Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2006

[Regeling vervallen per 13-06-2008.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 12-06-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 28 juni 2006, nr. 5427431/06/NCTb, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Speciale Interventies (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 13-06-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. KLPD: Korps landelijke politiediensten;

 • b. DSI: Dienst Speciale Interventies als bedoeld in de Regeling bijzondere bijstandseenheden;

 • c. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar te werk gesteld bij de DSI als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-06-2008]

Het personeel afkomstig van de krijgsmacht, te werk gesteld bij de DSI, belast met de opsporing van strafbare feiten, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 13-06-2008]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot de opsporing van:

  • a. alle strafbare feiten, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;

  • b. andere strafbare feiten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek;

  • c. feiten strafbaar gesteld bij verordeningen voor zover hij daarvoor door het bevoegd bestuursorgaan is aangewezen.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

Artikel 4

[Vervallen per 13-06-2008]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-06-2008]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het KLPD.

Artikel 8

[Vervallen per 13-06-2008]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, legitimatiebewijzen en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 13-06-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006 en vervalt op 1 juli 2011.

Artikel 10

[Vervallen per 13-06-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina