Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO
Wmo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020031
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo
 4. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 5. Regeling maatschappelijke ondersteuning
 6. Wijzigingsregeling Regeling maatschappelijke ondersteuning (wijziging groep mantelzorgers die voor uitkering in aanmerking komen en hoogte uitkering)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 3. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlagen: 4, 6
 4. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 5. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 6. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 3, 4
 7. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 8. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27c, 27d, 27e, 27f, 27g
  Artikel: 27
 9. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
  Artikel: 3
 10. Besluit maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 1a
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikel: 2
 12. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Tekst: tekst
 13. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Hoofdstuk: 5
 14. Bijdragebesluit zorg
  Artikelen: 16d, 22
 15. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 16. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 19. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 20. Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010
  Bijlage: bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010
 21. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 3
 22. Regeling subsidies AWBZ
  Artikel: 2.6.7
 23. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 24. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 5a
 25. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
  Artikel: 7
 26. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 27. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 28. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 29. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 8
 30. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 31. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 32. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 33. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 34. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 35. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering vermogensinkomensbijtelling vaststelling eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen)
 36. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
 37. Woningwet
  Artikel: 16
 38. Zorgindicatiebesluit
  Artikel: 9
Terug naar begin van de pagina