Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen
  Artikel: 5a
 2. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 3. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 2, 4
 4. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 5
 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten
  Artikel: 3
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
  Bijlage: I
 7. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 8. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 2
 9. Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen
  Artikel: 1
 10. Bijdragebesluit zorg
  Artikel: 16d
 11. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 12. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 3a
 13. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 14. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 15. Reclasseringsregeling 1995
  Artikel: 3
 16. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 17. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 3
 18. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1e
 19. Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.
  Artikel: 1
 20. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 22. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 23. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 24. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.40
 25. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 26. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.51a, 2.9a
 27. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 3, 4, 10b, 19a, 41
 28. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 40a
 29. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 5
 30. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 11
 31. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 32. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 33. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 3a
 34. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 15a
 35. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281 Alg. 2
01-01-2014 Wijziging 14-05-2013 Stb. 2013, 202 32439 30-08-2013 Stb. 2013, 344 Alg. 3
01-07-2013 Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
01-01-2007 Nieuwe-regeling 29-06-2006 Stb. 2006, 351 30131 29-06-2006 Stb. 2006, 351

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/442.1)
 2. Artikel 8.9 van Stb. 2014/280 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel j toe.3)
Naar boven