Instellingsregeling Afstemmingsoverleg stelsel van speciale eenheden

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 28 juni 2006, nr. 5427438/06/NCTb, tot instelling van een Afstemmingsoverleg voor het stelsel van speciale eenheden (Instellingsregeling Afstemmingsoverleg stelsel van speciale eenheden)

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepaling

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder Dienst Speciale Interventies, hierna te noemen DSI, de eigenstandige organisatie van de DSI met daarbij inbegrepen de eenheden die onder operationele aansturing van de commandant interventie DSI kunnen worden ingezet.

Artikel 2. Afstemmingsoverleg

Er is een Afstemmingsoverleg voor het stelsel van speciale eenheden, in samenhang met de DSI, hierna te noemen het Afstemmingsoverleg.

Artikel 3. Taken van het Afstemmingsoverleg

 • 1 Het Afstemmingsoverleg is een afstemmingsorgaan, zonder operationele taken, dat aan de betrokken ministers adviseert over het beleid en het beheer ten aanzien van het stelsel van speciale eenheden.

 • 2 De advisering heeft in ieder geval betrekking op:

  • a. de beleidsvoorbereiding en -vorming, ten aanzien van de DSI, hetgeen o.a. omvat het beleid ten aanzien van:

   • de personele vulling van de DSI;

   • de opleiding en training van het personeel van de DSI;

   • de inzetcriteria van de DSI;

   • de ondersteuning van de DSI door middelen die niet organiek binnen de DSI zijn ingebracht;

   • de systematiek van evaluatie en auditing;

  • b. de vast te stellen begroting van de DSI en overige diensten en onderdelen voor zover van belang voor het stelsel;

  • c. de vast te stellen jaarplannen van (de eenheden binnen) de DSI;

  • d. de vast te stellen beleidsplannen ten aanzien van de DSI;

  • e. de vast te stellen jaarverslagen van de DSI;

  • f. de afstemming bij de beheercyclus van (de betrokken eenheden binnen) binnen het stelsel;

  • g. de voorbereiding en actualisering van de ministeriële regelingen betrekking hebbende op de DSI.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1 Het Afstemmingsoverleg komt periodiek, tenminste 3 maal per jaar, bijeen;

 • 2 De advisering aan de betrokken ministers vindt primair plaats op grond van de beoordeling en accordering van de opgestelde jaarverslagen en jaar- en beleidsplannen;

 • 3 Het Afstemmingsoverleg kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, haar werkwijze en de taken van het secretariaat naar eigen inzicht regelen.

Artikel 5. Samenstelling

 • 1 De voorzitter van het overleg is de Coördinator Bewaken en Beveiligen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het overleg is voorts samengesteld uit een vertegenwoordiger van:

  • a. de korpschef van de politie;

  • b. het Directoraat-generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie,

  • c. de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie;

  • d. de Defensiestaf van het ministerie van Defensie en

  • e. het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.

 • 2 Het hoofd DSI neemt deel aan het overleg;

 • 3 Het secretariaat van de commissie berust bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1 De confidentiële regeling van de Minister van Justitie (nr. R45/99 d.d. 6 juni 2005) houdende instelling van de Begeleidingscommissie ten behoeve van de bijzondere bijstandseenheden (BELCOM-BBE) wordt met inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken;

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Instellingsregeling

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Afstemmingsoverleg stelsel van speciale eenheden.

De regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina