Regeling overlopende personeelskosten scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 16-07-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2006, nr. VO/F-2006/26024, houdende regels met betrekking tot de afrekening van overlopende personeelskosten van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging (Regeling overlopende personeelskosten scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2006)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Afrekening personeelskosten opgebouwd in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006

[Vervallen per 01-01-2007]

De personeelskosten van het bevoegd gezag, die op grond van bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, zoals die luiden op 31 juli 2006, voor bekostiging door de minister in aanmerking komen, en die door de minister van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006 nog niet betaalbaar zijn gesteld, worden door de minister afgerekend met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 6.

Artikel 3. Wijze van afrekening van personeelskosten in verband met werkgeversafdrachten op basis van CASO-gegevens over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister bepaalt aan de hand van gegevens van het CASO-systeem, naar de situatie op de sluitingsdatum van juli 2006, de hoogte van de aan het bevoegd gezag te vergoeden kosten in verband met de sociale lasten over juli 2006, die samenhangen met de in juli 2006 door het bevoegd gezag uitbetaalde salarissen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde kosten worden door de minister als voorschot beschikbaar gesteld. Het voorschot wordt vóór 1 september 2006 aan het bevoegd gezag uitbetaald.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde bedragen worden door het bevoegd gezag opgenomen in de Aanvraag rijksvergoeding over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006.

Artikel 4. Wijze van afrekening van personeelskosten in verband met andere overlopende kosten op basis van CASO-gegevens over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De minister stelt aan de hand van gegevens uit het CASO-systeem de hoogte vast van de aan het bevoegd gezag te vergoeden kosten in verband met:

  • a. de vakantieaanspraken over de maanden juni en juli 2006;

  • b. de eindejaarsuitkering opgebouwd in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006;

  • c. de eenmalige uitkering in oktober 2006 van € 200,– nominaal (bruto) bij een normbetrekking opgebouwd in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006.

 • 2 De personeelskosten als bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld op 12 oktober 2006 op grond van gegevens uit het CASO-systeem naar de situatie op 31 juli 2006.

 • 3 Het bevoegd gezag van de school ontvangt in november 2006 een beschikking.

 • 4 De personeelskosten als bedoeld in het eerste lid worden vóór 1 december 2006 aan het bevoegd gezag uitbetaald en worden door het bevoegd gezag opgenomen in de Aanvraag rijksvergoeding over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006.

Artikel 5. Nagekomen wijzigingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien na de datum van vaststelling van de in artikel 4 genoemde vergoedingen wijzigingen optreden op de vastgestelde afrekening als gevolg van algemene salarismaatregelen, zullen de effecten van deze wijzigingen door de minister worden vastgesteld en worden nabetaald dan wel teruggevorderd.

Artikel 6. Wijze van afrekening van personeelskosten door middel van de Aanvraag Rijksvergoeding (AVR)

[Vervallen per 01-01-2007]

Personeelskosten als bedoeld in artikel 2, niet zijnde personeelskosten als bedoeld in de artikelen 3 en 4 komen voor afrekening door de minister in aanmerking indien het bevoegd gezag:

 • a. deze kosten uiterlijk op 31 december 2006 heeft uitbetaald, en

 • b. deze kosten opneemt in de Aanvraag Rijksvergoeding over de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 juli 2006.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overlopende personeelskosten scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina