Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-12-2006

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2006, nr. SV/V&G/06/53542, tot verstrekking van een financiële tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel verstrekking financiële middelen

[Vervallen per 01-01-2007]

Met de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 6, worden de aanspraken op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3, bekostigd.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Degene, die een nabestaandenuitkering als bedoeld in artikel 14 van de Algemene nabestaandenwet ontvangt, heeft recht op een:

  • a. eenmalige bruto-tegemoetkoming van € 96,60 die wordt uitbetaald in oktober 2006;

  • b. bruto-tegemoetkoming van € 9,66 per kalendermaand vanaf november 2006.

 • 2 Degene, die een halfwezenuitkering als bedoeld in artikel 22 van de Algemene nabestaandenwet ontvangt en geen nabestaandenuitkering ontvangt als bedoeld in het eerste lid heeft recht op een:

  • a. eenmalige bruto-tegemoetkoming van € 96,60 die wordt uitbetaald in oktober 2006;

  • b. bruto-tegemoetkoming van € 9,66 per kalendermaand vanaf november 2006.

 • 3 Degene, die een wezenuitkering als bedoeld in artikel 26 van de Algemene nabestaandenwet ontvangt, heeft recht op een:

  • a. eenmalige bruto-tegemoetkoming van € 96,60 die wordt uitbetaald in oktober 2006;

  • b. bruto-tegemoetkoming van € 9,66 per kalendermaand vanaf november 2006.

 • 5 De betaling van de tegemoetkoming geschiedt tezamen met de betaling van de uitkeringen, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

 • 6 De bedragen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, het tweede lid, onderdeel b, en het derde lid, onderdeel b, worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • 7 De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

Artikel 4. Tegemoetkoming en remigratie-uitkering

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van artikel 11 van het Besluit voorzieningen Remigratiewet wordt in het bruto-bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet niet begrepen de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Financiering en verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling wordt voorzien door een rijksbijdrage aan de SVB.

 • 2 De middelen worden op basis van een raming van de minister ter beschikking gesteld aan de SVB via de rekening-courant bij de Minister van Financiën, die de SVB op grond van artikel 5.16 van de Regeling Wfsv aanhoudt.

 • 4 De SVB zendt jaarlijks uiterlijk op 1 juli van een kalenderjaar op basis van de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar een overzicht van de uitgaven op grond van deze regeling ten laste van de rijksbijdrage.

 • 5 De minister stelt jaarlijks voor 31 oktober van een kalenderjaar de rijksbijdrage vast.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006 en vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet waarbij een tegemoetkoming in het leven wordt geroepen voor personen die een nabestaanden-, half-wezen- of wezenuitkeringen ontvangen.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina