Besluit accountantsopleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 23-12-2008 t/m 31-12-2012

Besluit van 28 juni 2006, houdende regels inzake de accountantsopleiding (Besluit accountantsopleiding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 februari 2006, nr. FM 2006-00511 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Gelet op de artikelen 53 en 57, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de artikelen 66 en 78, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;

De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2006, no. W06.l0062/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2006, FM 2006-01538 N;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

3. Het examen Nederlands recht voor deskundigen met een buitenlands getuigschrift

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

In het examen Nederlands recht wordt getoetst of de betrokkene een voldoende kennis heeft van de vakgebieden, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdelen a tot en met e, van de richtlijn, voorzover deze kennis voor de bij of krachtens de wet vereiste controles van financiële verantwoordingen van belang is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De Commissie eindtermen accountantsopleiding stelt de eindtermen vast die betrekking hebben op de in artikel 3 bedoelde vakgebieden.

  • 2 De vastgestelde eindtermen worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De NOvAA en het NIVRA verzorgen het examen Nederlands recht, voorzover het strekt tot toetsing van de vakbekwaamheid in het kader van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, onderscheidenlijk artikel 78, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en regelen bij of krachtens verordening met betrekking tot het examen in elk geval:

    • a. de inrichting van het examen, de wijze waarop het examen wordt afgenomen en de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen;

    • b. de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstelling van bepaalde onderdelen van het examen;

    • c. de hoogte van de examengelden en te wiens laste deze komen.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde verordeningen behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Financiën.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2006

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de eerste augustus 2006

De Minister van Justitie a.i. ,

S. M. Dekker

Terug naar begin van de pagina