Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA

Geldend van 06-06-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2006, Directie SV/WV/2006/47395, tot aanwijzing van kalenderjaren die in aanmerking genomen zullen worden voor het mantelzorgforfait in de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 42a, derde lid, van de Werkloosheidswet en 15, zevende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing kalenderjaren WW en Wet WIA

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina