. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

 • d. registerbeheerder: de korpschef van Korps landelijke politiediensten;

 • e. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie;

 • f. de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie: de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten;

 • g. de Unit Teleservice: de Unit Teleservice van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie;

 • h. persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

 • i. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • j. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • k. het register: het politieregister bijzondere meldingen.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Nederlandse politie mogelijk te maken voor zover het betreft:

  • a. de opsporing en vervolging van verdachten die opzettelijk door al dan niet valse alarmkreten of signalen de rust dan wel openbare orde verstoren;

  • b. de opsporing en vervolging van verdachten die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten;

  • c. de opsporing en vervolging van verdachten die gegevens doorgeven met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht;

  • d. het verwerken van gegevens betreffende bommeldingen en terreurgerelateerde meldingen.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt geheel geautomatiseerd gevoerd.

 • 2 Het register is ondergebracht bij de unit Teleservice van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het Hoofd van de Unit Teleservice aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. melders;

 • c. opsporingsambtenaren;

 • d. medewerkers van de Unit Teleservice.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. naam, voorna(a)m(en), roepnaam, bijnaam, aliassen,

  • b. geboortegegevens en -datum, geslacht;

  • c. gegevens over de communicatiemiddelen;

  • d. gegevens over de (voorgenomen) activiteit in relatie tot verstoring van de rust dan wel openbare orde;

  • e. gegevens over het zonder noodzaak gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten;

  • f. Nationaliteit en spreektaal;

  • g. weergave van de afgelegde verklaringen;

  • h. datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het strafbare feit betrekking hebbende gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder b, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. telefoonnummer;

  • c. soort, plaats en tijd van de verstoring van de rust dan wel openbare orde;

  • d. weergave van de afgelegde verklaringen;

  • e. andere, op de doorgegeven melding betrekking hebbende gegevens.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder c en d genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • c. vermelding ambtseed of -belofte.

 • 4 Een opgenomen gegeven wordt voorzien van een indicatie van de betrouwbaarheid en de vermelding van de ambtelijke bron. De indicatie wordt gegeven door personen die daartoe door de functioneel registerbeheerder zijn aangewezen. Deze aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd. Hiertoe wordt het register minstens een maal per jaar gecontroleerd.

 • 2 De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van vijf jaar na laatste opname.

 • 3 De uit het register verwijderde gegevens worden terstond vernietigd.

Artikel 8. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

Artikel 9. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Artikel 10. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Artikel 11. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, postbus 100, 3970 AC Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (viereneenhalve Euro) op rekening nr. 1923.25.523 ten name van het Korps landelijke politiediensten onder vermelding van ‘privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde; verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, ter attentie van de privacyfunctionaris, postbus 100, 3970 AC, Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 13. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen bij Bureau Communicatie, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister bijzondere meldingen.

Driebergen, 3 juli 2006

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina