Wijzigingswet Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen)

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (afschaffing van de correctie verzamelinkomen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet bevordering eigenwoningbezit te wijzigen teneinde te komen tot een afschaffing van de correctie op het verzamelinkomen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Voorzover de peildatum, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen voor 1 juli 2006, wordt:

Artikel III

Voorzover het peiljaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, het kalenderjaar 2005 betreft, wordt:

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2006, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 juni 2006

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de dertigste juni 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven