Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMO
Wmo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020031
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 4. Regeling maatschappelijke ondersteuning
 5. Wijzigingsregeling Regeling maatschappelijke ondersteuning (wijziging groep mantelzorgers die voor uitkering in aanmerking komen en hoogte uitkering)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 3. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2013
  Bijlage: 4
 4. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
  Artikel: Enig
 5. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 6. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 3, 4
 7. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 21
 8. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  Bijlagen: 27c, 27d, 27e, 27f, 27g
  Artikel: 27
 9. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
  Artikel: 3
 10. Besluit maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 1a
 11. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Tekst: tekst
 12. Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Hoofdstuk: 5
 13. Bijdragebesluit zorg
  Artikelen: 16d, 22
 14. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 15. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 16. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 19. Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Bijlage: bij de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (bijlage 1)
 20. Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010
  Bijlage: bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen 2010
 21. Regeling maatschappelijke ondersteuning
  Artikelen: 1, 3
 22. Regeling subsidies AWBZ
  Artikel: 2.6.7
 23. Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 4, 6
 24. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 4
 25. Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010
  Artikel: 1
 26. Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010
  Artikel: 1
 27. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
  Artikel: 7
 28. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstellingen (artikel 5)
  Tekst: tekst
 29. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 8
 30. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 31. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 6.18
 32. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
 33. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 34. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VIII
 35. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering vermogensinkomensbijtelling vaststelling eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen)
 36. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
 37. Woningwet
  Artikel: 16
 38. Zorgindicatiebesluit
  Artikel: 9
Terug naar begin van de pagina