Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 2. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 2, 4
 4. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 5
 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten
  Artikel: 3
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 7. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 8. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 2
 9. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 10. Bijdragebesluit zorg
  Artikel: 16d
 11. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 12. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 3a
 13. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 14. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 15. Reclasseringsregeling 1995
  Artikel: 3
 16. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 17. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 3
 18. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1e
 19. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
  Artikel: 1
 20. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 22. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 23. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 24. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 25. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 26. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.51a, 2.9a
 27. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 3, 4, 10b, 19a, 41
 28. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 40a
 29. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 30. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 11
 31. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 32. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 33. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 34. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 15a
 35. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina