Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 30-06-2009

Besluit van 28 juni 2006 tot vaststelling van de inkomsten van zelfstandigen die vanuit de Werkloosheidswet starten en tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de mogelijkheid voor een overheidswerkgever een individuele reïntegratieovereenkomst te sluiten (Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 april 2006, nr. SV/R&S/06/32724;

Gelet op de artikelen 35aa, tweede lid, en 72a, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 4 mei 2006, nr. W12.06.0118/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 26 juni 2006, nr. SV/R&S/06/40277;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Inkomsten

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 2 Indien de berekening van de in het eerste lid bedoelde inkomsten leidt tot een negatief bedrag, worden die inkomsten op nihil gesteld.

Artikel 3. Berekening van de inkomsten

[Vervallen per 01-07-2009]

De inkomsten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden berekend op basis van de volgende formule:

I = I1 + ((I2 * W) / 52)

waarbij:

I = de inkomsten;

I1 = de inkomsten over het aanvangsjaar;

I2 = de inkomsten over het jaar gelegen na het aanvangsjaar;

W = het aantal weken gelegen tussen de eerste dag van het aanvangsjaar en de dag waarop de toestemming, bedoeld in artikel 77a, eerste lid, van de WW, is verleend.

Artikel 4. Toerekening van de inkomsten

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Indien de uitkering per maand wordt betaald worden de inkomsten per maand vastgesteld op 8,33% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.

  • 2 Indien de uitkering per week of een veelvoud daarvan wordt betaald worden de inkomsten per week vastgesteld op 1,92% van de inkomsten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina